SOSYAL BİLGİLER - Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

İNKILAP TARİHİ SORULARI


1.   
I. Osmanlı Mebusan Meclisi

II. Sivas Kongresi

III. Erzurum Kongresi

Amasya Genelgesinde yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin toplanmasına karar verilmiştir?

a)Yalnız I            b)Yalnız III

c)II ve III               d)I ve III

 

2.    Temsil Heyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İlk defa Erzurum’da oluşturulmuştur

b)Her defasında başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir

c)Önce 9 olan üye sayısı, Sivas’ta 15’e çıkarılmıştır

d)Osmanlı Mebusan Meclisi’nde oluşturulmuştur

 

3.    Misak-ı Milli kararları, aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

a)Erzurum Kongresi                b)Osmanlı Mebusan Meclisi

c)Amasya Görüşmeleri            d)Sivas Kongresi

 

4.    Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması, aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?

a)Amasya Görüşmeleri                       b)Erzurum Kongresi

c)Sivas Kongresi                                  d)Havza Genelgesi

 

5.    Osmanlı Mebusan Meclisinin Misakı Milli kararlarını alması üzerine, itilaf devletleri, aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

a)İstanbul’u resmen işgal ettiler

b)Meclisi basıp, milletvekillerini tutukladılar

c)Sıkıyönetim ilan ettiler

d)İstanbul’u terk ettiler

 

6.    TBMM açıldıktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkmış, devlet uzun süre bu ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

Bu isyanların sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a) Devlet maddi-manevi kayıplara uğramıştır

b) TBMM'nin otorite ve itibarı artmıştır

c) Milli mücadelenin başarıya ulaşması gecikmiştir

d) İşgaller sona ermiştir

 

7.    İtilaf Devletleri, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle barış antlaşmaları imzalamışlar, ancak Osmanlı Devletiyle yapılacak barış antlaşması uzun süre imzalanamamıştır. Osmanlı Devletiyle yapılacak antlaşmanın gecikmesinin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

a) Osmanlı Devletinin savaştan başarılı çıkması

b) Osmanlı topraklarının paylaşıumı konusunda anlaşılamaması

c) Osmanlının güçlü bir devlet olması

d) Osmanlının barışı kabul etmemesi

 

8.    TBMM ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyaneti Vataniyye kanunu çıkarılmış ve bu kanuınu uygulamak üzere İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. BU mahkemelerde milletvekilleri hakimlik yapmış, suçluları bizzat cezalandırmışlardır.

Milletvekillerinin hakimlik yapması, İlk TBMMnin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

a) Güçler birliği ilkesiyle çalışması

b) Güçler ayrılığı ilkesine bağlı kalması

c) Bazı milletvekilinin gerçek mesleğinin hakimlik olması

d) Ülkede hakim bulunamaması

 

9.    Meclis açıldıktan sonra yurt genelinde çeşitli sebeplerle birtakım ayaklanmalar çıkmıştır. TBMM bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla birtakım tedbirler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi meclisin bu konuda aldığı tedbirlerden biri değildir?

a) Ankara Müftüsüne karşı fetva hazırlatmak

b) Anadolu Ajansını kurmak

d) İstiklal Mahkemeleri kurmak

d) İstiklal Marşı'nı kabul etmek

 

10. Meclise karşı çıkan ayaklanmalar gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri olamaz?

a) İstanbul Hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar

b) Temsil Heyetinin çıkardığı ayaklanmalar

c) Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar

d) Kuvay-ı Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar

 

11. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması kararlaştırıldıktan sonra Mustafa Kemal, meclis çalışmalarını daha yakından takip etmek amacıyla ulaşım ve haberleşme imkanları daha iyi olan ........................'ya gelerek, meclis çalışmalarını buradan takip etmiştir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Isparta                   b) Bolu                      c) Ankara                  d) Konya

 

12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı ve itilaf devletleri tarafından meclisin dağıtılmasına yol açan karar, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuvay-ı Milliye                b) Misak-ı Milli         

c) Misak-ı Vatan                  d) Kuvay-ı İnzibatiye

 

13. Sevr Antlaşması taraf devletlerce imzalanmış ancak taraf devletlerin meclislerince kabul edilip onaylanmadığı için, hukuken geçerlilik kazanamamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma sebebiyet verdiği iddia edilebilir?

a) Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması

b) TBMM'nin Ankara'da açılması

c) İtilaf Devletlerinin TBMM'yi tanımaması

d) İstanbul Hükümetinin antlaşmayı kabullenmemesi

 

14. Sevr Antlaşmasının taslağı aşağıdakilerden hangisinde hazırlanmıştır?

a) Paris Barış Konferansı

b) Lozn Barış Antlaşması

c) Amasya Görüşmeleri

d) San Remo Konferansı

 

15. I. İngilizler- Musul, Kerkük

II. Fransızlar-Güney ve Güneydoğu Anadolu

III. Yunanlar- Batı Anadolu

IV. İtalyanlar- Antalya ,Konya

Yukarıda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzu işgal eden devletler ve işgal bölgeleri verilmiştir. Hangi devletin işgal bölgesi, Misak-ı Milli dahilinde olmasına rağmen bugün topraklarımız içinde değildir?

a) İtalya         b) Fransa      c) Yunanistan                      d) İngiltere

 

16. Türki Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Misak-ı Milliye   b) Kuvay-ı Milliye c) Teşkilat-ı Esasiye     d) İrade-i Milliye

 

17. TBMM, kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla birtakım tedbirler almıştır. Halkı doğru bilgilendirmek ve gelişmelerden daha sağlıklı haberdar olabilmesini sağlamak üzere yapılan çalışma hangisidir?

a) Anayasa hazırlandı                   b) Camilerde hutbe okundu

c) Anadolu Ajansı kuruldu                       d) TRT kuruldu

 

18. Kurtuluş Savaşının gerekçe, amaç ve yöntemi ilk kez Amasya Genelgesinde açıklanmıştır. Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi, Kurtuluş Savaşının gerekçesini açıklamaktadır?

a)   Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

b)   Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir

c)   İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir

d)   Sivas’ta bir kongre düzenlenmelidir

 

19. I. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması

II. Sivas Kongresi

III. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

IV. Amasya Görüşmeleri

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması, hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   I-IV-III-II

b)   II-ı-IV-III

c)   III-II-IV-I

d)   III-I-II-IV

 

20. I. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması

II. Sivas Kongresi

III. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

IV. Amasya Görüşmeleri

V. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olaylar kronolojik sıraya konulduğunda, en başta ve en sonda olacak maddeler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)   III- I

b)   II-V

c)   I-IV

d)   III-V

 

21. Temsil Heyeti, kuruluşundan itibaren Milli Mücadelenin koordine edilmesinde önemli işlevler yürütmüştür. Aşağıda Temsil Heyetiyle ilgili birtakım bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)   Lozan Barış Antlaşmasını imzalamıştır

b)   İlk olarak Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur

c)   Sivas Kongresinde Andl. ve Rumeli Müd.Huk. Cem.nin görevlerini üstlenmiştir

d)   Başkanlığını sürekli Mustafa Kemal yapmıştır

 

22. TBMM’nin, çıkan ayaklanmaları bastırmak için aldığı tedbirlerden hangisi, İstanbul Hükümetinin yaptığı bir hamleye karşı yapılmıştır?

a)   Anadolu Ajansının kurulması

b)   Hıyaneti Vataniye kanunu çıkarılması

c)   İstiklal Mahkemeleri kurulması

d)   Anakara Müftüsüne fetva hazırlatılması

 

23. İlk meclisin özellikleri arasında hangisi yoktur?

a)   Kurucu meclistir

b)   Güçler birliği ilkesine göre çalışmıştır

c)   Meclisin başkanı, aynı zamanda hükümetin de başkanıdır

d)   Mebusan Meclisinin devamı niteliğindedir

 

24. Ahmet : Manda ve himaye fikri tartışıldı

Ayşe : Temsil heyeti oluşturuldu.

Abdullah : Milli cemiyetler birleştirildi.

Zeynep : Kongre başkanlığını Mustafa Kemal yaptı.

Yukarıda öğrenciler, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özelliklerini söylemişlerdir. Hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

a) Hasan

b) Zeynep

c) Abdullah

d) Ayşe

25.  Manda ve himaye fikir ilk olarak Erzurum Kongresinde gündeme gelmiş, tartışılıp reddedilmiş, Sivas Kongresinde tekrar tartışılmış ve kesin olarak reddedilmiştir. Ancak her iki kongrede de çok ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Dönemin ileri gelenlerinden bazılarınca benimsendiği

b)Vatanın kurtarılması için makul bir çözüm yolu olduğu

c) Bu fikri savunanların çok milliyetçi oldukları

d) Manda ve himayenin tam bağımsızlığa uygun olduğu

 

26. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin tplanmasını engellemeye çalışan İstanbul hükümeti, milli mücadele aleyhtarı tutumuna devam edince Mustafa Kemal, Anadolu'ya İstanbul ile olan bütün haberleşme ve yazışmaların kesilmesini, her türlü yazışmanın temsil heyetiyle yapılmasını emreden bir bildiri göndermişitr. Bu olayın ardından Anadolu üzerindeki hakimiyeti kaybeden İstanbul Hükümeti'nde görevde olan Milli mücadele aleyhtarı Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiş, onun yerine milli mücadeleye daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa hükümeti göreve gelmiştir. Temsil Heyetiyle uzlaşılmadan Anadolu'da tekrar hakimiyet kurmanın mümkün olmadığını anlayan Ali Rıza Paşa hükümeti, Temsil Heyetiyle görüşmek üzere Anadoluya temsilci göndermiştir.

Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Temsil heyeti Anadolu'da denetim ve otoritesini sağlamıştır

b) İstanbul Hükümeti, Anadolu'ya hakim olamamıştır

c) Mustafa Kemal ve arkadaşlarını halk dışlamıştır

d) İstanbul Hükümeti, politika değiştirmek zorunda kalmıştır

 

27. İstanbul Hükümetiyle Temsil Heyeti arasında 20-22 Ekim 1919 tarihinde gerçekleşen ve İstanbul hükümetinin Temsil Heyetinin varlığını hukuken kabul ettiği ve Osmanlı Mebusân meclisinin toplanmasının kararlaştırıldığı görüşme, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Erzurum Görüşmeleri

b) Amasya görüşmeleri

c) Sivas Kongresi

d) Havza Görüşmeleri

 

28.Bilal : Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırıldı

      Hatice : Temsil Heyeti tasviye edilerek, Anadolu'da denetim tekrar İstanbul Hükümetine geçti

      Veysel : Genelde Milli Mücadele taraftarı milletvekilleri seçimleri kazandı

      Alparslan : Mebusan Meclisinin Ankara'da toplanmasına karar verildi

      Fatma : Meclisin toplanması için yurt genelinde seçimler yapılmaya başlandı

Yukarıda öğrenciler, Amasya Görüşmeleri ve sonrasında yaşanan olayları söylemişlerdir. Hangi öğrencilerin verdikleri bilgiler doğru değildir?

a) Bilal-Hatice                            b)Hatice- Alparslan

c) Alparslan- Veysel                 d) Fatma-Bilal- Veysel

 

29. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde Mebusan meclisinin işgal altındaki İstanbul yerine Anadolu’da bir şehirde toplanmasını istemiş, ancak meclis, İstanbul Hükümetinin kararı doğrultusunda İstanbul’da toplanmıştır. Meclis’te Misakı Millli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri meclisi dağıtmış ve İstanbul’u resmen işgal etmiştir.

Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a)    Mustafa Kemal’in ileri görüşlü olduğu

b)    Mustafa Kemal’in, meclisin dağıtılmasını istediği

c)    İtilaf Devletlerinin, Misakı Milli kararlarına karşı çıktığı

d)    İstanbul Hükümetinin, Mustafa Kemal’in görüşlerini dikkate almadığı

 

30. TBMM Ankara’da açıldıktan sonra yurt genelinde bazı ayaklanmalar çıkmış ve meclisi zuzn süre uğraştırmıştır.Meclis aldığı sert tedbirlerle ayaklanmaları bastırmış, ancak bu ayaklanmalar sebebiyle milli mücadelenin başarıya ulaşması ve düzenli ordunun kurulması gecikmiş, işgal güçlerinin ilerleyişi kolaylaşmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)    İstanbul Hükümeti halkı kışkırtmıştır

b)    Yurdun düşman işgalinden kurtarılması gecikmiştir

c)    Meclisin bazı tedbirler alarak ayaklanmaları bastırdığı

d)    Meclisin, ayaklanmaları bastırmak için zor kullandığı

 

 

31. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra başlayan işgaller ve azınlık faaliyetleri karşısında ülke genelinde Kuva-i Milliye hareketi oluşmuş, ancak Doğu Anadolu’da böyle bir oluşum ortaya çıkmamıştır.

Bu bölgede Kuva-i Milliye’nin kurulmamış olması aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A)   Bölgenin Amerikan mandasına bırakılmasına

B)   Ermeni faaliyetlerinin yoğunlaşmasına

C)   Bölgede ulusal bir liderin olmamasına

D)   Bölgede düzenli bir ordunun bulunmasına

 

32. . Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması için seçimler yapılmış ve bu seçimlere İtilâf Devletleri müdahale etmemişlerdir.

İtilâf Devletlerinin bu seçimlere müdahale etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İstanbul’da toplanacak meclisin kendilerine zarar vermeyeceği düşüncesi

B)   Seçimlerin Kanun-i Esasi’ye uygun olması

C)   Azınlıkların seçimlere katılma hakkının olmaması

D)   İtilâf Devletleri arasında birliğin bozulması

 

33. Kuva-i Milliye birlikleri;

1-  İşgallere karşı kurulmuşlardır.

2-  Belli bir merkezden idare edilmişlerdir.

3-  Düzenli askeri birliklerdir.

4-  Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.

Kuva-i Milliye birlikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

      A)  1-3                 B)  2-3                C)  4 -3               D)  2-3-4

                                      

34. 23 Nisan 1920 de açılan İlk Meclis'in özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)   Bakanlar kurulu üyeleri Meclis'ten seçilmiştir.

B)   Yasama ve yürütme ayrı organlarda toplanmıştır.

C)   Meclis Başkanı hükümetin de başkanıdır.

D)   Meclisin üstünde hiç bir güç kabul edilmemiştir.

 

35. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın daha başlangıcında millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimden söz ederek Türk milletinin dikkatini çekmiştir.

Aşağıdakilerden hangisiyle M. Kemal'in bu düşüncesinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz?

A)   TBMM'nin açılmasıyla

B)   Misak-ı Milli'nin ilan edilmesiyle

C)   Bölgesel cemiyetlerinin kurulmasıyla

D)   Kuva-i Milliyenin kurulmasıyla

 

36.  -  Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının gecikmesi

         -  İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

         -  İşgalcilerin Anadolu'da ilerlemesinin kolaylaşması

  Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinin  sonucudur?

A)  TBMM'ne karşı çıkarılan iç ayaklanmaların

B)   İzmir'in işgalinin

C)   Misak-ı Milli'nin ilanının

D)  İstanbul'un resmen işgalinin

 

37. İtilaf devletlerinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi

Türk Milletinin Milli iradesini doğrudan yok etmeye yöneliktir?

A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

B) Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulmaya çalışılması

C) Kuva-i Milliye birliklerine karşı Yunanistan'ın desteklenmesi

D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması ve üyelerinin tutuklanması

 

38.  Damat Ferit Hükümeti TBMM’nin açılışından sonra, halkı meclise karşı ayaklandırabilmek içinM. Kemal ve arkadaşlarının saltanat ve hilafete karşı çıkan, devletin yaptığı barışı bozarak yeniden savaş çıkartmaya çalışan bir grup vatan haini ve dinsiz olduklarıyolunda propagandalara girişmişlerdir.

Buna göre paşanın halkı ayaklandırabilmek için Anadolu insanının hangi özelliğinden faydalandığı söylenemez?

A)  Dindarlık                         B)  Padişaha bağlılık

C)  Vatanseverlik                            D)  Bağımsızlık

 

39.  

1.    Sivas Kongresi

2.    Atatürk’ün askerlik mesleğinden istifa etmesi

3.    Amasya Genelgesi

4.    Erzurum Kongresi

Yukarıda olayların oluş sırasına göre kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)4-2-1-3         B)3-2-4-1    C)3-4-2-1       D)2-3-4-1

 

40. Amasya Genelgesi'nde yer alan “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.” maddesiyle belirtilmek istenen nedir?

A)   Milli Mücadelenin yöntemi

B)   Milli Mücadelenin amacı

C)   Milli Mücadelenin gerekçesi

D)   Milli Mücadelenin nasıl yapılacağı

 

41. TBMM açılmadan önce Anadolu’da önemli gelişmeler yaşanmış, yurdun büyük bölümü işgal altına girmiş, işgallere karşı yerel kurtuluş örgütleri olan Kuvay-ı Milliye birlikleri oluşturulmuş, Mustafa Kemal milli bilinci uyandırmak için Anadolu’ya giderek, genelge ve kongreler düzenlemiş, Temsil Heyeti oluşturularak, milli mücadele hareketi organize edilmeye çalışılmış, Mebusan meclisi toplanarak, Misak-ı Milli kararlarını almış, İstanbul itilaf devletlerince işgal edilerek meclis dağıtılmış, milletvekillerinin çoğu ya sürgüne gönderilmiş, ya da tutuklanmıştır.

Yukarıdaki bilgilere de bakarak, TBMM’nin açılmasını gerekli hatta zorunlu kılan en önemli olay, aşağıdakilerden hangidir?

a)    Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi

b)    Mebusan Meclisinin Misakı Milli kararlarını alması

c)    İstanbul’un işgal edilerek, Mebusan Meclisi’nin dağıtılması

d)    Yurdun işgal altına girmesi

42. Meclis açıldıktan sonra Kuvay-ı milliye güçlerinde gördüğü birtakım eksiklikler sebebiyle bunları kaldırmış ve yerine düzenli ordu kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, düzenli ordunun kurulmasını gerektiren bir durum değildir?

a)    Kuvay-ı Milliye birliklerinin yetersizliği

b)    Düşmana karşı sistemli bir şekilde mücadele edilmesi gerekliliği

c)    İstanbul Hükümetinin devre dışı bırakılmaya çalışılması

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: yusuf, 19.11.2014, 14:27 (UTC):
cevapları nıreyok bunların mq

Yorumu gönderen: Güzel teşekkürler cevaplar olaydı daha iyi olurdu , 01.01.2014, 14:28 (UTC):

Yorumu gönderen: siktirgit, 19.10.2013, 20:40 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: muhammet şahin , 18.04.2013, 10:37 (UTC):
hiç güzel bi site degil pok gibi

Yorumu gönderen: karizma genç, 23.12.2012, 18:21 (UTC):
ciddi bana lazımdı alllah razı olsun adminBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=