SOSYAL BİLGİLER - 1. ve 2. Ünite Soruları
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf
 İNKILAP SORULARI
1-Atatürk’ün bütün başarılarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
 a-İleri görüşlülüğü         b-Yaratıcı zihniyet   
c-Türk Milletine olan güveni      d-Zekası
 
2-Osmanlı devletinin dağılmasını hızlandıran en önmeli etken aşağıdakilerden hangisidir?
 a-Fransız ihtilalı         b-Coğrafi keşlifler   
c-Rönesans            d-Reform
 
3-Temsil heyeti ilk defa nerede oluşturulmuştur?
 a-Amasya tamiminde         b- Sivas Kongresinde   
c-erzuurm kongresinde         d-Alaşehir kongresinde
 
4-Amasya tamimi ile yeni kurulacak devletin rejimide açıklanmıştır.Aşağıdakilerden hnagisi yeni kurulacak devletin rejimidir?
 a-Tek partiye dayanan Cumhuriyet   b-Padişah ve Halifenin yer aldığı teokratik bir devlet
c-Meşrutiyetle yönetilen bir devlet   d-Demokratik esaslara dayanan bir devlet
 
5-Aşağıdakilerden hangisi Sivas kongresinin sonuçlarından biri sayılamaz?
 a-Manda ve himaye kabul edilemez      b-Ya istiklal ya ölüm parolası kabul edilmiştir.
c-İstanbul hükümeti ile ilişkiler geliştirilmiştir.   d-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
 
6-Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra Ankara’nın önemi artmıştır.Bunu aşağıdakilerden hnagisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
 a-Önemli mimari eserler yapılmıştır.      b-Milli mücadelenin merkezi olmuştur
c-İstanbul hükümeti ile ilişkiler geliştirilmiştir.   d-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
 
7-Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli ile milli sınırlar olarak kabul edilmiştir?
 a-Türkler’in çoğunlukta olduğu bölgeler   b-İtilaf devletlerinin belirlediği sınırlar
c-Mondros Mütareke’sinin belirlediği sınırlar   d-İçinde hiçbir yabancının bulunmadığı sınırlar
 
8-Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde bekledikleri kararları alamayan itilaf devletleri Misak-ı Milliye tepki gösterdiler.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılamaz 
a-Ali  Rıza hükümetine baskı yapmışlardır.   b-Salih Paşa hükümetine baskı yapmışlardır.
c-Mebuslar Meclisine baskı yapmışlardır   d-Yeni Meclisin Ankara’da toplanmasını istememişlerdir.
 
9-T.B.M.M.sinin açılması ile Kurtuluş Savaşı nın yeni bir dönmemi başlamıştır.Aşağıdaki hangi kurumun görevi Meclisin açılması ile sona ermiştir?
 a-Kuvay-i Milliye            b-Kuvay-i İnzibatiye
c-Temsil heyeti               d-Osmanlı Hüükümeti
 
10-T.B.M.M.aldığı kararlar gereğince Padişah ve Halifenin durumu da belirlenmiştir.Aşağıdakilerden hagisi bu kararı göstermektedir?
a-Padişah-Halifenin durumu meclisin düzenleyeceği kanun esaslarına göre belirlenecektir.
b-Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olacaktır.
c-T.B.M.M.halife Padişaha bağlı kalacaktır.
d-Yapılacak işlerde ondan fetva alınacaktır.
 
11-Damat Ferit ile Mustafa Kemal arasındaki mücadeleler Kurtuluş savaşı boyunca devam etmiştir.Bu mücadelenin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-Damat Ferit’in Mustafa Kemal’i çekememesi
b-Damat Ferit’i İngilizlerin kışkırtması
c-Mustafa Kemal’in başkan olmak istemesi
d-Kurtuluşu farklı yönlerde görmesi
 
12-Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunun ispatıdır?
 a-Azınlıklara çok geniş imkanlar verilmesi
b-Parlementonun onayından geçmesi
c-Türk milletine yaşama hakkı tanımaması
d-İstanbul hükümeti tarafından imzalanması
 
13-Aşağıdakilerden hangisi düzenli orduya geçişin sebeplerinden biri sayılamaz?
 a-Kesin zafere ulaşmak            b-İç ayaklanmaları önlemek
c-Çok partili demokratik düzene geçmek         d-Düşman ilerleyişini durdurmak
 
14-Aşağıdakilerden hangisi düzenli ordunun batı cephesinde kazandığı ilk zaferdir?
 a-Dumlupınar         b-Sakarya      c-2.İnönü      d-1.İnönü
 
15-T.B.M.M. kurulduktan sonra önemli başarılar kazanmış ve antlaşmalar imzalamıştır.Aşağıdakilerden hangisi ilk siyasi antlaşmadır?
 a-Moskova         b-Gümrü      c-Kars         d-Ankara
 
16-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ordusunun yenilgi aldığı muharebelerdendir?
 a-Sakarya         b-2.İnönü      c-Kütahya Eskişehir   d-dumlupınar
 
17-Aşağıdakilerden hangisi 1.İnönü zaferinin sonuçlarından biri değildir.
 a-Düzenli ordunun morali yükselmiştir         
b-T.B.M.M.ve Mustafa Kemal’e güven artmıştır.
c-İtilaf devletleri T.B.M.M.ni Londra Konferansına davet ettiler.
d-Fransa ile Ankara antlaşması imzalanmıştır.
 
18-Fransızlarla yapılan Ankara antlaşması kurtuluş savaşının önmeli bir adımıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu natalaşmanın getirdiği yararlardan değildir?
 a-İtilaf devletleri arasaında parçalanma olmuştur
b-Bugünkü Suriye sınırı belirlenmiştir.
c-İşgal altındaki Türk topraklarının bir bölümü kurtarılmıştır.
d-Güneydeki birlikler batıya kaydırılmıştır
 
19-Mustafa Kemal “Hattı Müdafaa yoktur Sathı Müdafaa vardır.O satıh Vatanın tamamıdır.”emrini aşağıdaki hangi muharebede vermiştir.
 a-Sakarya      b-Büyük taarruz      c-Çanakkale      d-2.İnönü
 
20-Sovyet Rusya ile 13 ekim 1921 de Kars antlaşması imzalanmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu natlaşmanın yararlarından biri değildir?
 a-Doğu cephesi kapanmıştır            b-Sovyet Rusya Ermeni isteklerinden vazgeçmiştir
c-Sovyetler İtilaf devletlerinden ayrılmıştıur      d-Sovyet sınırı çizilmiştir
 
21-1.İnönü muharebesinden sonra toplanan Londra konferansı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 a-Osmanlı temsilcileri ile T.B.M.m.üyeleri birbirine düşmüştür
b-T.B.M.M. konferansa İtalya aracılığı ile davet edilmiştir.
c- İtilaf devletleri ile T.B.M.M.ve Osmanlı delegeleri arasında yapılmıştır
d-Türk delegeleri Bekir Sami Bey başkanlığında konferansa katıldı
 
22-Eskişehir ve Kütahya yenilgisinden sonra Mustafa Kemal’in emriyle ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bunu zorunlu hale getiren nedenlerden biri değildir?
 a-Zaman kazanma isteği      b-Mustafa Kemal’in Baş Komutan olma isteği
c-Türk ordusunun kayıp vermesi   d-Ordunun ihtiyaçlarını karşılama isteği
 
23-Yani Türk devleti 20 ocak 1921 de Anayasa sını kabul ederek kuruluşunu tamamlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu anayasaya ihtilalci bir özellik kazandırır?
 a-Muhalefetsiz bir meclis kabul edilmesi      
b-Meclis başkanının aynı zamanda başkanlık yapması
c-Yasama-Yürütme ve yargı gücünün bir elde toplanması
d-Vataan ihanet kanununu çıkarması
 
24-İstanbul hükümeti Kurtuluş savaşını sürdürmek istemesine karşılık T.B:M.M.de bir takım tedbirler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılamaz?
 a-Düzenli orduya geçilmiştir         b-Takriri Sükün kanunu çıkarılmıştır
c-İstiklal Mahkemesi kurulmuştur      d-hıyaneti Vataniye kanunu çıkarılmıştır.
 
25-Osmanlı Devleti tarih boyunca kendisine zarar veren kapitülasyonları 1.dünya savaşına girerken kaldırmıştır.aşağıdakilerden hangiisyasi belgede daha ağır bir biçimde kabule zorlanmıştır?
 a-Mondros mütarekesi            b-Paris barış görüşmesi
c-Wilson İlkeleri            d-Sevr Barış antlaşması

26- Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan savaşının nedenidir?
a)   Rusya’nın kışkırtması
b)   1. Balkan savaşında alınan yerleri paylaşmakta Balkan uluslarının anlaşmazlığa düşmesi
c)   Osmanlı devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi

27- Osmanlı devletinin 2. balkan savaşından sonra Yunanistan ve Bulgaristan ile imzaladığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Atina – İstanbul
b)   Bükreş – İstanbul
c)   Atina – Bükreş
d)   Londra – Bükreş

28- Osmanlı Devletinin Midye – Enez sınırının batısındaki topraklarının elden çıkmasının kararlaştırıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Berlin Antlaşması
b)   Bükreş Antlaşması
c)   Londra Antlaşması
d)   Atina Antlaşması
29- Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Bulgaristan
b)   Sırbistan
c)   Yunanistan
d)   Arnavutluk

30- Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşının nedenlerinden birisidir?
a)   31 Mart ayaklanmasının başlaması
b)   Balkan savaşının başlaması
c)   İtalyanların sömürgeleşme çabası
d)   Rusya’nın kışkırtması

31- Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı kazandığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Trablusgarp Savaşı
b)   Kurtuluş Savaşı
c)   Balkan Savaşları
d)   1. Dünya Savaşı

32- Balkan uluslarının aşağıdaki hangi devlete saldırısı II. Balkan savaşını başlatmıştır?
a)   Bulgaristan
b)   Sırbistan
c)   Osmanlı Devleti
d)   Romanya

33- Trablusgarp savaşının Türkler açısından en önemli sonucu ne olmuştur?
a)   İtalya’nın ekonomik yönden güçlenmesi
b)   Sömürgecilik yarışının hızlanması
c)   Osmanlının Kuzey Afrika’daki varlığının sona ermesi
d)   Osmanlı ordusunun kayıplar vermesi

34- Almanya ve İtalya’nın sanayileşmede gecikmesinin nedeni nedir?
a)   Siyasi birliklerini geç kurmuş  olmaları
b)   Hammadde kaynaklarının yetersiz oluşu
c)   Atlas okyanusu kıyılarında olmaması
d)   Askeri bakımdan zayıf olmaları

35- Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
a)   Uşi Antlaşması
b)   Atina Antlaşması
c)   İstanbul Antlaşması
d)   Roma Antlaşması

36- Rusya’nın Balkanlardaki faailiyetleri Osmanlı İmp dışında hangi Avrupa devletini rahatsız etmiştir?
a)   Fransa
b)   İngiltere
c)   Avusturya – Macaristan
d)   İspanya
37- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Trablusgarp’ın Osmanlılar elinden çıkmasını kolaylaştırmıştır?
a)   Milliyetçilik akımı
b)   İtalya’nın birliğinin bozulması
c)   Balkan savaşları
d)   Mısır’ın İngilizler tarafından işgali
38- M. Kemal askerlik yaşamının ilk başarılarını aşağıdaki savaşlardan hangisiyle kazanmıştır?
a)   Balkanlar’da
b)   Trablusgarp’ta
c)   Çanakkale’de
d)   Kafkasya’da

39- Panislavizm politikası aşağıdaki devletlerden özellikle hangisini rahatsız etmiştir?
a)   Almanya
b)   Osmanlı Devleti
c)   Avusturya – Macaristan
d)   İtalya

40- Rusya ile İngiltere arasında imzalanan Reval antlaşmasının ilk etikisi aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?
a)   Trablusgarp savaşı
b)   1. Dünya Savaşı
c)   Balkan Savaşları
d)   II. Meşrutiyetin İlanı

41- Trablusgarp Savaşı sonunda Osmanlılar Yunan işgaline engel olmak için aşağıdakilerden hangisini İtalya’ya bıraktılar?
a)   Oniki Ada
b)   Girit
c)   Arnavutluk
d)   Makedonya

42- Aşağıdakilerden hangisi Balkan savaşları sonunda Osmanlıların kaybettikleri yerlerden birisi değildir?
a)   Ege Adaları
b)   Mora
c)   Makedonya
d)   Batı Trakya


43-Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A-Fransa   B-Rusya   C-İngiltere   D-Almanya

44-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran devletlerden biri değildir?
A-İngiltere   B-Osmanlı Devleti   C-Fransa    D-Rusya

45-Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A-Milliyetçilik fikirleri        B-Rusya’nın Panislavizm politikası
C-Kapititülasyonlar              D-Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar

46-Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İttihat ve Terakki Cemiyeti         B-Düyun-u Umumiye
C-Kapitülasyonlar                           D-Kanunuesasi

47-2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A-Meclis-i Mebusan                       B-İttihat ve Terakki Cemiyeti
C-Düyun-ı Umumiye                      D-Hareket Ordusu

48-Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir?
A-Rusya  B-Fransa   C-A.B.D   D-Almanya

49-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
A-Fransız-Alman düşmanlığı
B-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
C-   Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
D-   İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

 50-Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa girmiştir?
A-Rusya   B-İngiltere   C-Almanya   D-İtalya

51-Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
B-Üçlü İttifak’ın kurulması
C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

52-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir?
A-Kırım  B-İran   C-Trablusgarp  D-Irak

53-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarından biri değildir?
A-İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri
B-Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması
C-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi
D-Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi

54-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
A-Uşi  B-Berlin  C-Ayastefanos   D-Versay

55-Osmanlı Devleti,Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
A-Nöyyi  B-Sevr  C-Trianon   D-Versay

56-Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rusya’da ihtilal çıkması
B-İtalya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması
C-ABD’nin İtilaf Devletleri!nin yanında savaşa girmesi
D-İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi

57-Mısır(Süveyş) Cephesi’nin açılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek
B-Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek
C-Arapların isyanını bastırmak
D-Halifeliği güçlendirmek

 

S.1.Aşağıda Birinci Dünya Savaşında Osmanlın savaştığı cephelerden bazılarını görüyorsunuz. Cephelerle ilgili aşağıdaki verilen açıklama hangi cepheye uyuyorsa o cephe üzerindeki daireye ilgili numarayı yazınız.

2

1

1-Mustafa Kemal’in Anafartalar Grup komutanı olarak büyük başarılar gösterdiği, liderlik yeteneğinin ön plana çıktığı, tanınmasını sağlayan cephedir.

5

2-Mustafa Kemal’in Rusların ilerleyişi durdurduğu; Muş ve Bitlis’i geri aldığı cephedir.

3

3-Mustafa Kemal’in Alman komutanın taarruz planını beğenmediği için istifa ettiği cephedir.

4-Osmanlıların Almanların isteği ile İngilizlerin sömürgelerine giden yola kesmek için açtığı cephedir.

4

5-İngilizlerin zengin petrol yataklarını ele geçirmek için açtıkları cephedir.

 

 

S.2 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 • ......................Avrupa elçiliklerinin yoğun olduğu, M.Kemal’in önce eğitim sonra görevi gereği bulunduğu onun fikir hayatının oluşum ve gelişimine yardımcı olan şehirdir.
 • Osmanlı yöneticileri tarafından satın alındığı söylenen ...............ve ...............isimli iki geminin Rus limanlarını bombalaması sonucunda Osmanlı Devleti I .Dünya savaşına girmiş sayıldı.
 • I.Dünya Savaşı devam ederken önce ittifak grubunda bulunan .....................sonra saf değiştirerek itilaf grubuna geçmiştir.
 • İtalya’nın 12 adayı işgal etmesi ve Balkan Savaşlarının başlaması üzerine Osmanlı Devleti, İtalya ile  ................... antlaşması yapmak zorunda kalmıştır.
 • Osmanlı Devleti üzerinde emeli olan  ..................'nın hedefi Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olmak üzere bir Slav imparatorluğu kurmaktır.

 

S.3 Aşağıdaki akış haritasındaki boşlukları doldurunuz(10 PUAN)

Selanik .………….. Rüştiyesi

Mahalle Mektebi

……………. Askeri  Rüştiyesi

……….…… Harp Akedemisi

Şemsi Efendi……………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

……………. Askeri İdadisi

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul ……… .. Okulu

S.4. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden 5 tanesini yazın?

İdealist Oluşu,      İleri Görüşlü,      Vatan ve Millet Sevsisi,       Dehalı oluşu,       Mantıklı Oluşu,      İnkılapçı oluşu

Çok Yönlü  Oluşu,       Mücadeleci Oluşu,      Açık Sözlü Oluşu, , Önder oluşu,  Birleştirici oluşu,  Ümitsizliğe yer vermemesi vb

 

S.5. Atatürk’ün doğup büyüdüğü Selanik kentinin de içinde bulunduğu Balkanların 19.yüzyıldaki  siyasi, ekonomik ve sosyal durumu hakkında kısa bilgi veriniz?

Farklı dil, din, ırkta insanların bulunduğu, Limanlarıyla ekonomik canlılık içinde, zengin kültür yapısına sahip, Osmanlının Avrupa’ya açılan kapısı olan Balkanlar’da birçok ulus huzur ve güven içinde yaşıyordu. 19.y.y’la kadar huzur içinde Osmanlı topraklarında yaşayan milletler Fr. İhtilalının etkisiyle ve Osmanlıya düşman devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı devletine karşı isyan etmişler ayaklanmışlardır. 19.yüzyıldan sonra Balkanlar siyasi çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir bölge olmuştur.  

  

S.6. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulara uygun olan cevapları veriniz.  

ü      19 .Yüzyıl boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı; devletler hammadde ve pazar kaynakları ve pazar elde etmede  birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20.yy. başlarında savaşa sebep oldu.

    Buna göre 20.yüzyıl başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. İmparatorluklardaki ayaklanmalar               

B. Kralların yetkilerini genişletme isteği

C. Demokratik haklar elde etme isteği              

D. Devletlerarası ekonomik çıkar çatışması

 

 

ü        Osmanlı devletinde birçok millet bulunmaktaydı. Ancak Fransız ihtilalinin de etkisiyle bu milletler teker teker Osmanlıdan ayrılmıştır.

Bu duruma bakarak, Fransız ihtilalinin hangi sonucu Osmanlı devletini parçalamıştır?

A.Özgürlük                      B.Kominizim

C.Sömürgecilik                D.Milliyetçilik

 

 

ü        Aşağıdaki metinde Mustafa Kemal’in bu biçimde düşünmesine neden olan ana kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasalara ve kurumlara duyduğu say

B) Ulus ve yurt sevgisi

Biz saynk ve onuruyla yaşamak isteyen bir ulusuz. Ben ulusumun en büyük ve atalarımın en değerli mira olan bağımsızk aşkı ile dolu bir adam. Ben gerekli olduğunda en büyük armağanım olmak üzere Türk ulusuna canımı vereceğim.

C) Askeri güce verdiği önem

D) Toplumsal ve siyasal amaçlar

 

 

 

ü       Osmanlı devleti I. Dünya savaşında başta tarafsız kaldığı halde daha sonra Almanya’nın yanında savaşa girmiştir.

Aşağıdakinden hangisi Osmanlı devletinin Almanya’ nın yanın da savaşa girmesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Alman yanın savaşı kazanacağının düşünülmesi.

B) İttihat ve Terakkicilerin Alman hayranlığı.

C) Osmanlının son zamanlarda kaybettiği toprakları geri  alacağına inanması.                                               

D) Osmanlı devletinin tekrar Avrupa’ya egemen olma fikri.

 

ü       1.Dünya savaşı öncesinde devletlerin iç ve dış politikalarına yön veren en önemli iki etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransız ihtilali           -     Milliyetçilik fikri 

B) Tanzimat fermanı      -     Sanayi inkılâbı

C) Fransız ihtilali           -     Sömürgecilik fikri 

D) Sanayi inkılâbı          -     Fransız ihtilali

 

ü       Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşında savunma yaptığı cephelerden biridir?

A)Kafkas Cephesi

B)Mekodonya Cephesi

C)Çanakkale Cephesi

D)Kanal Cephesi

 

ü       M. Kemal’in okula başlayacağı yıllarda, annesi  geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebi’ne, babası modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi’ne gitmesini istemiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin eğitim öğretim sistemi hakkında hangi sonuca ulaşmamıza imkan sağlar?

A) Mustafa Kemal’in ailesinde demokratik bir yapı olduğuna

B) Şemsi Efendi okulunun daha iyi eğitim yaptığına

C) Osmanlı Devleti’nde eğitim birliği bulunmadığına

D) Selanik’te iki tane okul olduğuna

  

ü       1.Dünya Savaşı öncesi Avrupa’daki devletler çıkarlarına göre savaş öncesinde  birbirlerini destekleyeceklerine dair  gizli antlaşmalar imzalamışlar ve bloklaşmışlardır

   Aşağıdakilerden hangisi itilaf bloğu içinde yer alan bir devlet değildir?

A) Osmanlı          B) İngiltere          C) Fransa         D) Rusya

 

 

 1. M. Kemal, aşağıdaki okullardan hangisini bitirmeden ayrılmıştır?

Ax Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Bx İstanbul Harp Akademisi

cxManastır Askeri İdadisi

dx Şemsi Efendi İlkokulu

 1. M.Kemal, Mülkiye Rüştiyesine devam ederken askeri okula giden üniformalı öğrencilere özenmiş ve onlar gibi olmak istemiş, gizlice girdiği askeri okul sınavlarını kazanarak, askeri okula kaydını yaptırmıştır

Bu bilgilere göre, M.Kemal’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

axİlgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçmiştir

bxBazı şeyleri ailesinden gizlemiştir

cxMeslek seçiminde çevresi etkili olmuştur

dxBir okulu bitirmeden diğerine geçmiştir

 

 1. 1–Namık Kemal

2-Mehmet Emin Yurdakul

3-Ziya Gökalp

4-Mehmet Akif

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuştur?

Ax1-3             bx2-4             cx3-4             dx2-3

 

 1. M.Kemal İstanbul Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şamdaki 5. orduya atanmıştır. Burada Vatan ve Hürriyet adında bir cemiyet kurmuş, gizlice Selanik’e giderek cemiyetin bir şubesini burada açmıştır.  İlk askeri başarısını Trablusgarp’ta kazanan M.Kemal, burada yerli halkı teşkilatlandırarak düşman güçlerine karşı konulmasını ve düşmanın durdurulmasını sağlamıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

axM.Kemal’in ilk görev yeri aynı zamanda ilk askeri başarısını kazandığı yerdir

bxİlk askeri başarısını kazandığı yerde, daha önce kurduğu cemiyetin bir şubesini açmıştır

cxİlk askeri başarısını kazanmasında kurduğu cemiyet ve 5. orduda görevli olması etkili olmuştur

dxİlk görev yerinde kurduğu cemiyetin şubesini doğduğu yerde açmıştır

 

 1.  M.Kemal’in “Kurmay Yüzbaşı” olarak mezun olduğu okul hangisidir?

ax İstanbul Harp Akademisi

bxManastır Askeri İdadisi

cxİstanbul Harp Okulu

dxSelanik Askeri Rüştiyesi

 

 1. M.Kemal, İstanbul’da çıkan 31 Mart olayları üzerine Selanikte hazırlalanan Hareket Ordusuyla İstanbul’a gelmiş ve olayların bastırılmasında görev almıştır.

M. Kemal’in Hareket Ordusu’yla ilişkisi hakkında hangisi doğrudur?

axOrduyu bizzat kendisi hazırlamıştır

bxOrdunun hazırlanmasına karşı çıkmıştır

cxOrdunun ismini kendisi belirlemiştir

dxBu orduda görev almaktan kaçınmıştır

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: busra, 01.11.2014, 18:58 (UTC):
Cvpları neredeBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=