SOSYAL BİLGİLER - İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

ABD, İngiltere ve Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansı’nda, II. Dünya Savaşı'ndan
sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katılmak için 1 Mart 1945'e kadar Al­manya ve Japonya'ya savaş açmak şartı geti­rildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti.

  Türkiye’nin bu tutumu aşağıdakilerden han­gisini amaçladığını göstermektedir?

A) Kaybettiği toprakları geri almayı

B) Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı

C) Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı

D) Savaşı geniş alanlara yaymayı

 

2- Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya

bir örnek olamaz?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Tarımda traktörün kullanılması

C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi

D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi

 

3- M.Kemal Atatürk; ‘Bir tek karar vardı o da milli egemenliğe dayanan kayıtsız,şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak ’’ demiştir.. Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki

ilkelerin hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A) Laiklik-Cumhuriyetçilik       

B) Halkçılık-Milliyetçilik

C) Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik

D) İnkılâpçılık-Devletçilik

 

4- Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türk devleti sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da bağımsız hale gelmiş, Avrupa devletlerinin açık pazarı olmaktan kurtulmuştur.

Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesinden böyle bir sonuç çıkarılabilir?

A) Yunaistan Karaağaç istasyonunu savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek.

B) Osmalı Devleti’nden kalan borçlar ayrılan devletlerle aramızda paylaşılacal.

C) Kapitülasyaonlar kaldırılacak.

D) Yabancı okullar Türk kanunlarına uyacak.

 

5- Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu

Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan başka Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.  Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlara siyasal haklar vermek

B) Dünya barışına katkıda bulunmak

C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

 

6- Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısının ruhu kayıtsız ve koşulsuz ulusal egemenliktir. Atatürk’ün bu düşüncesiyle, aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A) Yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrılmış olması

B) Milletvekili seçimlerinin beş yılda bir yapılması

C) Devletin ekonomide belirleyici rol oynaması

D) Milletvekillerinin halk tarafından seçilmesi

 

7- I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
     II. Egemenliğin millete ait sayılması
    III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
 Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

   I                             II                              III
A) Laiklik         Cumhuriyetçilik       Halkçılık
B )Halkçılık      Lâiklik                Cumhuriyetçilik
C) Lâiklik         Halkçılık            Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık     Cumhuriyetçilik          Lâiklik

 

8- Türkiye’nin Musul konusunda etkili olamamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
A) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması     
B) Musul’un ekonomik açıdan zayıf olması
C) Musul halkının İngilizlerle işbirliği yapması
D) Türkiye’nin demokratik bir cumhuriyet olması

 

9- Aşağıda verilen olaylardan hangisi Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?
 
A)Musul      B) Kapitülasyon    C)Boğazlar     D)Hatay

 

10- Aşağıdakilerden hangisi, Milliyetçilik alanında yapılmış olan inkılâplara örnek gösterilemez?

A) Fabrikalar ve işletmelerin kurulması

B) Türk Tarih Kurumunun kurulması

C) Türk Dil Kurumunun kurulması

D) Kabotaj Kanunu çıkarılması

 

11- Medeni Kanun’un Kabulü ile ;

  • Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.
  • Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.
  • Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

B) Kadın hakları genişletilmiştir.

C) Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

D) Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

 

12- Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A) Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması

B) Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C) Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi

D) Ankara’nın başkent olması

 

13-1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.

B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek

C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.

14-

  • Hafta tatilinin Cuma’dan pazara alınması
  • Miladi takvimin kabul edilmesi
  • Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi

Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli egemenliği hakim kılmak

B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek

C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek

D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak

 

15-* Etibank ve Bağlı işletmelerin kurulması

                  *Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu.

Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A) Denizciliği geliştirmek

B) Orman ürünleri sanayisini geliştirmek

C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek

D) Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları arasında yer almaz?

A) Kurtuluş Savası'na kesin olarak son verildi.

B) Yeni Türk Devleti'nin varlığı tüm dünyaya kanıtlandı.

C) Geçerliliğini günümüze kadar sürdüren bir antlaşmadır.

D) Musul sorunu çözüldü.

 

    17- Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağım­sızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip ol­ması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uy­garlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere Atatürkçülük denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk­çülük ile bağdaşmaz?

A)Demokratik idare sistemi

B)İleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alın­ması

C)Kişisel egemenlik hakkının tanınması

D)Milli birlik ve beraberlik için çalışılması

18- Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla
kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez?

A)    Milli birlik ve beraberliği sağlamak

B)    Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaş­tırmak

C)    Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlen­dirmek

D)    Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek                                                                                                        

 

19-Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır.

Bu durum, kongrelere katılan delegelerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A)    Bağımsızlık                        B)Ulusal birlik

C) İnsan sevgisi                 D)Dünya barışı

 

20- Demokratik ve Laik devlet anlayışı,  aşağıdakilerden hangisini desteklemez?

A) Ulus egemenliğini

B) Seçme ve seçilme hakkını

C) Din ve vicdan hürriyetini

D) Kişi egemenliğini

 

21- Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, Türkiye'yi geri kalmışlıktan kurtarmak için
gerekli ekonomik sistem olarak düşünül
müştür?

A) Laiklik  B) Milliyetçilik  C) Devletçilik  D) Halkçılık

 

22- Atatürkçü düşüncede aşağıdaki milli güç
unsurlarından hangisi, milli egemenliğe ve
demokratik düşüncenin gelişmesine daya
nır?

A) Siyasi      B) Ekonomik   C) Askeri  D) Sosyokültürel

23-1933'ten sonra yaşanan aşağıdaki gelişme­lerden hangisi, dünya barışının tehlikeye düştüğünün doğrudan göstergesi olamaz?

A)    İtalya'nın Habeşistan'a saldırması

B)    Almanya'nın silahlanmaya başlaması

C) Almanya'nın asker bulundurmaması gereken Ren Bölgesi'ne girmesi

D)Türkiye'nin Sadabat Paktı'nı imzalaması

 

    24- Türkiye’nin batı sınırını güvence altına almak için imzaladığı Balkan Antantına aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
A)Yunanistan                               B)Bulgaristan 

C)Romanya                                 D)Yugoslavya

25-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin­
deki dış sorunlardan biri değildir?

A) Musul sorunu                    B) Hatay sorunu

C) Nüfus mübadelesi                   D) Kıbrıs sorunu


Esas Türk ulusunun onurlu ve şerefli yaşamasıdır. Böyle bir ulus esir yaşamaktansa mahvolsa daha iyidir. Bunun için ya istiklal ya ölüm...

<v:imagedata o:href="http://www.ataturk-resimleri.com/data/media/17/atasfturk_050.jpg" src="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip1

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: deniz, 23.05.2015, 13:10 (UTC):
cevplar yok ona göre kontrol etcem

Yorumu gönderen: 7a, 27.05.2010, 11:25 (UTC):
eğer kopyalayıp yapışrırsan olur cnm

Yorumu gönderen: büşra, 26.05.2010, 16:10 (UTC):
hocam ilk soruların başı görükmüyor amaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=