SOSYAL BİLGİLER - 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

Atatürkçülük

·         Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuştur

·         Temelinde milli kültürümüz olan bir düşünce sistemidir

·         Aklı ve bilimi esas alır. Durağan değildir, gelişmeye açıktır

Bu özelliklerin;

I. Halkçılık

II. Milliyetçilik

III. İnkılâpçılık

İlkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan

İlişkilendirilebilir?

A) I ve II                                 B) Yalnız I

C) II ve III                              D) I, II ve III

 

  3-) Halkçılık ilkesine göre toplumda hiçbir kimseye, sınıfa ya da gruba ayrıcalık tanınmaz. Yasalar önünde herkes eşittir.Herkes devlet karşısında aynı hak ve ödevlere sahiptir.

   Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

B) Müslüman olmayanlara yönetimde görev verilmemesi

C) İlköğretimin herkes için devlet okullarında parasız olması

D) Ağa, paşa, bey, hoca gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların yasaklanması

 

4-)Cumhuriyet döneminde İsviçre’den Medeni Kanun, Almanya’dan Ticaret Kanunu, İtalya’dan Ceza Kanunu alınmıştır,

   Bu girişimlerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A)Lozan Antlaşmasından kalan sorunları çözmek    

B)Hukuk alanında laikleşmeyi sağlamak

C)Yeni Türk devletinde çağdaş ve medeni hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak

D)Hukuk kurallarının çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek

 

5-) Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün isteği üzerine Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Fethi Bey’in partiyi kurma noktasındaki ciddi endişeleri vardır. O kuracağı partinin cumhuriyet düşmanlarının sığınağı haline gelmesinden çekinmektedir. Bu yüzden parti programı hazırlanırken laiklik ve cumhuriyetçiliğin vazgeçilmez unsurlar olduğunu parti tüzüğünde belirtmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Fethi Okyar, Atatürk’ün güvendiği bir isimdir

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir

C) Toplumda yeni rejimi içine sindiremeyen insanlar vardır

D) Parti programıyla rejim korunmaya çalışılmıştır

6-Erzurum Kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanmaz

2-Manda ve himaye kabul edilmez

3-Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birleşerek karşı koyacaktır

Bu kongrede kabul edilen yukarıdaki kararların amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Saltanat ve halifeliği kaldırmak

B) Milli bağımsızlığımızı gerçekleştirmek

C)Milli birlik ve beraberliği sağlamak

D) Ülke bütünlüğünü korumak

 

7-)

Tanım: Bir ulusun hedeflerine ulaşabilmek için kullanabileceği maddi ve manevi güçlerinin toplamına milli güç denir

Durum: Devletin ve halkın ekonomik gücünün zayıf olması nedeniyle Osmanlı devletinin milli gücü zayıftır

Buna göre Cumhuriyet döneminde halkın ekonomik gücünün zayıf olması nedeniyle aşağıdaki çalışmaların hangisi milli gücün ekonomik yönünün güçlendirilmesine yönelik değildir?

A)Kabotaj Kanununun çıkarılması

B)Kapitülasyonların kaldırılması

C)Sanayi Nefise mektebinin açılması

D)Aşar vergisinin kaldırılması

 

   8-) 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara antlaşması ile Hatay’da özerk bir yönetim kurulması, resmi dil olarak Türkçenin kullanılması, para birimi olarak da Türk lirasının kullanılması kabul edilmiştir.

Bu  durum, aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaktadır?

A)Türk dili dünya dilleri arasındaki en zengin dillerdendir,

B) Hatay’da Türk nüfusu çoğunluktadır.

C) Türk parasının değeri yüksektir.

D) TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur

 

9-)TBMM, kuruluş ruhuna aykırı olmasına rağmen Sakarya savaşı öncesinde tüm yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmiştir.

     Meclis’in bu uygulamasında:

1.Mustafa Kemal’e duyulan güven

2.Monarşik yönetime dönme isteği

3.Hızlı ve seri karar alma zorunluluğu

Gibi unsurlardan hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A)Yalnız 1                   B)1 ve 2

C)2 ve 3                    D)1 ve 3

 

10-) Lozan konferansında görüşülen ve konferanstan sonra da devam eden bazı sorunlar şunlardır:

1.Boğazlar

2.Suriye sınırı

3.Yabancı okullar

4.Irak sınırı

    Bu sorunlardan hangisinin daha sonraki yıllarda Misakımilli’ye uygun olarak çözümlendiği söylenemez?

A)  1                                     C) 3

B)  2                                     D) 4

 

 

11-) 15 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan Maarif Kongresi, yurdun her yanından gelen 250’den fazla kadın ve erkek öğretmeni bir araya getirmiştir. Kongrenin açılış konuşmasını cepheden gelen Mustafa Kemal bizzat yapmıştır, katılanlarla sohbet etmiştir

    Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Atatürk’e göre Kurtuluş, sadece cephede düşmanı yenmek değildir

B)Kongrenin düzenlendiği dönemde Milli mücadele devam etmektedir

C)Kongredeki uygulamalar, eğitimdeki cinsiyet ayrımına karşı çıkar

D)İstanbul Hükümeti kongreyi engellemeye çalışmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

1926’da kabul edilen Medeni Kanundan sonra;

_1930’da belediye seçimlerine

_1934’de genel seçimlere

Katılma hakkını elde eden Türk kadını, bu hakları bir çok Avrupa ülkesinin kadınlarından daha önce kazanmıştır

12-) Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olmaz?

A)Kadınlarımızın elde ettiği haklar, aşama aşama gelişmiştir

B)Türk kadınının elde ettiği haklar, birçok Avrupa ülkesinde kadınlara tanınan haklardan daha ilerdedir

C)Toplumsal yaşamda kadınların etkinliği artmıştır

D)Kadınların elde ettiği ilk siyasal hak milletvekili seçme ve seçilme hakkıdır

   

  Uzun savaş yılları nedeniyle ekonomi gelişmemiş; üstelik ülke harap olmuştu. Vatandaşın elindeki sermaye çok azdı.Alt yapı ,ulaşım ve haberleşme imkanları yetersizdi.Demir yolları ve dış ticaret yabancıların elindeydi.Dolaysıyla bu sorunların kısa sürede çözülebilmesi için devletçilik ilkesi kabul edildi

13-)Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin kabul edilmesinin nedenlerinden değildir?

A) Ekonomideki yabancı tekelini kırma isteği       

 B) Sermayenin iş girişimi için yetersiz olması

C) Özel teşebbüsün engellenme isteği                            

D) Ülkenin ekonomik anlamda kalkındırma isteği

 

14-) Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumu, amaçları ve hedefleri göz önüne alındığında;

1.İnanç özgürlüğüne dayanır

2.Yönetim tek elde toplanır

3.Yeniliklere açıktır

4.Halk sınıflara ayrılmıştır

   Yargılarından hangileri doğru değildir?

A)  1 ve 2                                B)2 ve 3

B) 3 ve 4                       D) 2 ve 4

 

15-)-Türk Dil Kurumunun açılması

        -TBMM’nin açılması

        -Soyadının kabulü

  Yukarıdaki gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A)Halkçılık-Milliyetçilik-İnkılâpçılık

B)Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik-Halkçılık

C)Devletçilik-Laiklik-Halkçılık

D)Laiklik-Halkçılık-Milliyetçilik

16-)

1.Durum: Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misakımilli kararlarını almış, Kurtuluş Savaşı’nda bu kararlar hayata geçirilmiştir

2.Durum: İzmir İktisat Kongresinde Misakı İktisadi kararları alınmış, ekonomik alanda yapılan çalışmalarla bu kararlar hayata geçirilmiştir

Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekonomik çalışmalar ikinci planda tutulmuştur

B)Ekonomik bağımsızlığa, siyasal bağımsızlık kadar önem verilmiştir

C)Misakı milli kararları Misakı iktisadi kararlarını etkilememiştir

D)İzmir İktisat kongresi, Lozan’dan önce düzenlenmiştir

 

 

 

 

 

17-)TBMM ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü antlaşmasıyla, devletler dış politikada birlikte hareket etme kararı almışlardır

    Aşağıda TBMM ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması’na ait verilen hükümlerden hangisi bu yargıyı destekler?

A)Tehcir edilen Ermeniler bir yıl içinde geri dönebilecektir

B)Taraflardan birinin kabul etmediği bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacaktır

C)Aras nehri ve Çıldır Gölü sınır olacaktır

D)Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM'

Kıvançla görmekteyiz ki cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sakinliği yerleştirmiştir. Vatandaşlar, cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında hürriyet, refah ve mutluluk imkânlarından en iyi biçimde yararlanmaktadırlar

 


18-)

 

 

 

 

 


 Atatürk’ün bu sözlerine göre cumhuriyet yönetimi,

I.Toplumda huzur ve güvenin artması

II. Halkın yaşam standardının yükseltilmesi

III. Toplum içinde zengin ve ayrıcalıklı bir sınıfın oluşması

      Durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A)Yalnız II                     B)Yalnız III            

C)I ve II                         D)I   ve  III

 

19-) Atatürk’ün

-Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırması

-Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birçok yenilikler yapması

-Geometri ve Vatandaş için Medeni Bilgiler adlı kitabını yazması

Gibi özellikleri onun hangi yönüne örnek gösterilemez?

A) Çok yönlülüğüne                                         

B)İnkılâpçılığına 

C) Alçak gönüllüğüne                       

D) Yeniliklere açık olduğunu

 

 

Atatürkçülük

                        Akıl ve  bilimi temel alır

Türk milletinin ihtiyaçlarına göre gelişmiştir

 

Birbirini tamamlayan bir özelliğe sahiptir

 

Kaynağını Batıdan alır. Her şey Batı kaynaklıdır

 

 


20-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atatürk ilkeleri ile ilgili olarak bu kavram haritasında verilen bilgilerden kaçı doğrudur?

A) Yalnız biri                                        B) İkisi

C) Üçü                                                  D) Hepsi

 

 

 


 

 

 

 

 

 

1)1934’te çıkartılan Soyadı Kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.
 Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?
A)Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.
B)Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
C)Halkın yönetime katılmasını sağlamak
D)Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.

2)Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu.
 Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Latin Alfabesinin kabulü
C) Türk Dil Kurumunun açılması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

3)  Atatürk: “Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde baçlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.” demiştir
 
 Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 
B)Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
C) Medeni kanunun kabul edilmesi
D) Türk Dil Kurumunun açılması

4) 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.
 Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir?
A)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının
B)Ekonominin tarıma dayandırıldığının
C)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının
D)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

5) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “İstanbul’un ve boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne verilecektir.” kararı alınmıştı. Ancak Lozan Konferansı’nda boğazların yönetimi Boğazlar Komisyonu’na bırakılmıştır.
Paragraftaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Lozan’da boğazlar konusunda, Türkiye’nin aleyhinde kararlar alınmıştır.
B)İstanbul Boğazı önemini kaybetmiştir.
C)Mudanya Ateşkes Antlaşması kararları uygulanmıştır.
D)Lozan Antlaşması ile Türklerin tam bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmıştır.


6)Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?
A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması
B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri
C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi
D)Ankara’nın başkent olması

7) -TBMM’nin üstünde bir güç yoktur
    -Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
M. Kemal Atatürk’e ait bu ifadeler, onun daha sonra hangi inkılâbı gerçekleştireceğinin bir ifadesidir?
A) Medeni Kanunu’n Kabulü     
B) Saltanatın Kaldırılması
C)Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun Kabulü   
D) Latin Harflerin Kabulü

8 ) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;  - Devletin adı
      - Devletin rejimi
      - Devlet başkanlığı
gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?
A)Ankara’nı başkent olmasıyla
B)Halifeliğin kaldırılmasıyla
C)Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
D)Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

9)Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk ile görüş ayrılıkları yaşayan bazı komutanlar Halk Fırkası'ndan ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Atatürk bu partinin kurulmasını olumlu karşılamıştır.
Atatürk'ün bu tutumu aşağıdakilerden han¬gisini benimsediğini göstermez?
A)Demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşmesini
B)Eski rejim taraftarlarının güçlenmesini
C)Hükümet işlerinin  muhalefet aracılığıyla denetlenmesini
D)Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesini

10)Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milletinin ihtiyaçlarından tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Ve milli değerlerimizi koruma ve geliştirme üzerine kuruludur…
 Bu bilgide Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine açıklama getirilmiş olabilir ?
A) Milli bir düşünce sistemi olmasına
B) Milli egemenliğe dayanması
C) Akıl ve Bilime açık olması
D) Yurtta ve Dünyada Barışı desteklemesi

11)Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağım¬sızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip ol¬ması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uy¬garlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere Atatürkçülük denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk¬çülük ile bağdaşmaz?
A)Demokratik idare sistemi
B)İleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alın¬ması
C)Kişisel egemenlik hakkının tanınması
D)Milli birlik ve beraberlik için çalışılması

12)Atatürk'ün;
I.   Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
II.  Ne mutlu Türk'üm diyene
III. Türk Öğün Çalış Güven!
sözlerinden hangisi ya da hangilerinin mil¬liyetçilik ilkesiyle ilgisi en azdır?
A) Yalnız l   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve III

13) Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kişiye, aileye,  zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Milletin bütün fertleri kanun önünde eşittir. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
  Buna göre aşağıdaki uygulamalardan han¬gisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?
A)Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi
B)Seçimlerde herkesin bir oy hakkına sahip olması
C)İlköğretim okullarında herkesin ücretsiz olarak okuyabilmesi
D)Herkesin aynı siyasi partiye oy vermek zo¬runda olması

14) I.   Akla ve mantığa uygundur.
      II.   Bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar.
      III. Bilimsel faaliyetlerde Batı'nın takip edilme¬sinin reddeder.
      IV. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuş¬tur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir?
A) Yalnız l   B) Yalnız III      C) I ve IV   D) II ve III

15) Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez?
A)Milli birlik ve beraberliği sağlamak
B)Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaş¬tırmak
C)Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlen¬dirmek
D)Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek
       
16) Cumhuriyet döneminde;
I. Tekke ve türbelerin kapatılması,
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygu¬lanması,
III. Türk Dil Kurumunun kurulması, gibi yeni¬likler yapılmıştır.
  Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle  ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
         I                           II                         III     
A)Cumhuriyetçilik   İnkılapçılık         Halkçılık
B)Lâiklik        Devletçilik         Milliyetçilik
C)Devletçilik           Lâiklik         Cumhuriyetçilik
D)Halkçılık        Cumhuriyetçilik    Lâiklik

17) Atatürk dış politikada,
I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme
II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma
III. Yurtta ve dünyada barışı koruma
ilkelerini esas almıştır.
  Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Ata¬türk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğu¬nu gösterir?
A) Yalnız l   B) Yalnız II       C) Yalnız III   D) I, II ve III

18) Lozan Konferansı'nda Türkiye - Irak sınırı gö¬rüşülürken Türk heyeti, "halkın çoğunluğunun Türk olması" nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kal¬ması gerektiğini öne sürmüştür.
Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir?
A)Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına
B)Bu bölgede halkoylaması yapılmasına
C)Barışın korunması için her türlü haklardan-dan vazgeçilmesine
D)Musul ve Süleymaniye konusunda İngilte¬re'nin görüşlerine saygı duyulacağına

19) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılık¬lı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götü¬rüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırın¬da bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.
 Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngilte¬re'nin desteklemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engelle¬mek
B)   Müslüman ülkelerle Türkiye'nin arasında gerginlik çıkarmak
C)   Musul sorununu kendi çıkarları doğrultu¬sunda çözümlemek
D)   Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini Engellemek

20) Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
-Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Ko¬misyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
-Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir.
-Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sı¬nırlamalar getirilmiştir.
  Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sonuçla¬rından biri olamaz?
A)   Türkiye’nin güvenliğinin artması
B)   Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi
C)   Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemen¬lik haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması
D)   Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygın¬lığının artması

4- Türk millî eğitim politikası belirlenirken, eğitimde

uygulanacak bazı ilkeler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

I- Ülke çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün gören nesiller yetiştirmeyi öngörür.

II- Eğitimin yaygınlaşmasına ve fırsat eşitliğine yer verir.

III- Eğitim sisteminin, devamlı olarak toplumun ihtiyaçları ve çağın gereklerine göre geliştirilmesini amaçlar.

IV- Fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeyi hedefler.

Verilen bu ilkelerden hangileri hem milliyetçilik

hem de lâiklik ile ilgilidir?

A) I - II      B) II – III     C) I - IV   D) III – IV

5-17 Şubat 1923’te İzmir’de yapılan Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlara göre;

• Girişimcilere kredi verebilecek milli bankaların kurulması

• Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının oluşturulması

• Ülkede ağır sanayinin kurulmasının teşvik edilmesi

• Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik

bağımsızlığın da sağlanması kararları alınmıştır.

Alınan bu kararların aşağıdakilerden hangisiyle

doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?

A) Ekonomik bağımsızlığı sağlama

B) Misak−ı Millî kararlarını uygulama

C) Yeni hukuk sistemini oluşturma

D) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirme

6- Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye’nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini destekler bir özellik taşımaktadır?

A) Bağımsızlık benim karakterimdir.

B) Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

C) Ne mutlu Türküm diyene!

D) Yurtta sulh cihanda sulh

 

 

 

 

 

7-. Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında; “Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul

ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi.”demiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal’in medreseleri kapatma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok açıklar?

A) Ülke insanının farklı kültürlerde eğitilmesini önlemek

B) Toplumda herkesin okuryazar olmasını sağlamak

C) Türk milletinin kültürel değerlerini zenginleştirmek

D) Eğitimin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekmek

8-Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine

bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.”diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A) İleriye dönük olması           B) Özgürlük düşkünü olması

C) Akılcı davranışlar göstermesi D) Vatanını çok sevmesi

9-. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını

sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya

bir örnek olamaz?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Tarımda traktörün kullanılması

C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi

D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi

10-. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu

Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan başka Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest  Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili  yaşama geçme girişimleri olmuştur.  Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen  temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlara siyasal haklar vermek

B) Dünya barışına katkıda bulunmak

C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

11- Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısının ruhu  kayıtsız ve koşulsuz ulusal egemenliktir.  Atatürk’ün bu düşüncesiyle, aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A) Yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrılmış olması

B) Milletvekili seçimlerinin beş yılda bir yapılması

C) Devletin ekonomide belirleyici rol oynaması

D) Milletvekillerinin halk tarafından seçilmesi

12- 1922 yılında Saltanatın kaldırılması üzerine yeni Türk devletinde              

*  Devlet başkanının kim olacağı

*  Devletin rejiminin ne olacağı gibi sorunlar da ortaya çıkmıştır.

Bu sorunlardan aşağıdakilerden hangisiyle çözülmüştür?

A-    Cumhuriyetin ilanı ile

B-    Ankara’nın başkent olmasıyla

C-    Çok partili hayata geçilmesiyle

        D-   Halifeliğin kaldırılması

13- Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere

sahip olmasını istemiştir?

A) Çağdaş ve millî

B) Karma ve eşitlikçi

C) Parasız ve zorunlu

D) Geleneksel ve demokratik

14- T.B.M.M’ nin kurtuluş savaşındaki ilk siyasi başarısı hangisidir?

a)     Gümrü Antlaşması

b)     Lozan Antlaşması

c)     Moskova Antlaşması

d)     Kars Antlaşması

 

 

 

 

 

 

 

 

15- İtilaf kuvvetleri Londra konferansına hem İstanbul Hükümetini hem de T.B.M.M’ni aynı anda davet etmiştir.

İtilaf Kuvvetlerinin bu tutumundaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Milli Mücadeleyi kabul etmek

b)     Her iki tarafa da barış teklifinde bulunmak

c)     İki taraf arasında ikilik yaratıp servi kabul ettirmek

d)     Savaştan çekilmelerini sağlamak

16-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Boğazlar komisyonu kaldırılarak Türkiye boğazlara kesin olarak egemen olmuştur?

A.      Ankara Antlaşması                     C.  Sevr Antlaşması

B.      Lozan Antlaşması                      D.  Montrö Sözleşmesi

17-Türk Medeni Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisinden alınmıştır?

A.      İtalya                                             C.  Fransa

B.      İsviçre                                           D.  İsveç

18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çok partili hayata geçişi olumsuz etkilemiştir?

A.      Saltanat’ın Kaldırılması             C.  Şeyh Sait İsyanı

B.      Halifeliğin Kaldırılması   D.Çerkez Ethem İsyanı

19-Aşağıdakilerden hangisi dış politikada Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenememiştir?

A.      Musul sorunu               C.  Boğazlar sorunu

B.      Hatay Sorunu              D.  Kapitülasyonlar sorunu

20-Şeyh Sait İsyanı’na destek veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Fransa   B.İngiltere  C.İtalya     D.Yunanistan

.     I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
        II.Egemenliğin millete ait sayılması
        III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi

21-Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

                                II                               III
A) Laiklik                  Cumhuriyetçilik           Halkçılık
B) Halkçılık                 Lâiklik               Cumhuriyetçilik
C) Lâiklik                   Halkçılık             Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık               Cumhuriyetçilik             Lâiklik

22-Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan değildir?

A.      Aşar vergisi kaldırıldı.     C. Kooperatifler kuruldu.

B-Etibank kuruldu.                        D.  Ziraat okulları açıldı

 23-    Yeni Türk Devleti’nde Milli Egemenliğin Uygulanması ve Pekiştirilmesi
   * TBMM’nin Açılması
   * Saltanatın Kaldırılması
   * ……………………………..

Yukarıdaki anlam-bilgi ilişkisinde noktalarla boş bı rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A) Cumhuriyetin İlanı    B) Kılık ve Kıyafette Yenilik
C) Halifeliğin Kaldırılması
D) Kadınlara Seçme-Seçilme Hakkı’nın verilmesi

 

            24-Aşağıdakilerden hangisi laikliğe geçiş ile ilgili  

               inkılaplardan biri değildir?

                A)Tekke ve zaviyelerin kapatılması       

             B)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

                C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü                      

D)Halifeliğin kaldırılması

25-* 23 Nisan 1920 de TBMM açıldığın da “Cumhuriyet Kavramı “ 29 Ekim 1923 e kadar kullanılamamıştır

      * 01 Kasım 1922 de Saltanat kaldırıldığında Halifelik devam etmiştir

      * 03 Mart 1924 te ise Halifelik kaldırılmıştır.

M.Kemal Atatürk ’ ün bu icraatları ile ilgili hangi yorumu yapabiliriz?

A) İnkılâplar İtilaf Devletlerinin desteği ile yapılmıştır         

B) İstanbul’daki  Padişahlık Yönetimi ’nden çekinildiği için inkılâplar sırayla yapılmıştır

C) İnkılâplar aşamalı olarak ortam hazır olduğun- da,şartlar olgunlaşınca yapılmıştır

D) İnkılâplar halkın isteğiyle yapılmıştır

26- Cumhuriyetin ilan tarihi hangisidir?

a)23 NİSAN 1920                  b)29 EKİM 1920

c)29 EKİM 1923     d) 5 HAZİRAN 1926

 

 

27-Takrir-i Sükun Kanunu aşağıdaki hangi olay üzerine çıkartılmıştır?

a) Şeyh Sait İsyanı               b)Mustafa Kemal’e Suikast girişimi

c) Saltanatın kaldırılması                  d)  31 Mart vakası

28- T.B.M.M’NİN açılış tarihi tarihi hangisidir?

a)23 NİSAN 1920                  b)29 EKİM 1920

c)29 EKİM 1923     d) 23 nisan 1938

1.Atatürk,inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiye’de oluşturmaya çalışmıştır.Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş,sadece örnek almıştır.Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir. Buna göre Atatürk,inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?

   a.Akla ve mantığa uygun olmasına                                               b.Halkın desteğini almış olmasına

   c.Milli karaktere uygun olmasına                                                 d.Din ve vicdan özgürlüğünü sağlamasına      

 

2.Halkçılık ilkesine göre,milli egemenliğin dayanağı halktır.Halk,ülke yönetimine katılabilir.Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir.Hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

     Buna göre;

           I.Toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılması         II.Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması

        III.Medreselerin kapatılması                                                       IV.Saltanatın kaldırılması

İnkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

       a.Yalnız II                          b.Yalnız IV                                c.I-III                                        d.I-II-IV

 

3. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır:

     -Egemenliğin millete ait olması

     -Vatan ve millet sevgisi

     -Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü

    Bu esaslar;

      I.Cumhuriyetçilik         II.Devletçilik          III.Milliyetçilik           IV.İnkılapçılık

İlkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

    a.Yalnız I                       b.Yalnız IV                              c.II ve III                                   d.I,III ve IV

 

4.Sosyal Bilgiler öğretmeni Fatih Bey ;        diyerek Atatürk ilkelerinin niteliklerini öğrencilerine anlatmıştır.Buna göre Fatih Bey,Atatürk ilkelerinin aşağıdaki  özelliklerinden hangisine değinmiştir ?

a.Laik anlayışa ve hukuka bağlı olmasına

b.Milli birlik ve beraberliği sağlamasına

c.Akıl ve bilime dayandırılmasına

d.Kendine özgü olmasına 

 

5.Cumhuriyet döneminde;

      I.Tekke ve türbelerin kapatılması,

     II.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanması,

    III.Türk Dil Kurumunun kurulması,gibi yenilikler yapılmıştır.

Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

                I                                      II                               III

     a.Cumhuriyetçilik                İnkılapçılık                 Halkçılık

     b.Laiklik                              Devletçilik                  Milliyetçilik

     c.Devletçilik                        Laiklik                        Cumhuriyetçilik

     d.Halkçılık                          Cumhuriyetçilik          Laiklik

 

6.’Türkiye Cumhuriyeti içinde,Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş,hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür.’ Sözü Atatürk’ün milliyetçilik konusundaki düşüncesini  yansıtır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliği için söylenemez?

              a.Irkçıdır                         b.Laiktir                       c.Barışçı ve insancıldır                      d.Bütünleştiricidir

 

7.Osmanlı Devleti;uygar dünyadaki gelişmeleri izleyemediği için hızla gerileme ve dağılma sürecine girmişti.Bir toplumda işlevselliğini yitirerek devrini tamamlamış kurum ve kuruluşların çağdaşlaşması,toplumun çağdaş uygarlığa ulaşması ve onu geçmesi için gereklidir.Mustafa Kemal bu konuda,'Uygarlığın coşkun seli karşısında direnmek boşunadır.' diyerek çağdaşlaşmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır.Burada verilen bilgiler,aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

    a.İnkılapçılık                                b.Halkçılık                          c.Milliyetçilik                              d.Cumhuriyetçilik

 

8. Cumhuriyet döneminde Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak yatırımların halk tarafından yapılması istenmiş ancak halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için 1933 yılında I.Beş Yıllık Kalkınma Planı'na geçilerek yatırımlar devlet tarafından yapılmaya başlanmıştır.Buna göre halkın elinde yeterli sermayenin olmamasının ekonomide aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiş olduğu söylenebilir?

      a.İnkılapçılık                            b.Laiklik                                       c.Devletçilik                              d.Halkçılık

 

9. -Amasya Genelgesi'nde:'Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.'

    -Erzurum Kongresi'nde:'Ulusal iradeyi egemen ve ulusal güçleri etkin kılmak esastır.'

kararları alınmıştır.Alınan bu kararlar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

     a.Cumhuriyetçilik                     b.Laiklik                                    c.İnkılapçılık                               d.Halkçılık

10.Atatürk devrimlerinin dayandığı ilkelerden bazıları şunlardır;

   -Hanedan egemenliği yerine ulus egemenliği esas alınmalıdır.

   -Sınıf ve zümre ayrımı yapılmadan tüm millete eşit yaklaşılmalıdır.

   -İnanç özgürlüğü güven altına alınmalıdır.

   -Din ve devlet işleri ayrılarak din ve mezhepler üstü bir politika izlenmelidir.

Burada Atatürk ilkelerinin hangisi üzerinde durulmamıştır?

     a.Cumhuriyetçilik                          b.Halkçılık                                c.Laiklik                              d.Devletçilik

 

11.Atatürk'e göre:'Din vardır ve gereklidir.Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.Yalnız şu da vardır ki din,Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.’Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözleri doğrultusundaki gelişmelerden biri olarak gösterilemez?

     a.1924 Anayasası'na 'Devletin dini İslam'dır.' ibaresinin konulması                         b.Tekke ve zaviyelerin kapatılması

     c.Halifeliğin kaldırılması                                                                                           d.Şeriyye ve Evkaf Vekaleti'nin kapatılması

 

12.Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasal partisi olan ve Atatürk tarafından kurulan CHP,Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesinde etkin bir rol üstlenmiştir.CHP'nin 1935 yılında yapılan Dördüncü Büyük Kurultayı'nda 'Şahıs,sınıf ve zümre baskıları ile mücadele etmek temel amaçtır.' maddesi,hazırlanan parti tüzüğünde yer almıştır.

Bu madde dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmaya çalışıldığı söylenebilir?

     a.Milliyetçilik anlayışının                                                            b.Laik düşüncenin

     c.Halkçılık kavramının                                                                d.Devletçi ekonomik anlayışın

 

13.-1926 yılında TBMM tarafından kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınlara boşanma hakkı tanınmış,

        mirasta ve tanıklıkta eşitlik elde edebilmeleri sağlanmıştır.

      -TBMM tarafından 1934 yılında kabul edilen bir kanunla Türk kadınına milletvekili seçilebilme

        hakkı verilmiştir.

Türk kadınıyla ilgili olarak gerçekleştirilen bu düzenlemelerin aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?

         a.Devletçi ekonomik anlayışla                                                   b.Halkçılık düşüncesiyle

         c.Milliyetçi düşünceyle                                                              d.Ulusal bağımsızlık düşüncesiyle

 

14.Atatürk’ün Türk gençliğine gösterdiği önemli hedeflerden birisi,Türk Devleti’nin çağdaşlaştırılmasıdır.Atatürk yaptığı bir konuşmada;’Ülkemiz modern ve uygar olacaktır.Bizim için bu bir hayat meselesidir.Fedakarlıklarımızın sonuç vermesi buna bağlıdır.Dünya müthiş bir akışla ilerliyor.Biz bu akışın dışında kalmayacağız.’ ifadelerini kullanmıştır.Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden öncelikle hangisinin önemini vurguladığı savunulabilir?

    a.Halkçılık ilkesinin                                                                     b.Devletçi ekonomik yaklaşımın

    c.Cumhuriyetçilik ilkesinin                                                          d.İnkılapçılık düşüncesinin

 

15.          I.Cumhuriyet halkın kendi yöneticilerini kendi içinden seçmesidir.

              II.Ulus halktan oluştuğuna göre,ulusçuluk halkın mutluluğu için çalışmak,ortak geçmişe ve geleceğe halkla

                  birlikte bağlanmaktır.

Bu bilgilere göre 'Halkçılık İlkesi' Atatürk ilkelerinden hangi ikisinin zorunlu bir sonucudur?

     a.Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik                                               b.Ulusçuluk-Laiklik

     c.Cumhuriyetçilik-Devrimcilik                                                d.Ulusçuluk-Devletçilik

 

16.Atatürk;’1919 yılı Mayısında Samsun’a çıktığım gün elimde,maddi hiçbir kuvvet yoktu.Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.İşte ben bu milli kuvvete,bu Türk milletine güvenerek işe başladım’ demiştir.Mustafa Kemal’in konuşmasında vurguladığı milli güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

        a.Siyasi güç                       b.Sosyokültürel güç                           c.Ekonomik güç                      d.Askeri güç

 

17.’Ben harpçi olamam,çünkü harbin acıklı hallerini bilirim.Harp hayati ve zaruri olmalı...Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir.’ Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

 a.Barışçılık                        b.Eşitlik                             c.Akılcılık ve bilimsellik                        d.Ulusal egemenlik

 

18.Ekonomik anlamda devletçilik özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkanlarıyla yapmasıdır.Buna göre devletçilik ilkesi ile ilgili

       I.Özel girişim engellenir.                 II.Karma ekonomik sisteme dayanır.         III.Devlet ekonomik hayata müdahale eder.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

  a.Yalnız I                                 b.I ve II                                 c.II ve III                             d.I,II ve III

 

19.          I.Toplumda sınıf ayrılıklarını kabul etmez.

      II.Toplumu bütün yönleri ile sürekli olarak geliştirmeyi sağlar.

     III.Devlet,vatandaşının dini inançlarını güvence altına alır.

Verilen bilgilerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

            I                                          II                               III

     a.Laiklik                              Devletçilik                  İnkılapçılık

     b.Halkçılık                          Laiklik                        İnkılapçılık

     c.İnkılapçılık                      Cumhuriyetçilik          Laiklik

     d.Halkçılık                          İnkılapçılık                  Laiklik

 

20. Atatürkçü düşünce sistemi durağan olmayıp katı ve donmuş ideolojilerden farklı olarak akıl ve bilimselliği temel almıştır.

       Bu durum öncelikle Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?

    a.Milli kültürün gelişmesine önem verilmesi                         b.İlerleme ve yeniliklere açık olunması

    c.Ekonomik gelişmenin savunulması                                   d.Ulusal egemenliğe önem verilmesi

 

21.İnkılap;bir toplumda eskimiş olan kurum ve kuruluşların kökten ve hızlı bir şekilde değiştirilmesidir.Bu tanıma göre Atatürk’ün,inkılapların yapılmasına önem vermesinin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     a.Türk toplumunu çağdaşlaştırmak                                        b.Halkın ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak

     c.Saltanat yıllarının baskısından kurtulmak                           d.Milli egemenliği ülkede yerleştirmek

 

22.Atatürk;’Büyük davamız,en medeni ve müreffeh (huzurlu ve rahat) millet olarak varlığımızı yükseltmektir.Bu yalnız kurumlarında değil,düşüncelerinde de temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.’ demiştir.Atatürk,bu sözünde öncelikle aşağıdaki inkılaplardan hangisinden bahsetmiştir?

   a.Halkçılık                       b.İnkılapçılık                          c.Laiklik                     d.Cumhuriyetçilik

 

23. ..................?................ ilkesine göre;

-Yönetimde demokrasi esastır.

-Ülke,halkın seçtiği vekiller tarafından yönetilir.

-Vatandaşların hak ve özgürlükleri devlet koruması altına alınmıştır.

Yukarıda (.......?..........) ile boş bırakılan yere Atatürk ilkelerinden hangisi gelmelidir?

          a.Laiklik                            b.Halkçılık                           c.Cumhuriyetçilik                      d.Devletçilik

 

25.        –Türk inkılabı barışçıdır.       –Türk inkılabı insancıldır.             –Türk inkılabı akılcıdır.

Türk inkılabının yukarıdaki özellikleri ile aşağıdaki ilkelerin eşleştirmesi yapıldığında hangi ilke açıkta kalır?

       a.Milli egemenlik                     b.Barışseverlik                    c.İnsanlık sevgisi                 d.Laiklik

 

26.     Eşitlik        Kadınlara seçimlere katılma hakkının verilmesi.              Çağdaşlık          Kılık kıyafette yenilik yapılması

          .....?....       Tekke ve zaviyelerin kapatılması.                                      Bilimsellik        Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması.

Verilen eşleştirme tablosunda  (......?.......) ile boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

     a.Din ve vicdan hürriyeti                     b.Milli egemenlik                       c.Akılcılık                       d.Milli bağımsızlık

 

28.Yandaki tabloda Atatürk’ün sözleri ve bu sözlerin ilgili

 olduğu bütünleyici ilkeler eşleştirilmiştir.Tabloda boş bırakılan

 yerlere getirilmesi gereken ilkelerin eşleştirmesi aşağıdakilerin

 hangisinde doğru olarak verilmiştir?

              I                                           II          

    a.Akılcılık                       Çağdaşlık ve batılılaşma

    b.Bağımsızlık                  Milli egemenlik

    c.Akılcılık                       Barışçılık

    d.Milli egemenlik           Bağımsızlık

 

 


 

 

1. Aşağıdaki diyagramda Milli mücadele döneminde alınan bazı kararlar verilmiştir.

“Milletin istiklalini

yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

“Kuva-yı Milliye’yi etken, irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır.”

 

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

 

 

 ?

 

 

 

 

 

 

 


 

     Buna göre diyagramda “?” yerine aşağıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir?

A) Devletçilik                                       B) İnkılâpçılık

C) Halkçılık                                          D) Cumhuriyetçilik

 

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1933 yılına kadar sanayileşme, özel sektörün yetersiz olması ve 1929 Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkisi ile istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Atatürk sanayileşmeyi en büyük ulusal davalar arasında görmüş ve 1934 – 1939 yılları arasında I. Beş yıllık Kalkınma Planını uygulamıştır.

      Paragrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

A) İnkılâpçılık                                       B) Milliyetçilik

C) Laiklik                                              D) Devletçilik

 

3. 

  I.   Medeni Kanun ile “Patrikhanelerin, azınlıkların günlük işlerini takip etme yetkilerine son verilmesi” sağlanmıştır.

  II. I. Beş yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp, uygulamaya konulmuştur.

  III. Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Yukarıda verilen inkılapların aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

   I                           II                             III

A)  Devletçilik                Halkçılık               Cumhuriyetçilik

B)  Cumhuriyetçilik        Laiklik                   Milliyetçilik

C)  İnkılapçılık                Milliyetçilik          Halkçılık

D)  Laiklik                       Devletçilik            Halkçılık

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, T.C. halkını tamamen modern ve tüm anlamı ile uygar bir toplumsal yapıya getirmektir.”

 


 

4.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Yeni bir devlet kurulmasını

B) Laik devlet düzeninin benimsenmesini

C) Cumhuriyet rejiminin benimsenmesini

D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın önemini

 

5.  Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”

Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?

A) Akılcılık                                            B) Laiklik

C) Halkçılık                                          D) Ulusal Bağımsızlık

 

 

6. “Milletimizin siyasi, sosyal hayatında, milletimizin düşünce eğitiminde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesinde, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiiri ve edebiyatı bütün güzelliğiyle meydana çıkar.

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilenlerle ilgilidir?

 

 

 

 

A) Akılcılık ve benimsellik - Ulusçuluk 

B) Ulusal Egemenlik – İnsan ve insanlık sevgisi

C) Ulusçuluk – Devletçilik

D) Halkçılık – Ulusal bağımsızlık  

 

7. “Türkiye Cumhuriyet’ini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Türk ulusu çeşitli köklerden gelenlerin aynı potada erimesiyle oluşmuştur.” 

Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ile ilgili yukarıda verilen sözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Siyasal varlıkta birlik                     B) Irk birliği

C) Dil birliği                                         D) Köken birliği

 

“……………… yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğünün olması demektir.”

 


 

8.

Yukarıdaki söylenen sözde boş bırakılan yere aşağıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir?

A) Halkçılık                                          B) Cumhuriyetçilik

C) Laiklik                                              D) Devletçilik

 

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesiyle doğrudan ilişkili olduğu söylene-bilir?

I.    Saltanatın kaldırılması

II.   Cumhuriyetin İlanı

III.  Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılması

A) Yalnız I                                             B) I ve II

C) II ve III                                              D) I,II ve III

 

 

10.                                    

Türkiye 1932’de Milletler Cemiyetine girmiş, İkinci Dünya Savaş’ından sonra  da Birleşmiş Milletler örgütünün kurucu üyesi olmuştur.

Türkiye’nin bu tutumu aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Bağımsızlık                                    

B) Çağdaşlık

C) Akılcılık, bilimcilik                         

D) Barışcılık

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılâpların amaçları arasında yer almaz?

A) Tek partili yönetim sistemini kurmak

B) Ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak.

C) Ulusal egemenliği sağlamak

D) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek.

 

12. Cumhuriyet döneminde yapılan;

I.    Aşar vergisinin kaldırılması

II.   Tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi

III.  Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi

Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların hangileriyle eşleştirilebilir?

                I                              II                             III

A)     Ticaret                     Eğitim                     Siyaset

B)      Tarım                   Hukuk                   Eğitim 

C)      Tarım                   Eğitim                   Hukuk

D)      Hukuk                  Ticaret                  Hukuk

13. Demokratik rejimi benimsemiş olan Atatürk 1923’ten sonra bazı partilerin kurulmasına izin vermiş, ancak çok partili hayata geçilememiştir.

Bunun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle-nebilir?

A) Kurulan siyasi parti sayısının az olması

B) Bazı milletvekillerinin asker kökenli olması

C) Henüz gerekli ortamın oluşmamış olması

D) Halk fırkasının yeterli olması

 

14. Atatürkİlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.

Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağı-dakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Halkçılık                               B) Devletçilik

C) İnkılapçılık                            D) Laiklik

 

“Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”

15.

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçirmek istemiştir?

A) Cumhuriyeti ilan etmekle   

B) Türk tarih Kurumunu kurmakla

C) Milletler cemiyetine üye olmakla

D) Latin Harflerini kabul etmekle

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun cümlelerle tamamlayınız.

A) “Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelere ………………………………….. denir.”

B) “Ne Mutlu Türküm Diyene!” “Her Türk, Milletine yürekte bağlıdır. Milletini sever, onun için çalışır, Türklüğü ile övünür ve Türk Mil-letine güvenir.” Sözleri ……………………………… ilkesi ile doğrudan ilgilidir.

C) ………………………….. ilkesi, sınıf çatışmasını reddederek sosyal dayanışmayı ön görür.

D) Siyasal ve sosyal yaşantının aksayan yönlerini gecikmeden düzeltmeyi ön gören ………………………….. ilkesidir.

E) Atatürk 1931 yılında …………………………… kurumu’nu, 1932’de ise ……………………………………… kurumu’nu kurmuştur.      

1-

    Eşitlik

Milli birlik, beraberlik

Atatürkçü Düşünce Sistemi

       (?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Yukarıdaki soruda (?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

A) Bireysellik B) Sınıf ayrımı C) Evrensellik  D)  Dogmatiklik

 

1921 ve 1924 Anayasalarının kabulü

Cumhuriyetin ilanı

2-

 

Saltanatın Kaldırılması

  ?

TBMM’nin açılması

 

 

 

 

 

 

 


 

Yukarıdaki kavram haritasında (?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

A)Milli Egemenlik            C)Çok Partili Demokrasi

B)Ulusal Bağımsızlık        D)Modernleşmenin aşamaları

 

3- 1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

A) Bankaların kredi vermemesi

B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olamaması

C) Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması

“Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”  

D) Ekonominin yabancıların elinde olması.

 

4-   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Laiklik                                  B)  İnkılâpçılık 

C)  Devletçilik                           D)  Halkçılık

 

5- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 1933 yılına kadar sanayileşme, özel sektörün yetersiz olması ve 1929 Dünya ekonomik krizinin olumsuz etkisi ile istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Atatürk sanayileşmeyi en büyük ulusal davalar arasında görmüş ve 1934 – 1939 yılları arasında I. Beş yıllık Kalkınma Planını uygulamıştır.

     

Paragrafa göre Atatürk’ün vurguladığı düşünce ile aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?

A) İnkılâpçılık                            B) Milliyetçilik

C) Laiklik                                  D) Devletçilik

 

6- I.   Medeni Kanun ile “Patrikhanelerin, azınlıkların günlük işlerini takip etme yetkilerine son verilmesi” sağlanmıştır.

  II. kabotaj kanunun kabul edilmesi.

  III. Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Yukarıda verilen inkılapların aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

   I              II                III

A)  Devletçilik               Halkçılık              Cumhuriyetçilik

B)  Cumhuriyetçilik        Laiklik                  Milliyetçilik

C)  İnkılapçılık               Cumhuriyetçilik     Halkçılık

D)  Laiklik                      Milliyetçilik           Halkçılık

 

7- Atatürk, “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.” ile halkçılık ilkesinin;

I- Sınıf ve zümre ayrımına karşı olması,   

II- Eğitim Birliğini esas alması

III- Kanun önünde eşitliği öngörmesi

özelliklerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Yalnız II                              B) I ve III

C)  I ve II                                D) II ve III

 

8- Aşağıdaki diyagramda Milli mücadele döneminde alınan bazı kararlar verilmiştir.

“Milletin istiklalini

yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

“Kuva-yı Milliye’yi etken, irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır.”

 

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

 

   ?

 

 

 

 

 

 

 


 

    Buna göre diyagramda “?” yerine aşağıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir?

    A) Devletçilik                       B) İnkılâpçılık

     C) Halkçılık                           D) Cumhuriyetçilik

 

9- Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin dışında kalabilir miyiz?” demiştir.

       Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

     A) Halkçılık                          B) Devletçilik

     C) İnkılapçılık                                    D) Laiklik

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Türk Milleti’nin oluşumunda etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A)Din birliği                            C)Yurt birliği

B)Siyasi varlıkta birlik             D)Dil birliği

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.”

11- Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

A)Saltanatın Kaldırılması

B)Harf İnkılâbı’nın yapılması

C)Kılık Kıyafet İnkılâbı

D)Soyadı Kanunu’nun kabulü

12-“Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”

Atatürk bu sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere

sahip olmasını istemiştir?

A) Çağdaş ve millî

B) Karma ve eşitlikçi

C) Parasız ve zorunlu

D) Geleneksel ve demokratik

13-  Medeni Kanun’un Kabulü ile;

·   Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.

·   Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.

·   Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

B) Kadın hakları genişletilmiştir.

C) Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

D) Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

14- -Devlet üretme çiftliklerinin kurulması

  -Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi   sağlanması

  -Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması

  -Aşar vergisinin kaldırılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarımsal gelişmeyi sağlamak

B)Ulusal sanayi’nin kurulmasını sağlamak

C)Dış ticarette tarımın payını azaltmak

D)Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak

15-  Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin

 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

İlkesiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?

I.    Saltanatın kaldırılması

II.   Cumhuriyetin İlanı

III.  Halifeliğin Kaldırılması

A) Yalnız I                                B) I ve II

C) II ve III                             D) I,II ve III

16- Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B)Kapitülasyonlar kaldırılacak

C)Boğazlar uluslararası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

17- Yeni Türk Devleti 1930 yıllarda Milletler cemyetine üye olmuş, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalamıştır. Bu gelişmler Yeni Türk Devleti’nin uluslarası siyasette nasıl bir yol izlediğinin göstergesidir?

A) Yayılmacı    B) Savaşçı      C) Barışçı     D) Sömürgeci

 

18-  Cumhuriyet döneminde yapılan;

I.    Aşar vergisinin kaldırılması

II.   Tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi

III.  Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi

Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların hangileriyle eşleştirilebilir?

         I                 II                III

A)     Ticaret                Eğitim                Siyaset

B)      Tarım                   Hukuk                   Eğitim 

C)      Tarım                   Eğitim                   Hukuk

D)    Hukuk                  Ticaret                  Hukuk

19- Türkiye’nin Musul konusunda etkili olamamasında aşağıdaki olayların hangisinin etkisi vardır?
A) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması     
B) Musul’un ekonomik açıdan zayıf olması
C) Musul halkının İngilizlerle işbirliği yapması
D) Türkiye’nin demokratik bir cumhuriyet olması

20- Türkiye’nin batı sınırını güvence altına almak için imzaladığı Balkan Antantına aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
   
A)Yunanistan                        B)Bulgaristan 

     C)Romanya                            D)Yugoslavya

21-  Lozan Barış Antlaşmasıyla Boğazlar uluslararası bir komisyonunun denetimine bırakılmıştı..

Aşağıda verilen antlaşmalardan hangisi ile Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği sağlanmıştır?
A)Lozan barış antlaşması
B)Mudanya ateşkes antlaşması
C)Montrö boğazlar sözleşmesi
D)Londra boğazlar sözleşmesi

22-  Milletin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutarak, ait olduğu milleti çağdaş milletler seviyesine çıkarmak milliyetçilik olarak tanımlanır.

     Aşağıda verilen inkılapların hangisi milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmamıştır?

A)  Soyadı Kanununun Kabulü
B)  Türk Tarih Kurumunun Açılması
C)  Türk Dil  Kurumunun Açılması

D)  Devlet Kurumlarının Millileştirilmesi

23 - 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi ne esnaflar,

çiftçiler,Tüccarlar,sanayiciler  ve işçiler gibi her kesimden

çalışanlar katılmıştır..Bu uygulama ile ulaşılmak istenen amaç

aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Bütün çalışanlardan vergi almak

B)    Batılı devletlerin güvenini kazanmak

C)     Tam bağımsızlığı sağlamak

D)    Toplumun her kesiminin desteğini almak

 

24 – Atatürk “Batıyı örnek almak demek tamamen batılaşmak demek değildir. Milli benlik ve kültürümüzü koruyarak batının ilim, fen ve tekniğinden yararlanmaktır.”

Atatürk, bu sözleriyle Milli Güç unsurlarının hangisinin korunması gerektiğine  vurgu yapmaktadır?

A) Ekonomik güç                    B) Siyasi güç

C)  Askeri güç                       D) Sosyokültürel güç

 

25-   I. Laik düşünce ve hukuka dayanır

        II. Evrensel ve barışçıdır

        III. Halkın sınıf ayrımını savunur

        IV. Akılcı ve bilimseldir

Yukarıdaki maddelerden hangisi, Atatürk ilkelerinin

özellikleri arasında gösterilemez?

A) I         B)  II       C) III          D) IV
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: melek sağlam, 28.03.2015, 17:06 (UTC):
cavaplarrrrrr

Yorumu gönderen: çetin , 05.11.2014, 18:42 (UTC):
iyiymiş yaaaaa

Yorumu gönderen: Sıdal, 09.05.2012, 15:52 (UTC):
Cevapları nerede acaba? :-

Yorumu gönderen: selen, 03.05.2012, 19:15 (UTC):
ne saçmaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=