SOSYAL BİLGİLER - 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

) M.Kemal

1) M.Kemal Atatürk; ‘Bir tek karar vardı o da milli egemenliğe dayanan kayıtsız,şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak ’’ demiştir.. Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki

ilkelerin hangileriyle doğrudan ilgilidir?

 

A) Laiklik-Cumhuriyetçilik       

B) Halkçılık-Milliyetçilik

C) Milliyetçilik-Cumhuriyetçilik

D) İnkılapçılık-Devletçilik

 

2) · TBMM’nin açılması

    · Çok partili hayata geçiş denemeleri

    ·  Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi

Bu gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) Halkçılık                          B) Devletçilik

C) Milliyetçilik                     D) Cumhuriyetçilik

 

3) Atatürk; ‘ Ülkemize yardım yapacak devlet, ülkemizi ele geçirme amacı taşımamalıdır’’ sözü ile;

I.Bağımsızlığa saygı

II. Uluslar arası eşitlik

III. Laik yönetim

İlkelerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III          D) II ve III

 

4) I. Sanayiyi geliştirmek amacıyla bankaların kurulması

    II. Halifeliğin kaldırılması

   III. Soyadı Kanunu nun çıkarılması

Verilen inkılapların alan  eşleştirmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       Laiklik                Halkçılık            Devletçilik

A)     III                           II                            I

B)     I                             III                           II

C)     II                           III                            I

D)     II                             I                            III

 

5) Aşağıdakilerden  hangisi, Milliyetçilik alanında yapılmış olan inkılaplara örnek gösterilemez?

 

A) Fabrikalar ve işletmelerin kurulması

B) Türk Tarih Kurumunun kurulması

C) Türk Dil Kurumunun kurulması

D) Kabotaj Kanunu çıkarılması

 

6) · 1926’da Miladi Takvim kabul edildi

    · 1928’de Milletlerarası rakamlar yürürlüğe girdi

    · 1931’de ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi

Bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden   hangisidir?

 

A)   Alışverişte kolaylık sağlamak

B)   Batılı devletlere uyum sağlamak

C)   Halkçılık ilkesini uygulamak

D)   Laiklik doğrultusunda hareket etmek

 

7) I. Laik düşünce ve hukuka dayanır

    II. Evrensel ve barışçıdır

    III. Halkın sınıf ayrımını savunur

    IV. Akılcı ve bilimseldir

 

Yukarıdaki maddelerden hangisi, Atatürk ilkelerinin

özellikleri arasında gösterilemez?

A) I         B)  II       C) III          D) IV

 

8) ‘ Okumak, anlamak,görebilmek,görebildiğinden anlam çıkarmak,düşünmek ve zekayı geliştirmek gerekir’’

 Atatürk, bu sözleriyle Milli Güç unsurlarının hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Ekonomik güç                  B) Siyasi güç

C)  Askeri güç                       D) Sosyokültürel güç

 

9) ‘ Din ve mezhep kişinin vicdanına kalmıştır.Siyaset aracı olarak kullanılamaz ’’

 M.Kemal, konuşmasında hangi ilkenin önemine dikkat

çekmektedir?

 A) İnkılapçılık                    B) Devletçilik

C) Halkçılık                        D) Laiklik

  

10) M.Kemal Atatürk, Cumhuriyet kurulduktan sonra Meclisin çalışmalarının denetlenmesi gerektiğini belirtmiş

ve farklı fikirlerin de ortaya çıkmasını desteklemiştir.

 

Buna göre, aşağıdakilerden  hangisi Atatürk’ün bu düşüncesine ters düşer?

 

A)   Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

B)   Çok partili hayata geçiş

C)   TBMM’deki tek partili hayatın devam etmesi

D)   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

11) 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi ne esnaflar,çiftçiler,

    Tüccarlar,sanayiciler  ve işçiler gibi her kesimden çalışanlar

katılmıştır..Bu uygulama ile ulaşılmak istenen amaç

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)   Milli birlik ve beraberliği sağlamak

B)   Bütün çalışanlardan vergi almak

C)   Batılı devletlerin güvenini kazanmak

D)   Tam bağımsızlığı sağlamak

 

12) I. Siyasi partilerin kurulması ® Cumhuriyetçilik

      II. Kapitülasyonların kaldırılması ® Halkçılık

      III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ® Laiklik

Yukarıdaki eşleştirmelerin hangileri doğrudur?

 

A) I ve II          B) I ve III        C) II ve III      D) I,II ve III

 

13) Türkiye’nin laiklik ilkesini aşamalar halinde

gerçekleştirmesi;

I. Halkın tepki göstermesini engelleme

II. Çıkabilecek sorunları azaltma

III. Birlik ve beraberliğin bozulmasına engel olma

 

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A) Yalnız I        B) I ve II         C) II ve III      D) I,II ve III

 

14) · Saltanatın kaldırılması

      · Cumhuriyetin İlanı

      · Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki gelişmeler ile ilgili hangisi söylenemez?

 

A)   Rejimin değişmesini sağlamışlardır

B)   Siyasi alanda yapılan yeniliklerdir

C)   Ulusal egemenlik ön plandadır

D)   Ekonominin gelişmesi amaçlanmıştır

 

15) Bir devletin dayandığı temel ilkelerin ve toplum yapısının

İleriye dönük ve kökten değişmesine İnkılâp denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir inkılap olamaz?

 A) Saltanatın kaldırılması        

 B) Cumhuriyetin ilanı

 C) Milletvekili seçilebilme yaşının düşürülmesi

 D) Medeni Kanunu nun kabulü

 

16) TBMM 24 Nisan 1923’te ‘ TBMM’nin üstünde hiçbir güç

yoktur’’ ilkesini kabul etmiştir.Bu karar, aşağıdakilerden

hangisinin bir  göstergesidir?

 

A)Ulusal egemenliğin kabul edildiğinin

B) Laik devlet düzeninin oluşturulduğunun

C) Devletçilik ilkesinin benimsendiğinin

D) TBMM nin güç kaybettiğinin

  

17) ‘Millete efendilik yoktur.Millete hizmet etme vardır.

Bu millete hizmet eden onun efendisi olur’’

Atatürk’ün bu sözlerinde vurgulamış olduğu ilke

aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İnkılapçılık                   B) Halkçılık

C) Laiklik                          D) Cumhuriyetçilik

 

18) Demokratik ve Laik devlet anlayışı,  aşağıdakilerden hangisini desteklemez?

A) Ulus egemenliğini

B) Seçme ve seçilme hakkını

C) Din ve vicdan hürriyetini

D) Kişi egemenliğini

 

19) Amasya Genelgesi;

  · Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı

Kurtaracaktır

Erzurum Kongresi;

 · Kuva-i Milliye yi etkin, Milli iradeyi egemen kılmak esastır

Kongreler döneminde alınan bu kararlar aşağıdakilerin hangisiyle uygulanır hale gelmiştir?

 

A)   Halifeliğin kaldırılmasıyla

B)   Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

C)   Aşar vergisinin kaldırılmasıyla

D)   Soyadı Kanununun çıkarılmasıyla

 

20) I. Lozan Konferansı ile kapitülasyonlar kaldırılmıştır

      II. 1926 yılında Kabotaj Kanunu ile karasularımız

millileştirilmiştir.

Buna göre,aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A)   Yabancı yatırımlar engellenmiştir

B)   Türk ekonomisinin gelişimi sona ermiştir

C)   Ulusal ekonomi yolunda adımlar atılmıştır

D)   Türkiye,ticari ilişkilerde dışa bağımlı hale gelmiştir

 


.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

 

A) Kılık Kıyafette yeniliklerin yapılması

B) Tarımda makinelerin kullanılmaya başlanması

C) Takvim,saat gibi ölçülerin değiştirilmesi

D) Ankara’nın başkent ilan edilmesi

 

8.TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının

kayıtsız,şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir

Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan

saltanata dokunulmamış;Milli Mücadele’nin sonu-

na kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.
 

M.Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?

A) Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına

inanması

B) İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi

C) Milli egemenlikle uyuşması

D) Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi

 

1921 anayasasında TBMM,Kuvvetler Birliği (Yasama,Yürütme ve Yargı Yetkisi) ilkesine göre çalışmıştır.

       *1924 anayasası çeşitli değişikliklerle 1960 yılına kadar uygulanmıştır.1960 ve daha sonra 1982 yıllarında yeni anayasalar kabul edilmiştir.

       * Günümüzde yeni bir anayasa çalışması devam etmektedir.
Yukarıda verilen açıklamamalara göre hangi yargıya ulaşabiliriz?

A) Toplumsal ihtiyaçlar ve zamanın şartlarına göre anayasalar değiştirilir

B) En uzun süre uygulanan anayasa 1921 anayasasıdır

C) Bugün kullandığımız 1982 anayasasından sonra yeni bir anayasaya ihtiyaç yoktur

D) Her anayasa en az 20 yıl kullanılmaya çalışılmıştır

 

.     I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
        II.Egemenliğin millete ait sayılması
        III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
 

Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

                                       II                                  III
   ------------------------------------------------------------------
A) Laiklik                      Cumhuriyetçilik           Halkçılık
B) Halkçılık                   Lâiklik                        Cumhuriyetçilik
C) Lâiklik                      Halkçılık                     Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık                   Cumhuriyetçilik           Lâiklik


 

Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında;Türk Milleti,evlatlarına vere-ceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi.” demiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal’in medreseleri kapatma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok ıklar?

 

A) Ülke insanının farklı kültürlerde eğitilmesini

önlemek

B) Toplumda herkesin okur yazar olmasını sağlamak

C) Türk milletinin kültürel değerlerini zenginleş-tirmek

D) Eğitimin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekmek

 

15.Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devleti’nin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansı’na katılmış, fakat Konferans bir anlaş-ma sağlanamadan dağılmışr.Konferansın en önemli sonucu yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devlet-leri tarafından tanması olmuştur.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisiyle ıklanabilir?

 

A) Tam bağımsızlık, ekonomik ve siyasal bağım-

sızlıkla mümkündür.

B) Askeri başarıları, siyasi başarılar izler.

C) Siyasi zaferlerin kacılığı,zaferlere bağlıdır.

D) Ekonomik yönden güçlü devletler, askeri ve siyasi yönden de güçlüdürler.

 

16. * 23 Nisan 1920 de TBMM açıldığın da “Cumhuriyet Kavramı “ 29 Ekim 1923 e kadar kullanılamamıştır

      * 01 Kasım 1922 de Saltanat kaldırıldığında Halifelik devam etmiştir

      * 03 Mart 1924 te ise Halifelik kaldırılmıştır.

M.Kemal Atatürk ’ ün bu icraatları ile ilgili hangi yorumu yapabiliriz?

A) İnkılâplar İtilaf Devletlerinin desteği ile yapılmıştır         

B) İstanbul’daki  Padişahlık Yönetimi ’nden çekinildiği için inkılâplar sırayla yapılmıştır

C) İnkılâplar aşamalı olarak ortam hazır olduğun- da,şartlar olgunlaşınca yapılmıştır

D) İnkılâplar halkın isteğiyle yapılmıştır

 

17. “Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak………

       Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir          

       TBMM nin üstünde bir güç yoktur

M.Kemal Atatürk’e ait farklı zamanlarda söylen-miş bu ifadeler , onun daha sonra hangi inkılâbı gerçekleştireceğinin bir ifadesidir?

A) Medeni Kanunu’n Kabulü

B) Saltanatın Kaldırılması      

C)Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun Kabulü       
D) Latin Harflerin Kabulü

 

18.Atatürk, toplumsal yaşamda görev ve sorumluluk verilmeyen Türk kanlarının, tüm meslek alanlarında çalışmaları istemiştir.Cumhuriyetin ilanından sonra, bu konudaki gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmıştır. Bunun sonucunda, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, müzik alanında Suna Kan,İdil Biret,bilim alanında Afet İnan, Mübeccel Kıray gibi birçok Türk kadı başarıları dış ülkelere taşımışlardır.

Buna göre, Türk kadınının kazandığı bu saygın konumun sürekliliğinin sağlanabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağdır?

 

A) Yurttaş olma bilincinin geliştirilmesi

B) Geleneksel değerlere önem verilmesi

C) Cumhuriyet yönetimine ait değerlerin korunması

D) Toplumun kalkınması için herkesçe çaba harcanması

 

19.Atatürk,Türk Toplumu’nun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleş-

mesi için çalışıyordu.Özellikle,TBMM’de sorunlara çözüm bulunması,

hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

 

Atatürk’ün bu amaç doğrultusunda yapmaya çalıştığı ama başarılı olamadığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A) Devletçilik İlkesi’nin Uygulanması

B) Halifeliğin Kaldırılması

C) Çok Partili Hayat Denemeleri’nin yapılması

D) Laiklik İlkesi’nin kabul edilmesi

 

20.19.Yüzyıl’da Avrupa da hız kazanan sanayileşme ve bunun so-nucu artan Sömürgecilik Yarışı, devletlerarası ekonomik yarışa ve rekabete dönüştü.

 

Ve bunun sonucunda Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep oldu.Ayrıca Fransız ihtilali ile yayılan Milliyetçilik Akımı ile Çok Uluslu İmparatorluklar ‘ın yıkılma sürecini hızlandırarak, Avrupa da devletlerarası guruplaşmalara yol açtı…

Parçada geçen ifadelere göre hangi yargıya ulaşamayız?

A) Sömürgecilik Yarışı Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerindendir

B) Ekonomik Çıkarlar,19.Yüzyıl siyasetinde etkili olmuştur

C) Osmanlı Devleti,gelişen olaylardan olumlu yönde etkilenmiştir

D) Milliyetçilik fikri,Fransız İhtilali sonucunda tüm dünyaya yayılmıştır

 

21.Milli Mücadele Yıllarında vatanın savunulması ve kurtarılması şekli olarak algılanan Milliyetçilik İlkesi Anlayışı , zamanla daha geniş bir anlam kazanmıştır.

 

Türk Milleti ‘nin siyasi,kültürel ve ekonomik yaşamını içine alan birlik ve beraberliğimizi bir arada tutan bir anlayış haline gelmiştir.

 

Buna göre;

   * Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulmasıyla Türk Kültürü’ nün gelişmesine katkıda bulunmak
   * Yabancı Okulların ayrıcalıkları ortadan kaldırılarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması

   * Kabatoj Kanunu ile Türk Karasuları’nda Yük ve Yolcu Taşıma Hakkı’nın Türk Gemileri’ne bırakılması

 

Faaliyetlerinden hangisi veya hangilerinin,Milliyetçilik İlkesi ile ilgili olduğu savunulabilir ?

 

A) Yalnız I          B) I ve II           C) II ve III             D) I,II ve III


 

22.Anadolu,düşman kuvvetlerinin işgali altında

iken, yurdun çitli bölgelerinde bu işgallerden

rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında

direniş hareketlerine başlamışr.

Buna göre, Kuva-yi Milliye Hareketi’nin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak

B) Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak

C) Ülkeyi yabancı güçlere karşı korumak

D) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak

 

23.Sivas Kongresi’nde, Anadolu ve Trakya’da

daha önce kurulmolan çeşitli cemiyetler; “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetiayla tek ça altında toplanmışlarr.
Böylece Anadolu ve Trakya’da bulunan ve Milli Mücadeleye Yararlı olan cemiyetler tek elden yönetilmesi sağlanmıştır.

Bu kuruluşların tek ça altında toplanma-sıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 

A) Güçlerin birleşmesini sağlamak

B) Halkın düşüncelerine önem vermek

C) Demokrasiye olan inancı geliştirmek

D) Osmanlı kümetiyle işbirliği yapmak

 

24. Fransız Komutan: “ Bir bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için dün bu kadar gürültü yaptınız.İstesem hepinizi yok edebilirim. Yarın bir gün sizlere top,tüfek kullanacak olsak çoluk çocuğunuza acımıyor musunuz…?
      Aşıkoğlu Hüseyin: “ Hergün ölmektense birgün ölmeyi tercih ederim.Bayrak için ölmek, her Türk Milleti için bir şereftir…”

Yukarıdaki metinde;

Aşıkoğlu Hüseyin,Fransız Komutana verdiği bu cevabıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiş olabilir ?

 

A) Türk Bayrağı’nın indirilmesiyle bağımsızlığın kaybedilmesiyle eşit tuttuğunu
B) Fransızların isteklerini yerine getirmeyi şartlı olarak kabul ettiğini
C) Şehirde Türk ve Fransız Bayrakları’nın birlikte yan yana durması gerektiğini
D) Fransızların işgallerinin haklı bir gerekçesinin olmadığını

 

25.“ Arkadaşlar bu talihsiz memlekete önemli gö-revlerimiz vardır.Onu kurtarmak tek görevimizdir Bunu yapmanın tek koşulu, teşkilatlı çalışmaktır. Milleti hakim kılmak için sizi göreve çağırıyorum”

Atatürk’ün 1909 yılında yaptığı yukarıdaki sözlerinin ana fikri aşağıdakilerden hangi-sidir ?

A) Başarılı olmak için bir lider seçin

B) Vatanı kurtarmanın tek yolu ekip çalışmasıdır

C) Padişahımızın emirlerinin dışına çıkmamalıyız

D) Milletin tek kurtuluşu Cumhuriyet ‘tir

 

Atatürkçülük

 Milli Güç

Egemenlik

6-Aşağıdaki kavramları, uygun olan yerlere yerleştiniz.(10 P.)

 

  Laiklik

Siyasi Güç

   Soyadı

 

 

 


*...........................Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa,bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır.

*Bir milletin maddi ve manevi güçlerinin toplamına………………denir.

*…………………………………Türk devleti ile toplumunun her alanda çağdaşlaşmasıyla ilgili genel hedefleri,amaçları ve ilkeleri belirten düşünce sistemidir.

*…………………………Devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır.

*Ağa, hacı, molla, paşa, efendi gibi, toplumda ayrıcalık bildiren unvanlar…………………Kanunu’yla kaldırılmıştır.

7-“Cumhuriyeti biz böyle kazandık.”

Yandaki resmi inceleyerek, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla ilgili düşüncelerinizi alttaki boşluğa yazınız.(12 Puan)

   Bağımsızlık

 

 

 

 


8-                   

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Milli birlik, beraberlik

       (?)

    Eşitlik

 

 

 

 

 


Yukarıdaki soruda (?) işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (5 P.)

A)Bireysellik B) Sınıf ayrımı C)Bilimsellik D)Düzensizlik

9-Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşlık sorumluluklarımızdan biri değildir? (5 P.)

A)Seçimlerde oy kullanmak C) Vergi vermek

B)Kanun ve kurallara uymak D)Siyasi partilere üye olmak

10-Aşağıdakilerden hangisi Türk Milleti’nin oluşumunda etkili olan faktörler arasında yer almaz? (5 P.)

A)Din birliği                 C)Yurt birliği

B)Siyasi varlıkta birlik D)Dil birliği

“Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

  

 

 

 11-

Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?(5P)

A)Devletçiliği             C)Özel teşebbüsü

B)Demokrasiyi           D)Çağdaşlaşma ve batılılaşmayı

12-

İstediğim mesleği seçebiliyor, Boşanma hakkımı kullanabiliyor, şahitlikte erkekle eşit hakka sahip oluyorum.

 

Peki, bir Türk kadını olarak ben bu haklara ne zaman sahip oldum? (5 P.)

A)Medeni Kanunla                     C)Cumhuriyetin İlanıyla

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla D)1961 Anayasası’yla

13-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ü etkileyen düşünce adamlarından biri değildir? (5 P.)

A)Tevfik Fikret                        C)Ziya Gökalp

B)J.J.Rousseau                         D)Montaigne

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, öğrencilerine; Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını sormuş, öğrencilerinden aşağıdaki cevapları almıştır.

14 –

                                                                       

Ayşe: Birleştirici, bütünleştiricidir.  Ali: Köklü geçmişe sahiptir.
Can: Kaynaştırıcıdır.   Aslı: Irk üstünlüğünü savunur.       

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? (5 P.)

A)Ayşe         B)Ali        C)Can         D)Aslı

             (? )

15-                   

Taklitçi değildir. Kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama yoktur.

Kaynağı, Türk milli kültürüdür.
Uygulamaya da yansımıştır.

Birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayıcıdır.

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıdaki diyagrama verilecek en uygun başlığı işaretleyiniz.(5 )

A)Hukuk Devleti

B)İnsan Hak ve Özgürlükleri

C)Atatürk İlkeleri

D)Cumhuriyetin Nitelikleri

1.Mustafa Kemal, “din ve mezhep ayrımının ülkeyi çöküşe götüreceğini” biliyordu.
Buna göre, aşağıdaki ilkelerden hangisinden kesinlikle ödün verilmemesini istemiştir?
A) Devletçilik              B) Laiklik

C) Milliyetçilik             D) İnkılapçılık

 

2) Laiklik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saltanatın Kaldırılması  b) Halifeliğin kaldırılması
c) Cumhuriyetin ilanı  d) Tevhidi tedrisat kanunu

 

 

 

3)    I- TBMM nin açılışı  
       II- Türk tarih kurumunun kurulması    
       III- Yeni fabrikaların açılması
       IV- Soyadı kanununun kabulü
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi Atatürk ilkelerinin sonucudur?
A) Cumhuriyetçilik    Milliyetçilik   Devletçilik    Halkçılık

B) Milliyetçilik          Laiklik            Devletçilik    İnkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik    Laiklik            İnkılapçılık    Halkçılık

D) Halkçılık               İnkılapçılık     Laiklik           Devletçilik

 

 

 

4) TBMM’nin açılışı - Kabotaj Kanunu'nun kabulü”
Bu gelişmeler hangi Atatürk ilkeleriyle doğru eşleştirilmişlerdir?
A) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik    B) Milliyetçilik – Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik – Halkçılık         D) Halkçılık  - Laiklik

 

5) 1934’te soyadı kanununun çıkarılarak herkesin bir soyadı alması zorunlu oldu. Ayrıca sosyal ayrıcalık ifade eden unvanların kullanılması yasaklandı. Böylece  toplumda sınıf ,zümre ve kişi ayrıcalığı önlenerek herkesi eşitliği sağlandı.
Yapılan bu yenilik Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?
A) Halkçılık                 B) Devletçilik  

C) İnkılapçılık              D) Laiklik

 

6) Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumunun kurulması hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
A) Halkçılık                 B) Devletçilik 

C) Laiklik                    D) Milliyetçilik

7) I.Halifeliğin Kaldırılması
    II.Teşvik-i sanayi kanunu
    III.Beş Yıllık kalkınma planı
    IV.Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
    V.Bankaların  kurulması
   VI.Soyadı kanunun
         Yukarıda verilen inkılapları Atatürk’ün temel ilkelerinden olan devletçilik ve laiklik olmak üzere iki gruba ayırdığımızda hangisi ya da hangileri dışarıda kalır?
  A)I ve II    B)yalnız VI    C)yalnız III    D)IV ve VI

 

 

8)  I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
     II.Egemenliğin millete ait sayılması
    III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
 Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

                             II                         III
A) Laiklik         Cumhuriyetçilik       Halkçılık
B )Halkçılık      Lâiklik                 Cumhuriyetçilik
C) Lâiklik         Halkçılık              Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık     Cumhuriyetçilik          Lâiklik

 

 

 

9) Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir.hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz.din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.
   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Devletçilik                           B)İnkılapçılık

C)Laiklik                                 D)Halkçılık

 

 

 

 

10) Türk Milletini sevmek ve onu yüceltmeye çalışmak anlamına gelen Atatürk’ ün ilkesi hangisidir?
a) Laiklik                     b) Milliyetçilik  

c) Devletçilik              d) İnkılapçılık

 

 

 

11) Atatürk’ ün ekonomik alanda yaptığı inkılaplar onun hangi ilkesi ile daha çok ilgilidir?
a)  İnkılapçılık                         b) Devletçilik 

c) Laiklik                                 d) Milliyetçilik

 

12) Aşağıdakilerden hangisi temel Atatürk İlkelerinden değildir?
 a)Halkçılık                 b)Cumhuriyetçilik 

c)Hürriyetçilik             d)Laiklik

13) Herkesin devlet önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Laiklik                                B) Devletçilik

C) Halkçılık                            D) inkılâpçılık

 

 

 

14)"Dünya yüzünde Türk'ten daha büyük, ondan da¬ha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir."
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangi¬si ile daha fazla ilgilidir?
A) Laiklik                                B) Devletçilik

C) Milliyetçilik                         D) Halkçılık

 

 

15) Türkiye’nin Musul konusunda etkili olamamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
A) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması     
B) Musul’un ekonomik açıdan zayıf olması
C) Musul halkının İngilizlerle işbirliği yapması
D) Türkiye’nin demokratik bir cumhuriyet olması

 

 

 

16) Aşağıda verilen olaylardan hangisi Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?
 a)Musul                                 b) Kapitülasyon      

c)Boğazlar                                         d)Hatay

 

 

17)Misak-ı Milli sınırlarında yer almasına rağmen Lozan’da İngilizlerin diretmesi üzerine çözüme kavuşturulamayan yer aşağıdakilerden hangisidir?
a)Musul                                  b)Batum        

c)İstanbul                               d)Hatay

18) Aşağıdakilerden hangisi dış politikada Türkiye Cumhuriyeti’nin istediği şekilde çözümlenememiştir?
a) Musul sorunu         b) Boğazlar sorunu
c) Hatay Sorunu         d) Kapitülasyonlar sorunu

 

 

19) Lozan barış görüşmeleri sırasında Musul meselesinde Türkiye'ye karşı en fazla direnen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Fransa                              B) İngiltere

C) Yunanistan                        D) İtalya

 

 

 

20)Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktına katılan devletlerden birisi değildir ?
 a)Afganistan      b) Irak         c) İran                 d) Suriye

 

 

 

21)Aşağıda verilen antlaşmalardan hangisi ile Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği sağlanmıştır?
A)Lozan barış antlaşması
B)Mudanya ateşkes antlaşması
C)Montrö boğazlar sözleşmesi
D)Londra boğazlar sözleşmesi

 

 

 

22)Aşağıdakilerin hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer almamıştır?
A) Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
B) Ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçecektir.
C) Boğazlar Komisyonu'nun başkanı bir Türk olacaktır.
D) Savaş gemileri boğazlardan Türkiye'nin kont rolünde geçecektir

 

 

 

23) Türkiye'nin sınırları hangi olaydan sonra bugünkü şeklini almıştır?
A) Lozan Barış Antlaşması  

B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Hatay'ın Anavatan'a katılması

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 

 

24) Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı ve Sadabat Paktının kurulmasının nedenlerinden biri olduğu söylenebilir?
A)Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izlemesi
B)Türkiye’nin birleşmiş milletlere katılmak istemesi
C)boğazların güvence altına alınmak istenmesi
D)Rusya’nın balkan ülkelerini tehdit etmesi

 

 

25)Türkiye’nin batı sınırını güvence altına almak için imzaladığı Balkan Antantına aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
A)Yunanistan                                     B)Bulgaristan 

C)Romanya                           D)Yugoslavya
Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yanılan çağın gerektirdiği şünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekltirmektir.Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: anonim, 25.04.2012, 21:02 (UTC):
neden cevaplarını vermiyosunuz birdaha asla girmem bu siteye!!!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=