SOSYAL BİLGİLER - İNKILAP SORULARI
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

Soruları Ctrl+a'ya basarak seçip, World belgesine yazarak daha rahat bir şekilde görebilirsiniz....

1.Mustafa Kemal, “din ve mezhep ayrımının ülkeyi çöküşe götüreceğini” biliyordu.
Buna göre, aşağıdaki ilkelerden hangisinden kesinlikle ödün verilmemesini istemiştir?
A) Devletçilik        B) Laiklik

C) Milliyetçilik      D) İnkılapçılık

 

2) Laiklik yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saltanatın Kaldırılması  b) Halifeliğin kaldırılması
c) Cumhuriyetin ilanı         d) Tevhidi tedrisat kanunu

 

3)    I- TBMM nin açılışı  
       II- Türk tarih kurumunun kurulması    
       III- Yeni fabrikaların açılması
       IV- Soyadı kanununun kabulü
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi Atatürk ilkelerinin sonucudur?
A) Cumhuriyetçilik    Milliyetçilik   Devletçilik    Halkçılık

B) Milliyetçilik          Laiklik            Devletçilik    İnkılapçılık

C) Cumhuriyetçilik    Laiklik            İnkılapçılık    Halkçılık

D) Halkçılık               İnkılapçılık     Laiklik           Devletçilik

 

4) TBMM’nin açılışı - Kabotaj Kanunu'nun kabulü”
Bu gelişmeler hangi Atatürk ilkeleriyle doğru eşleştirilmişlerdir?
A) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik   B) Milliyetçilik – Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik – Halkçılık        D) Halkçılık  - Laiklik

 

5) 1934’te soyadı kanununun çıkarılarak herkesin bir soyadı alması zorunlu oldu. Ayrıca sosyal ayrıcalık ifade eden unvanların kullanılması yasaklandı. Böylece  toplumda sınıf ,zümre ve kişi ayrıcalığı önlenerek herkesi eşitliği sağlandı.
Yapılan bu yenilik Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?
A) Halkçılık                           B) Devletçilik  

C) İnkılapçılık       D) Laiklik

6) Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumunun kurulması hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
A) Halkçılık                           B) Devletçilik 

C) Laiklik                              D) Milliyetçilik

7) I.Halifeliğin Kaldırılması
    II.Teşvik-i sanayi kanunu
    III.Beş Yıllık kalkınma planı
    IV.Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
    V.Bankaların  kurulması
   VI.Soyadı kanunun
         Yukarıda verilen inkılapları Atatürk’ün temel ilkelerinden olan devletçilik ve laiklik olmak üzere iki gruba ayırdığımızda hangisi ya da hangileri dışarıda kalır?
  A)I ve II    B)yalnız VI    C)yalnız III    D)IV ve VI

8)  I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
     II.Egemenliğin millete ait sayılması
    III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
 Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

                             II                         III
A) Laiklik         Cumhuriyetçilik       Halkçılık
B )Halkçılık      Lâiklik                 Cumhuriyetçilik
C) Lâiklik         Halkçılık              Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık     Cumhuriyetçilik          Lâiklik

 

9) Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir.hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz.din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.
   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
A)Devletçilik                        B)İnkılapçılık

C)Laiklik                               D)Halkçılık

 

10) Türk Milletini sevmek ve onu yüceltmeye çalışmak anlamına gelen Atatürk’ ün ilkesi hangisidir?
a) Laiklik                               b) Milliyetçilik  

c) Devletçilik                        d) İnkılapçılık

 

11) Atatürk’ ün ekonomik alanda yaptığı inkılaplar onun hangi ilkesi ile daha çok ilgilidir?
a)  İnkılapçılık                      b) Devletçilik 

c) Laiklik                               d) Milliyetçilik

12) Herkesin devlet önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Laiklik                              B) Devletçilik

C) Halkçılık                          D) inkılâpçılık

" Kağnı kamyonu yener mi?
Onlar, Franklin Bouillon'un Ankara yollarında gördüğü konvoylardan yalnızca birisiydi ve Fransız temsilcisi müthiş etkilenmişti. Şerefine verilen akşam yemeğinde, "kağnıcı kadınlar"ı anlata anlata bitiremiyordu.

 Sofrada geleceğe dair konuşuluyordu. Mustafa Kemal, girdikleri kavgayı kısaca özetledi, F. Bouillon'a:"Mösyö Bouillon, milli yeminimizin özü tam bağımsızlıktır...

 Fransız diplomat: "Ah dostum! Azminizi ve sabrınızı temsil eden kağnı kollarını büyük bir hayranlıkla izledim. Ama gerçekçi olun ve bizimle uzlaşmaya bakın. Çünkü kağnı kamyonu yenemez!"

Franklin Bouillon, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı'nın bu kağnıların taşıdığı silah ve cephanelerle kazanılacağını nereden bilebilirdi ki…

13)-Frank De Bouillion’un savaş sonucunda yanıldığını göz önüne alırsak, bu kişinin neyi gözden kaçırdığı düşünülebilir?

A) Yunan ordusunun teknik üstünlüğünü

B) Anadolu’nun coğrafi şartlarını

C) Yunan komutanların bilgi seviyesini

D) Türk halkının azim ve kararlılığını

 

14)- “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.” Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

a)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının   b)Medeni Kanunun Kabul edilmesinin

c)Kılık kıyafet inkılâbının             d)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün

 

15)-

            I.                            Laikliğin kabul edilmesi

           II.                            Halifeliğin kaldırılması

           III.                           TBMM’nin açılması

           IV.                           Medeni Kanunun kabul edilmesi

           V.                            Saltanatın kaldırılması

  Bu gelişmelerden hangileri’Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.’’ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

                A) I ve II                                 B) II ve V                              

                C) III ve IV                             D) III ve V

 

16) 29 Kasım 1934’te çıkarılan kanunla “ağa, hoca, hacı, molla, efendi, paşa, hanım” gibi unvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre çıkarılan kanun;

I.  eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesi

II. Toplumsal ayrıcalıkların engellenmesi

III. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III     D) I, II ve III

  

17)- Saltanatın kaldırılmasının bazı sonuçları şunlardır:

·         Laikliğin ilk aşaması gerçekleşmiştir.

·         Ülke içerisindeki iki ayrı yönetim sona ermiştir.

·         TBMM hükümeti ülkenin tek temsilcisi haline gelmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır?

A) Ulusal egemenlik                     B) Ulusal bağımsızlık

C) Toprak bağımsızlığı                 D) Uluslar arası eşitlik

 

  ?

                        İtilaf Devletleri ile diplomatik alanda ilişkiler başlamıştır.

Mudanya Ateşkes anlaşması için ortam hazırlanmıştır.

 

İtilaf devletleri ateşkes önerisinde bulunmuşlardır.

 

Kurtuluş savaşının askeri safhası bitmiştir.

 

18)-Kurtuluş savaşının askeri safhası bitmiştir
                        İtilaf Devletleri ile diplomatik alanda ilişkiler başlamıştır

 Mudanya Ateşkes anlaşması için ortam hazırlanmıştır.

Kavram haritasında aşağıdakilerden hangisinin sonuçları verilmiştir?

A) Londra Konferansının            B) Sakarya Savaşının

C) Büyük Taarruzun                D) Lozan Konferansının

19)-Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi.  Başkomutan hem kaçan düşman kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmasına izin vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi.

Buna göre, Büyük Taarruz’un temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak

B) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak

C) Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak

D) İtilaf devletlerini oyalamak

 

20)- İçinde bulunulan savaş durumu, hızlı karar alıp uygulamayı gerektirdiği için, 5 Ağustos 1921’de, TBMM, üç ay süre ile tüm yetkilerini ve bütün orduların başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir.  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir?

A) Meclis üstünlüğü ilkesine       B) Ulusal bağımsızlığa

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na              D) Dış saygınlığa

 

 

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan bölümleri uygun bir şekilde doldurunuz.(10 puan)

1-Mustafa Kemal, …………………………’ta Kurtuluş Savaşı’nın askeri ve politik yönlerini belgelerle analiz edip Osmanlı Devleti’nin  çöküşünü ve cumhuriyetin doğuşunu anlatmıştır.

2-………………………Kanunuyla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

3-İnkılaplara ve demokrasiye karşı olanlar……………………………………………ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına neden olmuşlardır.

4-1925 yılında………………………vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.

5-……………………………Kanunla, kadınlar toplumsal hayatta erkeklerle eşit hale gelmiştir.

 

Aşağıdaki cümlelerin doğru olan ifadelerin önüne ( D ) yanlış olanların önüne ( Y ) koyunuz.(10 puan)

6-(   )Millet Mekteplerinin açılmasının amacı, okuma yazma bilmeyen yetişkin kitleyi eğitmekti.

7-(   )Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması, modern tarımın gelişmesini olumsuz etkilemiştir.

8-(   )Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulma nedenleri Çok Partili Hayata geçme düşüncesidir.

9-(   )Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması, toplumsal alanda yapılan inkılâplardandır.

10-(   )TBMM’nin açılmasıyla ulusal egemenlik sağlanmıştır.

Aşağıda verilen inkılâpların hangi alanda olduğunu belirtiniz.(10 puan)

İnkılaplar

Siyasi

Ekonomik

Sosyal

Hukuk

Eğitim

Saltanatın kaldırılması

 

 

 

 

 

İzmir İktisat Kongresi

 

 

 

 

 

Anayasanın hazırlanması

 

 

 

 

 

Takvim, saat ve ölçüde değişiklik

 

 

 

 

 

Millet mekteplerinin açılması

 

 

 

 

 

Şapka Kanunu’nun çıkarılması.

 

 

 

 

 

Harf İnkılabı’nın yapılması

 

 

 

 

 

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

 

 

 

 

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

 

 

 

 

Ankara’nın başkent olması

 

 

 

 

 

Aşağıdaki sorulardaki doğru seçenekleri işaretleyiniz

1-


“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.”

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

a)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının

b)Medeni Kanunun Kabul edilmesinin

c)Kılık kıyafet inkılâbının

d)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün

 

2- Miladi takvimin kabulü

    -Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

    -Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacını işaretleyiniz.

a)Eğitimde birliği sağlamak

b)Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak

c)Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak

d)Millet egemenliğini pekiştirmek

-Türk Tarih Kurumu’nun açılması

-Türk Dil Kurumu’nun açılması

-Tarih ve dil kurultaylarının yapılması

3-

 

 

 

Bu çalışmaların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çağdaş bir hukuk sistemi oluşturmak

b)Eğitim çalışmalarına öncelik vermek

c)Türk dili ve tarihini, araştırıp incelemek

d)Eğitimi millileştirmek

 

 

 

4-

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.”

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

a)Saltanatın Kaldırılması

b)Harf İnkılâbı’nın yapılması

c)Kılık Kıyafet İnkılâbı

d)Soyadı Kanunu’nun kabulü

 

5-Aşağıdakilerden hangisinde Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

a)Arap harflerinin Türkçe ses yapısına uymaması

b)Okur- yazar oranının artırılmak istenmesi

c)Türkçenin zengin bir bilim dili haline getirilmek istenmesi

d)Ülkede bulunan yabancıların Harf İnkılâbı’nın yapılmasını istemeleri

 

6-Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

a) Şeyh Sait İsyanı

b) 31 Mart Olayı

c) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

d) Menemen Olayı

7-Kurtuluş Savaşı mücadele döneminde;

I.   I.İnönü       II.  II.İnönü

III. Kütahya-Eskişehir

IV. Başkomutanlık Meydan Savaşı

  Gibi birçok savaş  yapılmıştır.

Bu savaşlardan hangisi taarruz niteliği taşır.

a)I           b)II           c)III           d)IV

8-17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.

Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

a)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının

b)Ekonominin tarıma dayandırıldığının

c)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının

d)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

 

9- Türkiye’de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM’de kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

a)Devletin ekonomik yatırımlar yaptığının

b)Hızlı bir çağdaşlaşma yaşandığının

c)Sosyal sorunların ortadan kalktığının

d)Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin

 

10- 24 Temmuz 1923 tarihinde İsmet İnönü’nün imzaladığı Lozan Antlaşması’na göre;

1.Boğazlar, başkanı Türk olan Uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek

II. Türkiye, Boğazları silahlandıramayacak

III. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak

     Buna göre Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangisi ya da hangilerinin egemenliğimizi sınırladığı söylenebilir?                                   

a) Yalnız I              b) Yalnız II  

c) I ve II                  d) Yalnız III

11- I.  Şeyh Sait İsyanı

    II. Menemen Olayı

    III.31 Mart İsyanı

    IV. Kabakçı Mustafa İsyanı

Verilenlerden hangileri laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik gerici nitelikli isyanlar arasında yer alır?

a) I ve II    b) II ve III   c) III ve IV   d) I, II ve IV

12-1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasındaki temel nedendir?

a) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması

b) Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması

c) Londra konferansının toplanması

d) Lozan barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin            de çağırılması

 

13-29 Kasım 1934’te çıkarılan kanunla “ağa, hoca, hacı, molla, efendi, paşa, hanım” gibi unvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre çıkarılan kanun;

I. Kanun önünde eşitlik ilkesinin

gerçekleştirilmesi

II. Toplumsal ayrıcalıkların engellenmesi

III. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

a)Yalnız I    b) I ve II   c) II ve III   d) I, II ve III

 

14- Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

a)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

b)Kapitülasyonlar kaldırılacak

c)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

d)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

 

İtilaf devletleri ateşkes önerisinde bulunmuşlardır.
(kAVRAM HARİTASI NORMALDE ŞEKİLLİDİR. aNCAK ŞEKLİ BURAYA AYNEN AKTARMA İMKANIMIZ OLMADIĞINDAN BU ŞKİLDE VERDİK. ) 


AŞAĞIDAKİ KLASİK SORULARI CEVAPLAYINIZ.(60PUAN)

 

1.Siyasi alanda yapılan inkılaplara  örnek veriniz..

·          

2.Hukuk alanında yapılan  inkılaplara örnek veriniz.

·          

3.Sosyal alanda yapılan  inkılaplara örnek veriniz.

·          

4.Eğitim alanında yapılan inkılaplara örnek veriz.

·          

5.Ekonomi alanında yapılan inkılaplara örnek veriniz.

·          

6.Atatürk’ün halkçılık ilkesini kısaca tanımlayınız.

 

7.Karma ekonomi nasıldır?Açıklayınız?

 

8.Devletçilik ilkesine neden gerek duyulmuştur?

                                                                                                                                                                                                                                          

9.Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?

 

10.Atatürk hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve mareşal rütbesini almıştır?

 

11.Şeyh Sait isyanının  çıkarılmasında ,kendi çıkarı doğrultusunda hangi devlet etkili olmuştur ve desteklemiştir?

 

12.Erkan-ı Harbiye bakanlığı 3 Mart 1924’de kaldırılarak , Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur..Amaçlanan nedir?yazınız.

 

13.Menemen olayı ve Şeyh Sait isyanının ortak özelliği nedir?

 

14.Atatürk’ün ; Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını istemekteki amacı nedir?

 

15.Lozan Barış antlaşmasına  hem  İstanbul hükümeti hem de TBMM hükümeti davet edilmiştir.Atatürk ortaya çıkan karmaşayı gidermek ve bu sorunu çözmek için hangi inkılabı yapmıştır?

 

 

1) Lozan görüşmelerine ara verildiği dönemde düzenlenen “İzmir İktisat Kongresi’nde Misak-ı İktisadi kabul edildi ve ekonominin millileştirilmesine karar verildi”.

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisadide yer alan ilkelerden biri olamaz?

A) Toprak reformu yapmak

B) Hammaddesi ülke dışında üretilen sanayi kolları oluşturmak

C) Özel girişime destek için kredi vermek

D) Küçük imalathanelerden büyük fabrikalara geçmek

 

2) Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin istediğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Mustafa Kemal verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

A) Aşar vergisinin kaldırılmasının

B) Milli ekonominin kurulmasının

C) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının

D) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesinin

 

3) I. Kapitülasyonlar

    II. Yabancı okullar

    III. Ermeni sorunu

    IV. Ege adaları

Verilen konulardan hangilerinde Lozan’da kesinlikle taviz verilmemesi kararlaştırılmıştır?

A) I ve III              B) I ve IV                C) I, II ve III                D) II, III ve IV

 

4) 29 Kasım 1934’te çıkarılan kanunla “ağa, hoca, hacı, molla, efendi, paşa, hanım” gibi unvanların kullanılması yasaklandı. Buna göre çıkarılan kanun;

I. Kanun önünde eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesi

II. Toplumsal ayrıcalıkların engellenmesi

III. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I               B) I ve II                  C) II ve III                  D) I, II ve III

 

5) – Halifeliğin kaldırılması

    —Medeni Kanunun kabul edilmesi

    —Medreselerin kapatılması

Verilen inkılâplar aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

 A) Cumhuriyetçilik                   B) Devletçilik

 C) Laiklik                                D) Milliyetçilik

 

6) ‘Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’.

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleşmiştir?

A) Türk Dil Kurumunun açılması

B) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması

C) Türk Tarih Kurumunun açılması

D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

7) İsmet Paşa Türk devletinin temsilcisi olarak katıldığı Lozan Konferansı’nda: “Barışın ancak devletlerin birbirlerinin özgürlüklerini tanımalarıyla mümkün olabileceğini” dile getirmiştir.

İsmet Paşa bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

A) Bağımsızlığın             B) Yayılmacılığın               C) Sömürgeciliğin                  D) Ulusal egemenliğin

 

8) Cumhuriyetin ilanı ile birlikte anayasaya konulan “devletin dini islamdır” maddesi 1928 yılında anayasadan çıkarılmıştır. Bu maddenin çıkarılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültürel çatışmaları önlemek

B) Sosyal devlet anlayışını gerçekleştirmek

C) Ulusal birliği sağlamak

D) Laik devlet düzenini sağlamak

 

9) I.  Şeyh Sait İsyanı

    II. Menemen Olayı

    III.31 Mart İsyanı

    IV. Kabakçı Mustafa İsyanı

Verilenlerden hangileri laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik gerici nitelikli isyanlar arasında yer alır?

A) I ve II               B) II ve III                 C) III ve IV                  D) I, II ve IV

 

10) I. Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.

      II. Cumhuriyet döneminin ilk siyasal partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.

      III. Menemen Olayı Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması üzerine çıkmıştır.

      IV. Serbest Cumhuriyet Fırkası devletçilik ilkesini savunmuştur.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III             B) I, II ve III              C) I, II ve IV                D) II, III ve IV

 

11) Lozan Barış Antlaşmasında Misak-ı Milli karalarına uygun olmayan kararlarda alınmıştır.

Aşağıdaki karalardan hangisinin Misak-ı Milliye aykırı olduğu söylenebilir?

A) Yabancı okulların denetiminin Türkiye’ye bırakılması

B) Hatay’ın ülke sınırları dışında kalması

C) Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi

D) Yunanistan’daki Türklerle Anadolu’daki Rumların yer değiştirmesi

 

12) I. Saltanatın kaldırılması

      II. Cumhuriyet’in ilanı

      III. Çok partili hayata geçişin denenmesi

      IV. Halifeliğin kaldırılması

Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A) II-I-IV-III               B) II-III-IV-I                 C) I-II-IV-III                 D) I-II-II-IV

 

13) 1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasındaki temel nedendir?

A) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması

B) Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması

C) Londra konferansının toplanması

D) Lozan barış görüşmelerine Osmanlı hükümetinin de çağırılması

 

14) Hilafet saltanatla birlikte kaldırılmayıp Cumhuriyetin ilanından sonraya bırakılmış olduğu halde, inkılâplar başlamadan hemen önce kaldırılmıştır. Buna göre halifeliğin inkılâplardan önce kaldırılmasının aşağıdaki nedenlerden hangisine dayandığı söylenebilir?

A) Hilafetçilerin desteğine ihtiyaç duyulması

B) Hilafet yanlılarının önce inkılâpların yapılmasını istemesi

C) Hilafetin inkılâpların önünde bir engel teşkil etmesi

D) Halkın inkılâp hareketlerine hazırlıklı durumda olması

 

15) Rejimin adının konması

      Meclis hükümetinden kabine sistemine geçilmesi

       Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi

Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonucudur?

A) Sivas Kongresinin         B) Cumhuriyetin ilanının           C) TBMM’nin açılışının            D) Lozan Antlaşmasının

 

16) – Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması

      -  İzmir İktisat Kongresinin toplanması

      -  Şapka Kanunun çıkarılması

Aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir gelişme verilmemiştir?

A) Eğitim ve kültür               B) Ekonomi                   C) Yönetim                   D) Sosyal

 

17) Takrir-i Sükûn Kanunu aşağıdaki olaylardan hangisi karşısında önlem olarak çıkartılmıştır?

A) Şeyh Sait İsyanı                    B) 31 Mart olayı

C) Menemen Olayı                     C) Mustafa Kemal’e suikast girişimi

 

18) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM’nin açılışına zemin hazırlamıştır?

A) Mebusan Meclisinin dağıtılması

B) Çerkez Ethem isyanının bastırılması

C) İzmir’in işgal edilmesi

D) Temsil Kurulunun Ankara’ya gelmesi

 

19) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’de laikliğe geçişin aşamaları arasında yer almaz?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Anayasada “Devletin dini islam’dır” maddesinin çıkarılması

C) Ordunun siyasetten ayrılması

D) Medeni kanunun kabul edilmesi

 

20) I. Türk Dil Kurumu

     II. Harf Devrimi

    III. Türk Tarih Kurumu

    IV. Medeni Kanunun Kabulü

     V. Millet Mekteplerinin açılması

Yukarıda verilen devrimlerin kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) V, IV, I, II, III                      B) II, I, III, IV, V                      C) IV, II, V, III, I                      D) I, II, III, IV, V

 

 

CEVAPLAR…

1)      B             13) D

2)     C             14) C

3)     A             15) B

4)     B             16) C

5)     C             17) A

6)     C             18) A

7)     A             19) C

8)     D             20) C

9)     A

10) B

11) B

12) C


                                                                                                               

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: fatih kavaklı, 15.05.2017, 20:30 (UTC):
Hangisi hangisinin cevabı lan beyinsiz herif

Yorumu gönderen: gul, 25.04.2012, 17:19 (UTC):

Yorumu gönderen: .d, 07.03.2012, 20:25 (UTC):

Yorumu gönderen: ece, 02.01.2012, 14:55 (UTC):
iğrenç

Yorumu gönderen: Admin[TL], 03.12.2011, 14:49 (UTC):
talebeler yapın soruyo alın yüzü işte bu kadarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=