SOSYAL BİLGİLER - 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

A BÖLÜMÜ

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda karışık halde verilmiş kelimeleri kullanarak, doğru cümleler olacak şekilde doldurunuz.(20 PUAN)

Kastamonu

·         1921 Anayasa'sında yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye verilmişti. Buna ….……Güçler birliği……………… denmektedir.

·         Evlenme, boşanma, miras gibi konuları düzenlemek amacıyla 17 Şubat 1926’da ………………Medeni Kanun……….. kabul edildi.

·         Mustafa Kemal, ……Kastamonu…………. gezisinde halka şapka inkılabını tanıtmıştır.

·         26 Aralık 1925 tarihindeki kanunla Hicrî ve Rumî takvim kaldırılarak yerine ………Miladi……….takvim,kabul edildi.

·         Cumhuriyet tarihimizde ilk kurulan partimizin adı ………Cumhuriyet Halk……………fırkasıdır.

·         …………Tevhidi Tedrisat………….. kanunu ile eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır.

·         3 Mart 1924 tarihinde Erkan-ı Harbiye kaldırılarak yerine ………Genel Kurmay…… başkanlığı oluşturulmuştur.

·          29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ……Siyasi…… alanda yapılan bir yeniliktir.

·          İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlara ………Misakı İktisadi………….. denilmiştir.

·         Türk devletinin bütün dünya tarafından bağımsızlığını tescilleyen antlaşma, ………Lozan Barış… anlaşmasıdır.

 

B-Aşağıdaki test sorularında doğru olan maddeyi işaretleyiniz. (80 Puan)

  

1. Cumhuriyetin ilk yıllarında aralıklarla çok partili demokratik hayata geçilmeye çalışılmış, ancak yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle bu gerçekleşememiştir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi çok partili hayata geçilmesini engelleyen olaylar arasında gösterilemez?

A) Menemen Hadisesi

B) Şeyh Sait İsyanı

C) Mustafa Kemal’e suikast girişimi

D) Çerkez Ethem İsyanı

 

2.İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansına TBMM’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırmışlardır.

İtilaf devletleri, bu hareketleriyle aşağıdaki amaçlardan hangi-sine ulaşmak istemiştir?

A) Boğazları Osmanlı Devleti’ne bırakmak.

B) Görüşmelerde Türk tarafını ikiliğe düşürmek

C) TBMM’yi daha deneyimli kişilerin temsil etmesini sağlamak

D) Türk tarafında birlik ve beraberliği sağlamak.

 

3.  Medeni Kanun’un Kabulü ile; *Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.

*Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.

*Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

B) Kadınların hakları genişletilmiştir.

C) Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

D) Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

 

4.   Saltanatın Kaldırılması ile ulusal egemenlik yolundaki en büyük engel kalkmış, laikliğin ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. Buna göre;

I. Demokratik yönetim kurulması için çalışıldığı

II. Padişah yönetimine son verildiği

III. Tek kişi egemenliğinin sağlandığı

IV. Geleneklere bağlı kalındığı

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

a) Yalnız I              b) I ve II                  c) II ve III               d) II ve IV

 

5. *Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması

   * Maden ve Tetkik Arama Enstitüsünün Kurulması

Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A)Denizciliği geliştirmek

B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek

C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek

D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

 

6. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün isteği üzerine Fethi Okyar tarafında kurulmuştur. Fethi Bey’in partiyi kurma noktasında ciddi endişeleri vardı. O, kuracağı partinin cumhuriyet düşmanlarının sığınağı haline gelmesinden çekinmektedir. Bu yüzden parti programı hazırlanırken, laiklik ve cumhuriyetçiliğin vazgeçilmez unsurlar olduğu, parti tüzüğünde belirtilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Fethi Okyar, Atatürk’ün güvendiği bir isimdir.

B)Serbest Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir

C)Toplumda yeni rejimi içine sindiremeyen insanlar vardır

D)Parti programıyla rejim korunmaya çalışılmıştır.

  

7.Türk karasularında yolcu ve

yük taşıma hakkının sadece Türk

gemilerine ait olması aşağıdaki

inkılâplardan hangisiyle

gerçekleştirilmiştir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu                               B) Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı                        D) Milli İktisat Kanunu

 

8. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;

·         Devletin adı

·         Devletin rejimi

·         Devlet başkanlığı

gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A) Ankara’nın başkent olmasıyla

B) Halifeliğin kaldırılmasıyla

C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

 

9.  Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması

B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi

D)Ankara’nın başkent olması

 

10. 1928 yılında Refik Saydam’ın önderliğinde “Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü” kurulmuştur. Bu enstitünün açılması, aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılan bir inkılâptır?

A) Eğitim                                              B) Sağlık

C) Kültür                                               D) Ekonomi

 

 11.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka  TBMM’ye farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurula- rak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik yönetime geçmek

B) Dünya barışına katkıda bulunmak

C) Kadınlara siyasal haklar vermek

D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

 

12.   * Devlet üretme çiftliklerinin kurulması

* Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması

* Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması

* Aşar vergisinin kaldırılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış ticarette tarımın payını azaltmak

B) Ulusal sanayi’nin kurulmasını sağlamak

C) Tarımsal gelişmeyi sağlamak

D) Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak

 

13.   ·         Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması

·         Miladi takvimin kabul edilmesi

·         Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi

Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli egemenliği hâkim kılmak

B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek

C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek

D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak.

 

14. Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B) Kapitülasyonlar kaldırılacak

C )Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak

 

15. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in 1919-1927 yılları arsında yaşanan gelişmeleri anlattığı eseridir?

A) Nutuk                                               B) Onuncu Yıl Nutku

C) Tedrisat                                           D) Safahat

 

16. Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

A) Şeyh Sait İsyanı

B) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

D) Menemen Olayı

 

17.  1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

A) Bankaların kredi vermemesi

B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olmaması

C) Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması

D) Ekonominin yabancıların elinde olması.

 

18.  1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.

Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlandırdığı söylenebilir?

A)Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması

B)İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri

C)Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması

D)TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi

 

 “Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde baçlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.”

19.

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 

B)Türk Tarih Kurumunun kurulması

C) Medeni kanunun kabul edilmesi

D) Türk Dil Kurumunun açılması

 

20. İzmir İktisat Kongresinde:

 “hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”.  Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen amaç nedir?

a)     Yabancı ülkelerle ticaret tamamen yasaklanmalıdır.

b)     Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak

c)     Yatırımları vatandaşların yapmasını sağlamak

d)     Milli ekonomiye geçiş için, tasarrufu teşvik etmek


 

 
B BÖLÜMÜ
1.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka  TBMM’ye farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurula-rak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokratik yönetime geçmek

B) Dünya barışına katkıda bulunmak

C) Kadınlara siyasal haklar vermek

D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

 

2.  1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

A) Bankaların kredi vermemesi

B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olmaması

C) Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması

D) Ekonominin yabancıların elinde olması.

 

3.   * Devlet üretme çiftliklerinin kurulması

* Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması

* Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması

* Aşar vergisinin kaldırılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış ticarette tarımın payını azaltmak

B) Ulusal sanayi’nin kurulmasını sağlamak

C) Tarımsal gelişmeyi sağlamak

D) Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak

 

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün isteği üzerine Fethi Okyar tarafında kurulmuştur. Fethi Bey’in partiyi kurma noktasında ciddi endişeleri vardı. O, kuracağı partinin cumhuriyet düşmanlarının sığınağı haline gelmesinden çekinmektedir. Bu yüzden parti programı hazırlanırken, laiklik ve cumhuriyetçiliğin vazgeçilmez unsurlar olduğu, parti tüzüğünde belirtilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a)Fethi Okyar, Atatürk’ün güvendiği bir isimdir.

b)Serbest Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisidir

c)Toplumda yeni rejimi içine sindiremeyen insanlar vardır

d)Parti programıyla rejim korunmaya çalışılmıştır.

 

5.  ·         Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması

·         Miladi takvimin kabul edilmesi

·         Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi

Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli egemenliği hâkim kılmak

B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek

C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek

D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak.

  

6. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.

Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlandırdığı söylenebilir?

A)Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması

B)İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri

C)Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması

D)TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi

 

7. Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B) Kapitülasyonlar kaldırılacak

C )Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak

 “Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde baçlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.”

 


8.

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 

B)Türk Tarih Kurumunun kurulması

C) Medeni kanunun kabul edilmesi

D) Türk Dil Kurumunun açılması

 

9. Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

A) Şeyh Sait İsyanı

B) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

D) Menemen Olayı

 

10. İzmir İktisat Kongresinde:

 “hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”.  Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen amaç nedir?

a)     Yabancı ülkelerle ticaret tamamen yasaklanmalıdır.

b)     Rekabete dayalı ekonomi oluşturmak

c)     Yatırımları vatandaşların yapmasını sağlamak

d)     Milli ekonomiye geçiş için, tasarrufu teşvik etmek

11.  Medeni Kanun’un Kabulü ile;

*Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.

*Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.

*Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

B) Kadınların hakları genişletilmiştir.

C) Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

D) Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

 

12. 1928 yılında Refik Saydam’ın önderliğinde “Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü” kurulmuştur. Bu enstitünün açılması, aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılan bir inkılâptır?

A) Eğitim                                              B) Sağlık

C) Kültür                                               D) Ekonomi

 

13.   Saltanatın Kaldırılması ile ulusal egemenlik yolundaki en büyük engel kalkmış, laikliğin ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. Buna göre;

I. Demokratik yönetim kurulması için çalışıldığı

II. Padişah yönetimine son verildiği

III. Tek kişi egemenliğinin sağlandığı

IV. Geleneklere bağlı kalındığı

Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

a) Yalnız I              b) I ve II                  c) II ve III               d) II ve IV

 

14. Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması

B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi

D)Ankara’nın başkent olması

 

15.İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansına TBMM’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırmışlardır.

İtilaf devletleri, bu hareketleriyle aşağıdaki amaçlardan hangi-sine ulaşmak istemiştir?

A) Boğazları Osmanlı Devleti’ne bırakmak.

B) Görüşmelerde Türk tarafını ikiliğe düşürmek

C) TBMM’yi daha deneyimli kişilerin temsil etmesini sağlamak

D) Türk tarafında birlik ve beraberliği sağlamak.

 


16. *Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması

   * Maden ve Tetkik Arama Enstitüsünün Kurulması

Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A)Denizciliği geliştirmek

B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek

C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek

D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

17. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;

·         Devletin adı

·         Devletin rejimi

·         Devlet başkanlığı

gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A) Ankara’nın başkent olmasıyla

B) Halifeliğin kaldırılmasıyla

C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

 


18.Türk karasularında yolcu ve

yük taşıma hakkının sadece Türk

gemilerine ait olması aşağıdaki

inkılâplardan hangisiyle

gerçekleştirilmiştir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu                               B) Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı         D) Milli İktisat Kanunu

 

19. Cumhuriyetin ilk yıllarında aralıklarla çok partili demokratik hayata geçilmeye çalışılmış, ancak yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle bu gerçekleşememiştir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi çok partili hayata geçilmesini engelleyen olaylar arasında gösterilemez?

A) Menemen Hadisesi

B) Şeyh Sait İsyanı

C) Mustafa Kemal’e suikast girişimi

D) Çerkez Ethem İsyanı

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in 1919-1927 yılları arsında yaşanan gelişmeleri anlattığı eseridir?

A) Nutuk                                               B) Onuncu Yıl Nutku

C) Tedrisat                                           D) Safahat

 

 

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda karışık halde verilmiş kelimeleri kullanarak, doğru cümleler olacak şekilde doldurunuz.(20 PUAN)

Kastamonu

·         3 Mart 1924 tarihinde Erkan-ı Harbiye kaldırılarak yerine ……GenelKurmay……… başkanlığı oluşturulmuştur.

·         Cumhuriyet tarihinin ilk anayasası ……………Teşkilatı Esasiye…………………………….. kanunudur..

·          İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlara ……………Misakı İktisadi…….. denilmiştir.

·         Kurtuluş Savaşını durduran ve barışa ortam hazırlayan antlaşma , ………Mudanya Ateşkes…… anlaşmasıdır.

·         1921 Anayasa'sında yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye verilmişti. Buna ….……Güçler Birliği…… denmektedir.

·         Evlenme, boşanma, miras gibi konuları düzenlemek amacıyla 17 Şubat 1926’da ………Medeni Kanun…….. kabul edildi.

·         Mustafa Kemal, ……Kastamonu……. gezisinde halka şapka inkılabını tanıtmıştır.

·         26 Aralık 1925 tarihindeki kanunla Hicrî ve Rumî takvim kaldırılarak yerine ………Miladi…….takvim,kabul edildi.

·         Cumhuriyet tarihimizde ilk muhalefet  partimizin adı ………Terakkiperver Cumhuriyet…………fırkasıdır.

·         Tevhidi Tedrisat Kanunun çıkarılması  Eğitim…… alanda yapılan bir yeniliktir


 

 

 

 

*** TBMM, Lozan Konferansı’na Türk heyetinden kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından amaçlanmış olabilir?

A) Yeni Türk devletinin azınlık haklarını savunma

B) Tam bağımsızlığını sağlama

C) Sadece siyasî haklara kavuşma arzusunu gündeme getirme

D) İtilaf devletleri ile ortak hareket etmeBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=