SOSYAL BİLGİLER - 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

                          ASTRONOMİ          -          RASATHANE           -         RÖNESANS           -           REFORM   

-          Avrupa’da  din alanında yeniden düzenleme hareketlerine …………………………………………denir.

-          Gök cisimlerinin hareketlerinin incelendiği bilime……………………………………………..denir.

-          Gök cisimlerinin gözlem faaliyetlerinin yapıldığı yere………………………………………..denir.

-          15.yy’da Avrupa’da bilim, sanat, edebiyat ve mimari alanda görülen yenilik hareketlerine………………………….denir.

 

I.     Tekerlek                     (     ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz  paylaşılması

II.    Top                              (     ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara daha kolay ve doğru bir şekilde ulaştırılması

III.  Yazı                              (     ) İnsanların daha uzak yerlere Göç edebilmesi

IV.  Matbaa                          (     ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşması

    V.   Pusula                          (     ) İnsanların yeni yerleri keşfetmesi

 

-     Avrupa’da reform hareketlerini başlatan kişi Martin LUTHER’dir.   (      )

-     Rönesans hareketleri ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır.           (      )

-     Gazneliler  döneminde yaşayan ünlü astronomi bilgini Takiyüddin’dir.    (      )

-     15. Yy’da  F.S.Mehmet döneminde Osmanlı hizmetinde çalışmış matematik ve astronomi bilgini Ali KUŞÇU’dur. (       )

 

1. Osmanlı Devleti’nde nüfusun büyük çoğunluğunu çiftçiler oluşturmaktaydı. Çiftçilerin kredi sağlamak için başvurabileceği bir kurum olmadığından çiftçiler sürekli özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydılar. Kredi verenler ise bu işi meslek haline getirmiş faizci kimselerden oluşuyordu. 19. Yüzyılda yukarıdaki sorun aşağıdaki yeniliklerden hangisiyle ortadan kaldırılmıştır?

a) Toprak mülkiyeti ile                                                                        b) Aşar vergisinin kaldırılmasıyla

c) Ticarete önem vermesiyle                                                             d) Ziraat Bankasının kurulmasıyla

 

2. Osmanlı devletindeki farklı din ve farklı milletlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

a) Osmanlının büyük bir devlet olmasının                                     b) İslam dünyasının lideri olmasının

c) Hoş görülü bir yönetim anlayışının                                             d) Ticaret yollarına hâkim olmasının

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir?

a) Avrupa’ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri Osmanlı Devleti’nde uygulamaları

b) İstanbul’da Avrupa’dan getirtilen matbaanın kurulması

c) Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin mehter marşından etkilenmeleri

d) Osmanlı Devletinin son zamanlarında Avrupai yaşam tarzının rağbet görmesi

 

4. Osmanlı’da ilk matbaayı kuran kimdir?

a)  Evliya Çelebi                     b) 3.Selim                      c)  Barbaros Hayrettin Paşa              d)  İbrahim Müteferrika

 

5. Aşağıdaki bazı buluşlarla,bu buluşların etkileri eşleştirilmiştir.
I.Tekerlek (-) ulaşımın gelişmesi                    II.Matbaa (-) Basım ve yayımın gelişmesi
III.Pusula (-)Yeni yerlerin bulunması            IV.Barut (-)Astronominin gelişmesi
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) I                                                        b)II                                                      c)III                                                             d)IV

 

6. -  Lidyalılar, takas usulünün gelişen ticareti karşılayamaması üzerine parayı icat etmişlerdir.

    -  Mısırlılar, Nil nehrinin taşma zamanını hesaplamak için Güneş yılı esasına dayanan takvimi yapmışlardır.

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) İlkçağ uygarlıkları yazıyı kullanmamışlardır.         b) Buluşlar sorunlara çözüm bulma çabasıyla ortaya çıkmıştır.

c) Doğu uygarlıkları daha çok gelişmiştir.                 d) İlkçağda güçlü devletler kurulamamıştır.

 

7. – Barutu Çinliler icat etmiştir, - Geometriyi Mısırlılar bulmuştur, - Yazıyı Sümerliler bulmuştur, - Parayı ilk defa Lidyalılar bulmuştur. Bu gelişmeler diğer ulusları da etkilemiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

a) Sahip olduğumuz tüm buluşları ilk uygarlıklar yapmıştır.    b) Çinlilerin bilime katlıları hiç olmamıştır.

c) Farklı uluslar bilimsel gelişmelere katkı sağlamışlardır.       d) Bilimsel gelişmeler sona ermiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Yeni çağ Avrupa'sında meydana gelen Coğrafi Keşiflerin sebepleri arasında gösterilemez?

a) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi                                          b) Hıristiyanlığı yaymak isteyen kilisenin denizcileri teşvik etmesi  

c) Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmesi               d) Pusulanın Avrupa'da kullanılmaya başlanması

 

9. Abbasi Devleti Halifesi Memun, 9. Yüzyılın başlarında Bağdat’ta Beytül Hikmet adıyla bilimler akademi kurmuştur. Bu akademide, halifenin başkanlığında bir araya gelen Müslüman, Hristiyan ve Musevi bilginler başka dillerden çeviriler ve bilimin çeşitli alanlarında araştırmalar yapmışlardır. Bu bilgilere dayanarak Abbasilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Farklı kültürlerden etkilenmedikleri                            b) Bilimsel çalışmalara önem verdikleri

c) İslam uygarlığını geliştirmeye çalıştıkları                    d) Hoşgörü politikası izledikleri

 

10. Osmanlı Devletinde 1575 yılında, vezirazam Sokullu Mehmet Paşa’nın desteği ve padişah 3. Murat’ın izniyle, Takiyyüddin tarafından İstanbul’da Tophane sırtlarında bir rasathane kurulmuştur. Takiyyüddin bu rasathanede Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili çeşitli gözlemler yapmış, yıldızların boylamlarının tespitinde önemli neticeler elde etmiştir.

Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a) Halk bilim insanlarının çalışmalarından memnundur.   b)Bilimsel çalışmalar devlet adamları tarafından desteklenmiştir.

c) Padişahlar bilim insanları arsından seçilmişlerdir.   d) Astronomi alanındaki çalışmalar Avrupa’dan daha ileridir.

 

11. İslam dünyasında İbni Sina, Harezmi ve Biruni gibi ünlü bilginler yetiştirmiştir.Bu bilginlerin yazmış olduğu eserler,Batılılarca kendi dillerine çevrilmiş;tıp,matematik ve astronomi öğretiminde kullanılmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a)İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.                                 b)İslam bilginlerinin bilimsel gelişmelere katkısı olmuştur.
c)Batı, pozitif bilimleri islamiyetten sonra tanımıştır.          d)İslam bilginleri, Batı dünyasını etkilemiştir.

 

12.   - Coğrafya bilgisinin ilerlemesi, 

         - Pusulanın geliştirilmesi, 

         -  Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi 

Yukarıdaki gelişmeler, Yakın çağ başlarında aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesine neden olmuştur?                                                                                        

a) Reform hareketleri                 b) Rönesans hareketleri                   c) Coğrafi Keşifler                     d) Aydınlanma çağı

 

13. Avrupa’da Rönesans hareketleri sonucunda pozitif bilimler önem kazanmıştır. Skolastik düşünce (kilisenin dinsel baskısı) sona ermiş, reform hareketleri başlamıştır. Avrupa’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

a) Kilisenin bilimsel eğitime katkısına                               b) Bilimsel çalışmaların hız kazanmasına

c) Mutlak krallıkların güçlenmesine                                  d) Zengin sınıfın siyasi güç kazanmasına

 

14. İslam medeniyetlerinde Orta Çağda pek çok bilim dalına ilgi duyulmuştur. Fakat Orta Çağda en fazla araştırma yapılan bilim dalı astronomi olmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a) Müslümanların uzayı diğer medeniyetlerden daha çok merak etmekleri

b) Müslümanların diğer bilim dallarıyla ilgili çalışmaları tamamlamış olmaları

c) Türklerden gelen Gök tanrı inançları

d) İslam uygarlıklarında ibadet vakitlerini hassas bir şekilde tespit etme ihtiyacının olması

 

15. –Avrupa’da mezhep birliği bozuldu.

      --Din adamları ve kilise eski itibarını kaybetti.

      --Papa ve kilisenin Avrupa  ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi.

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

a) Rönesans                               b) Reform                                 c) Skolastik Düşünce                          d) Rasathane

 

16. Astronomiye ilginin doğuşu tarım faaliyetlerinin başlamasıyla ilişkilidir. Tarım, mevsimlerin zamanını önceden bilmeye, yani takvim bilgisine ihtiyaç gösterir. Diğer taraftan takvim, gök cisimlerinin hareketlerinin bilinmesi ve anlaşılması demektir ve bu da çağlar boyunca hayati önem taşımıştır. Buna göre bilimsel gelişmelerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

a) Üretim                                   b) Siyasi durum                              c) İhtiyaçlar                                 d) Tarım


1. Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması         B) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması                                              

C) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin aşınması        D) Ticaret yollarının değişmesi

2. Türk İslam Devletlerinde uygulanan Tımar sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisi bulunmaz?
A) Toprağın geliri ile memur ve askerlerin giderleri karşılanır                   .B) Üretimde süreklilik sağlanır.
C) Topraklar boş kalmaz işlenir.                                                                   D) Hazineye doğrudan gelir sağlanır.

3.Hindistan’dan başlayan ve Avrupalıların çok talep ettiği hem sofralık hem de ilaç yapımında kullandığı zencefil, karabiber ve kimyonu Mısır’a ulaştıran yoldur.

Parçada belirtilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baharat Yolu                                  B) İpek Yolu                   
 
C) Kral Yolu                                       D) Kürk Yolu
 

 

Seyahatname” (Evliya Çelebi)  adlı

          eserin içeriği aşağıdakilerden 

          hangisinde doğru  verilmiştir?

a)    Devlet adamına nasihatler

b)      Osmanlı ülkesinde geziler / İncelemeler

c)      Orta Asya’ya Yolculuk

d)     Coğrafi Keşifler

 

Osmanlı Devletinde, özellikle Fatih döneminde Ali Kuşçu’nun çalışmalarıyla gelişme gösteren kurumlar hangileridir?

A) Medrese             B) Kervansaray              C) Darüşşifa                  D) Cami

 

 

İstanbul’da Cami,Kilise ve Havraların yan yana bulunması,Osmanlı toplumunun hangi özelliğini göstermektedir?

  A) Askeri                      B) Bilimsel            C) Hoşgörülü                D) Ekonomik

 

 

4.

Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi                 kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdi

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kırsal kesimden göçü engellemek

B)Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmakC)Toprak gelirlerini vergilendirmek

 

D)Üretimde sürekliliği sağlamak

 

—Türklerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.

—Rumlar ve Ermeniler ticaret ve sanatla uğraşmışlardır.

—İpekli kumaşlara önem verilmiştir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Elise, 04.04.2016, 18:39 (UTC):
thanks

Yorumu gönderen: Melis, 30.03.2016, 13:24 (UTC):
Site çok güzel ama sorular neden yarım anlamıyorum Sınavda çıkmayacağını bilsem de gayet faydalı oldu teşekkürler!

Yorumu gönderen: marrrrr, 13.03.2016, 13:38 (UTC):
:- merhaba

Yorumu gönderen: ismim saklı, 28.02.2016, 14:50 (UTC):
anti harry styles her şey laf sokmakla olsaydı şimdiye sana kim bilir ne kadar laf sokmuştum ama acıyorum sana her kese acımam ha değerini bil bu arada bizim sosyalci kendisi azırlıyo ya yine de saolun

Yorumu gönderen: taylor swift, 26.04.2015, 15:33 (UTC):
: üzgünüm ama bizim sosyalci soruları kendi yazıyor internetten bakmıyor o yüzden işe yaramadııBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=