SOSYAL BİLGİLER - 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  => Milli Uyanış Ünitesi Soruları
  => 1. ve 2. Ünite Soruları
  => DOĞRU YANLIŞ SORULARI
  => 3. ÜNİTE SORULARI
  => 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları
  => 2.Dönem 2. yazılı Soruları 2
  => 1. Dönem 2. Yazılı
  => 1.Dnm 2. Yzl soruları2
  => İnkılap Tarihi 3. yazılı Soruları 2
  => 2.Dnm 1.Yzl Cevapları
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “İstanbul’un ve boğazların yönetimi TBMM Hükümeti’ne verilecektir.” kararı alınmıştı. An-cak Lozan konferansı’nda boğazların yönetimi Boğazlar Komisyo-nu’na bırakılmıştır.

Paragraftaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Lozan’da boğazlar konusunda, Türkiye’nin aleyhinde kararlar alınmıştır.

B)İstanbul Boğazı önemini kaybetmiştir.

C)Mudanya Ateşkes Antlaşması kararları uygulanmıştır.

D)Lozan Antlaşması ile Türklerin tam bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmıştır.

 

2.   İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansına TBMM’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırmışlardır.

İtilaf devletleri, bu hareketleriyle aşağıdaki amaçlardan hangi-sine ulaşmak istemiştir?

A)Boğazları Osmanlı Devleti’ne bırakmak.

B)Görüşmeler sırasında Türk tarafını ikiye bölmek

C)TBMM’yi daha deneyimli kişilerin temsil etmesini sağlamak

D)Türk tarafında birlik ve beraberliği sağlamak.

 

3.  Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A)Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B)Kapitülasyonlar kaldırılacak

C)Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D)Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

 

4. 

Medeni Kanun’un Kabulü ile;

  • Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.
  • Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.
  • Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır.

B)Kadınların hakları genişletilmiştir.

C)Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır.

D)Çok eşle evlilik yasaklanmıştır.

 

 

5.   Büyük Taarruz’dan sonra başlayan Mudanya görüşmelerine, Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya delegeleri katılmıştır. TBMM ile asıl büyük savaşları yapan Yunanistan delegeleri görüşmelere katılmamış, Yunanlıları İngiliz delegesi temsil etmiştir.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır?

A)Yunanlıları kışkırtan İngilizler’ dir.

B)Yunanlılar savaşın sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

C)Yunanlılar Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmişlerdir.

D)Yunanlılar barışa yanaşmamaktadır.

 

6. Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türk devleti sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da bağımsız hale gelmiş, Avrupa devletlerinin açık pazarı olmaktan kurtulmuştur.

Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesinden böyle bir so-nuç çıkarılabilir?

A)Yunaistan Karaağaç istasyonunu savaş tazminatı olarak Türki-ye’ye verecek.

B)Osmalı Devleti’nden kalan borçlar ayrılan devletlerle aramızda paylaşılacal.

C)Kapitülasyaonlar kaldırılacak.

D)Yabancı okullar Türk kanunlarına uyacak.

 

 

7.Türk karasularında yolcu ve

yük taşıma hakkının sadece Türk

gemilerine ait olması aşağıdaki

inkılâplardan hangisiyle

gerçekleştirilmiştir?

 

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu          B) Kabotaj Kanunu

C)1. Beş Yıllık Kalkınma Planı    D) Milli İktisat Kanunu

 

 

8. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;

  • Devletin adı
  • Devletin rejimi
  • Devlet başkanlığı

gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A)Ankara’nı başkent olmasıyla

B)Halifeliğin kaldırılmasıyla

C)Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

D)Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

 

 

9.  Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırıl-masını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması

B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi

D)Ankara’nın başkent olması

 

 


10.  Cumhuriyet’in ilk yıllarında

Atatürk’ün kurmuş olduğu Cum-

huriyet halk fırkasından başka

TBMM’ne farklı görüşleri yansı-

tabilmek amacıyla Terakkiperver

Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cum-

huriyet Fırkası gibi partiler kurula-

rak çok partili yaşama geçme giri-

şimleri olmuştur.

Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadınlara siyasal haklar vermek

B)Dünya barışına katkıda bulunmak

C)Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

D)Siyasi bağımsızlığı tamamlamak

 

 

11.  

·         Devlet üretme çiftliklerinin kurulması

·         Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye ucuz kredi sağlanması

·         Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması

·         Aşar vergisinin kaldırılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağı-dakilerden hangisidir?

A)Tarımsal gelişmeyi sağlamak

B)Ulusal sanayi’nin kurulmasını sağlamak

C)Dış ticarette tarımın payını azaltmak

D)Özel mülkiyeti yaygınlaştırmak

 

12.   

  • Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması
  • Miladi takvimin kabul edilmesi
  • Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi

Yukarıdaki inkılapların  amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli egemenliği hakim kılmak

B)Köylünün maddi durumunu iyileştirmek

C)Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek

D)Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak.

 

13.  1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

A)Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek.

B)Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek

C)Halkın yönetime katılmasını sağlamak

D)Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.

 

14. 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.

Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdaki-lerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

A)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının

B)Ekonominin tarıma dayandırıldığının

C)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının

D)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

 

15.  1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

A) Bankaların kredi vermemesi

B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olamaması

C)Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması

D)Ekonominin yabancıların elinde olması.

16.  1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması, milli egemenliğin tam olarak gerçekleştirilmesi amacına yönelik bir gelişmedir.

Aşağıdakilerden hangisinin saltanatın kaldırılmasını hızlan-dırdığı söylenebilir?

A)Padişah Vahdettin’in hayatını tehlikede gördüğü için İngilizlere sığınması

B)İtilaf devletleri’nin Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri

C)Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması

D)TBMM’nin “güçler birliği” sistemini benimsemesi

 


17.

·     Etibank ve Bağlı işletmelerin

Kurulması

 ·    Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü

Kuruldu.

Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A)Denizciliği geliştirmek

B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek

C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek

D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

 

 

18. Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

A) Şeyh Sait İsyanı

B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi

C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi

D) Menemen Olayı

 


19.

Atatürk: “Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde baçlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.”

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 

B)Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

C) Medeni kanunun kabul edilmesi

D) Türk Dil Kurumunun açılması

 


20.Osmanlı'da medreselerde kız-erkek ayrı eğitim verilmesi uygulaması,  aşağıdakilerden hangisi ile ortadan kaldırılmıştır?

A)Tevhit-i tedrisat Kanunun çıkarılması

B)Türk Tarih Kurumunun kurulması

C)Yeni Türk harflerinin kabulü

D)Devlet konservatuar’larının kurulması

S.A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda karışık halde verilmiş kelimeleri kullanarak, doğru cümleler olacak şekilde doldurunuz.(20 PUAN)

KASTA-

MONU

 

MEDENİ KANUN

 

DİNİ

Serbest Cumhuriyet

GÜÇLER BİRLİĞİ

MİSAK-I İKTİSADİ

 

 

SİYASİ

Tevhid-i

Tedrisat.

LOZAN

BARIŞ

 

SİVAS

 

MİLADİ

MİSAK-I

MİLLİ

Terakkiper-

ver Cumhuriyet

GENEL-

KURMAY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


·         1921 Anayasa'sında yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye verilmişti. Buna ….………………………………………… denmektedir.

·         Evlenme, boşanma, miras gibi konuları düzenlemek amacıyla 17 Şubat 1926’da ………………………………………………….. kabul edildi.

·         Mustafa Kemal, ………………………………………………. gezisinde halka şapka inkılabını tanıtmıştır.

·         26 Aralık 1925 tarihindeki kanunla Hicrî ve Rumî takvim kaldırılarak yerine …………………………………………….takvim,kabul edildi.

·         Cumhuriyet tarihimizde ikinci kurulan partimizin adı ………………………………………………………………………………………………fırkasıdır.

·         …………………………………………………………………….. kanunu ile eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır.

·         3 Mart 1924 tarihinde Erkan-ı Harbiye kaldırılarak yerine …………………………………………………………… başkanlığı oluşturulmuştur.

·          29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ……………………………………………… alanda yapılan bir yeniliktir.

·          İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlara ………………………………………………………………………………….. denilmiştir.

·         Türk devletinin bütün dünya tarafından bağımsızlığını tescilleyen ………………………………………………………… anlaşmasıdır.

 

 

 

S.B  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz. (10 PUAN)

(     ) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Batı Cephesi kapanmıştır.

(     ) Kütahya Eskişehir savaşları Batı Cephesinde kazandığımız büyük bir zaferdir.

(     ) Sakarya zaferinden sonra Fransızlarla, Brest Litowsk anlaşmasını imzalayan TBMM Güney cephesini kapatmıştır.

(     ) 1921 anayasasına Teşkilatı Esasiye denmektedir.

(     ) Türk ordusu Büyük Taarruz için Sakarya Zaferinden sonra yaklaşık bir yıl boyunca beklemiştir.

(     ) Türk medeni kanunu İsviçre’den alınarak kabul edilmiştir.

(     ) Halifeliğin kaldırılması eğitim alanında yapılan bir inkılâptır.

(     ) 30 Kasım 1925 tarihinde, falcıların, büyücülerin mekânı hale gelmiş olan Tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.

(     ) Türk ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çıkarılan kanunun adı İhaneti Vataniyedir.

(     ) Ölçü birimleri, takvim ve saat alanında yapılan yeniliklerde amaç diğer milletlerle ekonomik ve ticari uyum sağlamaktır.

 

 

 

S.C Aşağıdaki cümleleri uygun olan kutulardaki inkılâplarla eşleştiriniz.(18 Puan)

(1) Devletin yönetim şekli belirlenmiştir.

(2) Toplumda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

(3) Eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır.

(4) Türk milleti çağdaş bir görüntüye kavuşturulmaya çalışılmıştır..

(5) Demokratik ve laik toplum düzeni oluşturulması yolunda atılan en önemli adımdır.

(6) Ülkenin ekonomik kalkınma modelinin temelleri kararlaştırılmıştır.

MEDENİ

KANUN

 

 

İZMİR

İKTİSAT

KONGRESİ

 

CUMHURİYETİN

İLANI

 

 

HALİFELİĞİN

KALDIRILMASI

 

 

ŞAPKA

KANUNU

 

 


TEVHİDİ

TEDRİSAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.D Aşağıdaki test sorularının doğru cevaplarını işaretleyin (4’er puan)

1. Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

 

A)Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması

B)Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri

C)Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi

D)Ankara’nın başkent olması

 

2        1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan;

·          Devletin adı

·          Devletin rejimi

·          Devlet başkanlığı

gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A)Ankara’nı başkent olmasıyla

B)Halifeliğin kaldırılmasıyla

C)Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

D)Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

 

3. Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türk devleti sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da bağımsız hale gelmiş, Avrupa devletlerinin açık pazarı olmaktan kurtulmuştur.

Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesinden böyle bir so-nuç çıkarılabilir?

A)Yunaistan Karaağaç istasyonunu savaş tazminatı olarak Türki-ye’ye verecek.

B)Osmalı Devleti’nden kalan borçlar ayrılan devletlerle aramızda paylaşılacal.

C)Kapitülasyaonlar kaldırılacak.

D)Yabancı okullar Türk kanunlarına uyacak.

 

4. 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.

Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdaki-lerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

A)Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının

B)Ekonominin tarıma dayandırıldığının

C)Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının

D)Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

5.   Etibank ve Bağlı işletmelerin

Kurulması

·     Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü

Kuruldu.

Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

A)Denizciliği geliştirmek

B)Orman ürünleri sanayisini geliştirmek

C)Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek

D)Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde çok partili yaşama geçme denemelerinin başarısız olduğuna bir kanıttır?

A) Şeyh Sait isyanı sonucunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

B) Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması

C) Hukuksal alanda devrimlerin yapılması

D) Şeriyye Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

 

7. Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı Milli Mücadele’nin merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Anadolu’nun ortasında olması

B) Batı cephesine yakın olması

C) İşgalden uzak olması

D) Son Osmanlı Meclisinin burada toplanması

 

8. Numaralandırılmış neden-sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

Neden

Sonuç

I

Cumhuriyet’in ilan edilmesi

Devlet başkanı sorununun çözümlenmesi

II

Halifeliğin kaldırılması

Osmanlı Devleti’nin sona ermesi

III

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

Çok partili hayata geçilmesi

IV

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Siyasi hayatta eşitliğin sağlanması

 

A) I.                     B) II.           C) III.                  D) IV.

9. Mustafa Kemal’e verilen Başkomutanlık yetkisi 3 aylık dönemlerle uzatılmış 20 Temmuz 1922’de ise süresiz olarak verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Millî Mücadele’nin başarı ile sonuçlandığını

B) Mustafa Kemal’e güven duyulduğunu

C) TBMM’nin ortadan kaldırıldığını

D) Mustafa Kemal’in yönetime tamamen egemen olduğunu

 

10. Saltanatın kaldırılması ile tek kişinin yönetimine son verilmiş ve devlet düzeninde milletin öncelikleri prensip kabul edilmiştir.

Buna göre saltanatın kaldırılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yeni bir devlet kurmak

B) Millet egemenliğini gerçekleştirmek

C) Tam bağımsızlığı sağlamak

D) İnsan haklarını korumak

 

11.Miladi takvimin kabulü

    -Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

    -Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacını işaretleyiniz.

A)Eğitimde birliği sağlamak

B)Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak

C) Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak

D)Millet egemenliğini pekiştirmek

 

12. “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.”

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının

B) Medeni Kanunun Kabul edilmesinin

C) Kılık kıyafet inkılâbının

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünün

13. Saltanatın kaldırılmasının bazı sonuçları şunlardır:

·          Laikliğin ilk aşaması gerçekleşmiştir.

·          Ülke içerisindeki iki ayrı yönetim sona ermiştir.

·          TBMM hükümeti ülkenin tek temsilcisi haline gelmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır?

A) Ulusal egemenlik                        B) Ulusal bağımsızlık

C) Toprak bağımsızlığı                    D) Uluslar arası eşitlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(60 puan)

1.  – Ermenistan’ın TBMM’yi tanıyan ilk devlet olması

       -  Türk Devleti’nin ilk siyasî başarısı

       - İstiklal Harbi’nde ilk kurtarılan yerin Kars olması

Yukarıdaki gelişmeler Türk ordusunun hangi cephede kazandığı zaferler sonucu olmuştur?

A) Batı cephesi             B) Güney cephesi

C) Doğu cephesi                      D) Çanakkale cephesi

 

2.  I. Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.

         II. TBMM’ye çıkarılan iç ayaklanmaları bastırmıştır.

         III. Düşmanın ilerlemesi yavaşlamıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı Milliye’nin Millî Mücadele’ye sağladığı faydalardandır?

A) I,II,III             B) I ve II

C) II ve III                      D) Yalnız II

 

3.  İstiklal Harbi yıllarında Türk ordusunun yiyecek,giyecek cephane ve bunların taşınmasını sağlayacak araçların bulunması için Tekalif-i Milliye emirleri yayınlanmıştır.

Buna göre, Türk ordusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türk ordusunun güçlü silahları vardır.

B) Türk ordusu yokluk içinde savaşmaktadır.

C) Türk ordusu sayıca düşmandan üstündür.

D) Türk ordusu araç ve gereç bakımından yeterlidir.

 

4. Millî Mücadele’nin en önemli cephesi Batı cephesidir. Batı cephesinde kazanılan zaferler Türk milletinin kaderini belirlemiş ve kurtuluş ümidini pekiştirmiştir.

Aşağıdaki muharebelerden hangisi yukarıdaki genellemeye uymaz?

A) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

B) II. İnönü Muharebesi

C) Sakarya Meydan Muharebesi

D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

 

5. Kuvay-ı Milliye birlikleri her ne kadar Yunan ordusunun ilerleyişini durdursa da, kesin zafere ulaşacak başarıyı kazanamadı.

Aşağıdakilerden hangileri Kuvay-ı Milliye birliklerinin kesin zafer elde edememelerinin nedenlerinden biri değildir?

A) Disiplinden yoksun oluşları

B) Düzenli bir orduya karşı savaşmaları

C) İyi bir askerî donanıma sahip olmaları

D) Tek bir elden idare edilmeleri

 

6. Büyük taaruza kadar Türk ordusu düşmanı yurttan atmak amacıyla değil, saldırı gücünü kırmak amacıyla savaşmıştır.

Buna göre Büyük Taaruzu diğer savaşlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Son savunma savaşıdır.

B) İsmet İnönü tarafından idare edilmiştir.

C) Düzenli ordu birliklerinin ilk saldırı savaşıdır.

D) Fransızlara karşı yapılmıştır.

 

7. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “ İstanbul ve Boğazlar’ın yönetimi TBMM hükümetine bırakılacaktır” maddesi yer almıştır.

Bu madde aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin

B) Boğazlar Sorunu’nun kesin olarak çözümlendiğinin

C) İstiklal Savaşı’nın bittiğinin

D) Misak-ı Milli’nin tamamen gerçekleştirildiğinin

 

8. Mustafa Kemal’e verilen Başkomutanlık yetkisi 3 aylık dönemlerle uzatılmış 20 Temmuz 1922’de ise süresiz olarak verilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Millî Mücadele’nin başarı ile sonuçlandığını

B) Mustafa Kemal’e güven duyulduğunu

C) TBMM’nin ortadan kaldırıldığını

D) Mustafa Kemal’in yönetime tamamen egemen olduğunu

 

9. TBMM, Lozan Konferansı’na Türk heyetinden kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu Ermeni yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından amaçlanmış olabilir?

A) Yeni Türk devletinin azınlık haklarını savunma

B) Tam bağımsızlığını sağlama

C) Sadece siyasî haklara kavuşma arzusunu gündeme getirme

D) İtilaf devletleri ile ortak hareket etme

 

10. Saltanatın kaldırılması ile tek kişinin yönetimine son verilmiş ve devlet düzeninde milletin öncelikleri prensip kabul edilmiştir.

Buna göre saltanatın kaldırılmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yeni bir devlet kurmak

B) Millet egemenliğini gerçekleştirmek

C) Tam bağımsızlığı sağlamak

D) İnsan haklarını korumak

 

11. Cumhuriyet’in ilanından sonra;

      - Tevhid_i Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanması

      -  Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi ve bu kanunun azınlıklar içinde geçerli olması

      - Miladî takvim, metre, kilogram gibi zaman ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi

aşağıdaki gelişmelerden hangisine yöneliktir?

A) İkilikleri ortadan kaldırmaya

B) Millî ekonomiyi oluşturmaya

C) Farklı görüş ve düşüncelerin toplumda yaygınlaşmasına

D) Millî kültürü korumaya

 

12. Cumhuriyet’in ilk yıllarında;

      - Cumhuriyet Halk Fırkası

      - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

      - Serbest Cumhuriyet Fırkası

gibi partilerin kurulmasındaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî bağımsızlığı sağlama

B) İnkılapları hızlandırma

C) Demokrasiyi Türkiye’ye yerleştirme

D) Millî birlik ve beraberliği sağlama

 


Aşağıda verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(20 puan)

1. Türk karasularında Türklerin taşımacılık yapmasına imkan veren 1926 yılında kabul edilen kanun ………………… Kanunu’dur.

2. Devlet başkanlığı sorununu ve hükümet bunalımı çözmek amacıyla gerçekleştirilen inkılap …………………… ilanıdır.

3. Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek isteyen İngiltere Türkiye-Irak sınırında ………………… isyanının çıkmasında etkili olmuştur.

4. Ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması 1924 yılında çıkarılan ……………………………… kanunu ile gerçekleşmiştir.

5. Sakarya Zaferi’nden sonra Sovyetler Birliği ile yapılan, doğu sınırımızın bugünkü şeklini aldığı antlaşma ……………… Antlaşmasıdır.

6. Millî Mücadele döneminde Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul’u TBMM’nin savaşsız elde ettiği antlaşma ……………………………………...

Antlaşması’dır.

7. Aklın ve bilimin esas alındığı demokratik ve laik toplum düzeninin oluşturulması yolunda atılan en önemli adım 3 Mart 1924 tarihinde ……………………….. kaldırılmasıdır.

8. M. Kemal’in 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlattığı eserinin adı ………………’tur.

9. Kapitülasyonlar …………………………………

ile tamamen kaldırılmıştır.

10.  Lozan Barış görüşmelerine TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetinin birlikte çağrılması üzerine 1 Kasım 1922’de …………………….. kaldırılmıştır.


 

Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y getiriniz.(10 puan)

(   ) Aile hukukunda kadın-erkek eşitliği Medenî Kanun ile sağlanmıştır.

(  ) Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası 1924 yılında TBMM tarafından kabul edilen anayasadır.

(  ) Tekalif-i Milliye emirleri bir çeşit genel seferberlik emridir.

(   ) TBMM ilk kez I. İnönü Zaferi’nden sonra toplanan Londra Konferansı ile uluslar arası alanda tanınmıştır.

(    )TBMM’ce kurulan düzenli ordunun Batı cephesi’nde ilk kazandığı zafer II. İnönü Zaferi’dir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: anıl, 28.03.2012, 15:51 (UTC):
yokkk çıkmaz

Yorumu gönderen: merve , 10.03.2012, 09:39 (UTC):
neden cevapları yok

Yorumu gönderen: isimsiz kahraman, 22.03.2010, 17:38 (UTC):
abdullah arkadaşım öğretmen ketfinden koymuş

Yorumu gönderen: abdullah, 22.03.2010, 06:51 (UTC):
bunlar yazıla yazılıda çıkaçak mi????Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=