SOSYAL BİLGİLER - Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1.   Aşağıdakilerden hangisi I.  Dünya Savaşı’nın çıkış bahanesidir?
   A)  Fransa’nın Maden kömür yatağı olan Alsas-Loreni alma isteği
   B)  Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi
   C)  Goben ve Breslav gemilerinin satın alınarak Rus limanlarını bombalaması
   D)  Milliyetçilik akımının etkileri

2.   Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden değildir?
   A)  Almanya                             

   B)  Bulgaristan         

   C)  Rusya                                

   D)  Osmanlı

3.  Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde hangisi etkili değildir?                                               
   A)  Almanya’nın kazanacağı inancı             
   B)  Kaybettiğimiz toprakların İtilaflar elinde olması
   C)  İtilaf devletlerinin kabul etmemesi       
  D)  Rusya’nın Osmanlıya saldırması

4.  1. Dünya Savaşı’nda Almanya, Osmanlı’nın kendi yanında savaşa girmesini istemiştir. 

    Aşağıdakilerden hangisi bu isteklerinin sebeplerinden biri değildir?

  A)  Halifelikten yararlanma isteği               

  B)  Süveyş kanalını kapama isteği
  C)  Osmanlının silah gücünden yararlanma isteği         

  D)  Savaşı geniş alana yayma isteği

5.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının yardım ettiği cephelerden değildir?
  A)  Makedonya                         

  B)  Galiçya         
  C)  Romanya                           

 D)  Kanal

6.  Osmanlılarda ticaret  tarım ve hayvancılıkla  uğraşan bütün halka verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir? 


    A)  Öşür    

   B)  Ulufe    

   C)  Tımar

  D)  Reâyâ   

 

 7. Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşında hangi ateşkes antlaşmasını yapmıştır?

   A)  Mondros                           
   B)  Paris           

   C)  Sevr                                  

  D)  Lozan

 

 8.   I. Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan savaşına katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


     A)  Sırbistan                        

     B)  Karadağ
     C)  Romanya                      

    D)  Arnavutluk

 9.  Türk – İslam bilim insanlarından biridir . Ağustos 980 tarihinde bugünkü Özbekistan sınırları içerisindeki Buhara şehrinin Afşane köyünde dünyaya gelmiştir. Bütün Ortaçağ Avrupa'sında felsefenin temel taşlarından birisi olarak kabul edilip “Avicenna” ismi ile ün kazanmıştır.

          Eserleri : El-Şifa , El-Kanun fi't-Tıp ( Tıp Kanunu )

El-İşaret ve't-Tenbihat , El-Necat’tır.
        Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk – İslam bilim insani kimdir?

A)                                            B)  

 

 Burada normalde resimler varancak resimleri buraya koymak çok zor ve zaman aldığı için boş olarak veriyoruz...

 

                      Ali Kuşçu                                              Kopernik

 

B)                                          D)  

 

 

                
            
İbn-i Sina                                      Galileo Galilei 

 

 10.  Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?

   A)  Uşi Antlaşması           

     B)  Atina Antlaşması
     C)  İstanbul Antlaşması  

    D)  Roma Antlaşması

 11. İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatının kesilmesi için açılan cephe hangisidir?

   A)  Kafkas             

     B)  Suriye

     C)  Kanal  (Süveyş)     

     D)  Galiçya


    12.  Fransız İhtilalı’nın yaymış olduğu akımlardan hangisi Osmanlıyı çok etkilemiştir?

     A)  Milliyetçilik                     

     B)  Eşitlik         

     C)  Adalet                          

     D)  Laiklik

13.  Osmanlı Devleti’nde Hıristiyan erkek çocuklarının askere gitmeme karşılığı verdiği vergiye ne denirdi?

   A)  Haraç                           

   B)  Cizye   

   C)  Öşür                        

   D)  Cebelü

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askerlerinden değildir?
     
   A)  Yeniçeriler                 

   B)  Cebeciler       

   C)  Akıncılar             

   D)  Humbaracılar

 15.  Aşağıdaki kişilerle resimleri eşleştirirsek hangisi yanlış olur?

             

                     Kristof Colomb                                       Amerika’nın Keşfi

       B)

 

                                      

                                                             Dünya’nın Dolaşılması

     C)

                           

                Vasko dö Gama                              Hint Okyanusu’na Ulaşılması

D)    

   

 

                  

                       Leonardo da Winci                            Dünya Haritasının çizimi

 

 

16.   Aşağıdakilerden hangisi divanda alınan kararların din açısından uygunluğuna fetva veren divan üyesidir?

   A)  Defterdar 

   B)  Seyhülislam

   C)  Nişancı 

   D)  Vezir

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazineden para vermeden oluşturduğu askerlerdir?

    A)  Yeniçeriler   

       B)  Tımarlı sipahiler   

       C)  Sağ ulufeciler   

       D)  Sağ garipler

   18.   Hangi divan üyesi adalet işlerine  bakardı?

       A)  Defterdar                  

       B)  Kazasker         

       C)  Nişancı         

       D)  Veziriazam

 

   19.  Aşağıdaki devletlerden hangisinin Türkiye’ye sınırı yoktur?

       A)  Gürcistan 

       B)  İran   

       C)  Azerbaycan –Nahçıvan   

       D)  Türkmenistan

      20.  Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?

      A)  Has                      

      B)  Zeamet           

      C)  Mülk                    

     D)  Tımar

 

   21.  BM’e bağlı olarak bilim,kültür ve  eğitim konuları ile ilgilenen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

      A)  UNESCO                   

      B)  WHO             

      C)   ILO               

     D)  UNICEF

1.  Ülkemizde …………………………………. Bağımsız mahkemelerce yürütülür.

2.  Arşidük Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle…………………………………... Savaşı başlamıştır.

3. Fransa ile ………………………………………..arasındaki mücadelenin sebebi Alsas-Loren Kömür havzasıdır.

4. Ülkemizde kanunları ………………………………….. onaylar.
5. Yurdumuza kanunlar …………………………………………. de yayınlanarak yürürlüğe girer

 

1-Aşağıdaki devletlerden hangisi 3’lü İtilaf Devletlerinden biri değildir?

A) İngiltere                            B) Almanya              C) Fransa                 D) Rusya

2) Türk devletlerinde,

I. Hükümdarların egemenlik hakkını Tanrıdan aldığına inanılması

II. Kurultay’a katılan boy beylerinin görüşlerini özgürce ifade etmeleri

III. Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan’ın halkına hesap vermesi

Durumlarından hangisi ve hangilerinin demokrasi anlayışı ile bağdaştığı savunulabilir?

A) Yalnız I                             B) Yalnız III

C) I ve II                                 D) II ve III

 

3) I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Devletlerarasında ekonomik rekabet

B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi

C) Sömürgecilik yarışı

D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi

 

4) Bütün toplum fertlerinin birbiri ile kurdukları ilişkileri bir düzen içinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve tehlikelerden koruyan otoriteli düzene devlet denir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi devletin kuruluş amacı olamaz?

A) Toplumda düzeni ve adaleti sağlamak

B) Toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak

C) Bazı kişi ve grupların çıkarlarını korumak

D) Toplumu iç ve dış tehditlere karşı korumak

 

  5)Atatürk; “Özgürlük olmayan bir memlekette ölüm   ve yok oluş vardır.  Her ilerleme ve kurtuluşun anası özgürlüktür…  Kişisel Özgürlükler kutsaldır’’  demektedir.Atatürk’ün bu sözleriyle;                               I-Anayasanın değiştirilemez niteliklerinin belirlenmesi                                                                           II-Fırsat eşitliğinin sağlanması                                           III-Siyasi partilerin faaliyetleri                                           IV-İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması         Gibi durumlardan özellikle hangisini vurguladığı söylenebilir                                                                        A) l        B) II      C)  III       D) IV                            6)Şuanda TBMM bulunan bir siyasi partide Kahramanmaraş milletvekili olsaydın , zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması hakkında bir kanun teklifini meclise sunduğunda,bu teklif hangi aşamalardan geçerek yürürlüğe girebilirdi ?  Aşamaları doğru bir sıra halinde , aşağıdaki  şeklinde gösteriniz.    (burada normalde şekiller olacak..)  

  Kanun teklifinin                                                                                                                                          Kanunun resmi gazetede

bakanlar kurulunda görüşülmesi                                                                                                              yayımlanması

Ben Enver Paşa;.1.Dünya savaşına Almanların yanında katıldık. Daha önce İngiltere ve Fransa’ya da İttifak teklifler yaptık ama onlar bizi yanlarına almak istemediler.

 


 

         

 

 

 

                                                                                                  7)    -Enver Paşa’nın bu ifadesine göre Osmanlı   devletinin 1    Dünya savaşına Almanların ayanında katılmalarına s ebep aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Kaybettiği toprakları geri almak isteği

b)    Alman silah ve teknolojisinden yaralanma isteği

c)    Savaşı Almanların kazanacağını zannetmeleri

d)    Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemeleri

 

8)birinci Dünya savaşının sonunda;

 I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğunun

parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması

II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi

III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi

IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler

Cemiyeti’nin kurulması

durumlarından hangisi veya hangileri, savtan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir stergesidir?

 

A) Yalnız I                           B) Yalnız II C) I ve III   D) III ve IV

 

9)  Çanakkale Savaşları’nda Mustafa Kemal, 19. tü- men komutanğı, Arıburnu kuvvetleri komutan- ğı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale ruhu ulusal mücadele ruhunun da başlangı oldu.

Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi ylenemez?

 

A) Emperyalist güçler ağır bir darbe yemiştir.

 B) Mustafa Kemal’in askeri dehası tüm dünyaya göstermiştir.

C) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskı sona ermiştir.

D) Bağımsızk mücadelesinin başlamasında etkili olmuştur.

 

10)  I. Dünya Savaşını başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylımı olduğu kabul edilmektedir.

Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

 

A) Toplumun içinde bulunduğu kullar anlaşılmadan olaylar anlılamaz.

B) Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenleri de vardır.

C) Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.

D) Küçük olaylar birikerek büyük olaylara yol açarlar.

 

11) Atatürk’ün    Çanakkale                   Savaşında düşmanın nereden  çıkarma  yapacağını   önceden  tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?

 

A) Sav stratejisini iyi bildiğini

B) Ay düşmanla defalarca karşılaştığı

C) İyi bir yönetici olduğunu

D) Kumanda ettiği askeri iyi tanıdığı

 

   12)  Fethiye’de bulunan Ölü Deniz, denizi ve       yeşiliyle bir doğa harikasıdır. Ölü Deniz’in doğal bir park alanı haline getirilmiş olmasına rağmen bazı insanlar orayı bir piknik alanı olarak kullanmakta ve çöplerini etrafa atmaktadırlar.

İnsanların bu biçimde davranması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir?                                                                  A) Dayanışma anlayışının gelişmemiş olmasının

B) Toplumda güven duygusunun azalmış     olmasının                                                                                   C) Çevre bilincinin kazalmaş olmasının                    D) Birlikte iş yapma bilincinin gelişmemiş olmasının

13) 19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı; devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu.

Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasında- ki savın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İmparatorluklardaki ayaklanmalar

B) Kralların yetkilerini genişletme isteği

C) Demokratik haklar elde etme çabası

D) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları

 

14) Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami, kervansaray, köprü, aşevi gibi toplusal hizmetler gerçekleştirilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların görevlerinden biri değildir?

A) Ülkenin siyasi politikasına yön vermek

B) Ticareti canlandırmak

C) Ülkeyi bayındırlaştırmak

D) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak

15) Osmanlı Devleti’nde vakıflara ayrılan topraklardan, devlet vergi almazdı.

   Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir uygulamanın temel nedenidir?

  A) Devletin vergi gelirlerinin yeterli görülmesi.

  B) Vakıf topraklarının geniş arazilerden oluşması.

  C) Vakıf toprakların Müslümanlar tarafından kullanılması.

   D) Vakıf arazilerinin hayır işlerine ve sosyal dayanışmaya yönelik hizmet vermeleri

 

16) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?

A) Üretim artışının yaşanması

B) İşsizliğin artması

C) Osmanlı topraklarının Avrupa’nın hammadde ve pazar alanlarına dönüşmesi

D) El tezgâhlarının ve atölyelerin kapanması


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=