SOSYAL BİLGİLER - 1. dönem 2. yazılı soruları
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1-Kanuni  sultan Süleyman döneminde ,Osmanlı imp.’nun sınırları genişlemiş,yasalar konulmuş,devlet örgütü ve ordu gereksinimlerine göre geliştirilmiş; ilahiyat,hukuk ve tıp fakülteleri açılmıştır.

Bu parçada, Kanuni dönemiyle ilgili gelişmelerden hangisinden söz edilmemiştir?

A – Askeri başarılarla yeni topraklar kazanılması

B-Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması

C-Bilim ve eğitime önem verilmesi

D-Askeri harcamaların denetlenmesi

 

2- Fatih; Amasra,Sinop,Trabzon ve Kırım’ı  almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hakimiyetini sağlamaya çalışmıştır?

A)Akdeniz                                       B)Ege Denizi     

C) Karadeniz                                   D) Marmara Denizi

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?

A) Varna Savaşı               B) l. Kosova Savaşı

C) Ankara Savaşı              D)II. Kosova Savaşı

 

4- Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Döneminde,şehzadeler sancaklara yönetici (vali)olarak gönderilmişlerdir.

Böyle bir politikanın izlenmesinde,hükümdar adaylarının hangi konuda daha iyi  yatişmeleri amaçlanmıştır?

A)Yabancı ülkelerle ilişkiler kurma

B)Ülke yönetiminde deneyim kazanma

Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese,  16 kervansaray,  24 köprü,  42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

 

C) Merkez-taşra ilişkilerini iyi düzeyde tutma

D)Verginin düzenli toplanması sağlama

 

5-Türkiye Selçukluları,  yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar. Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu.
 Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
D) Haçlılara karşı göç oluşturmak 

CAMİ             KİLİSE            SİNAGOG

6-Yukarıda Osmanlı devletinden günümüze kalmış değişik dinlere ait ibadethanelerin resimleri verilmiştir.Bu resimlere bakarak Osmanlı toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Baskın kültür Türk kültürüdür.

B-İnanç ve ibadet özgürlüğü vardır.

C-Baskıcı bir yönetim vardır.

D-İbadet hayatı İslam’a göre şekillenmiştir

 

7- Kanuni döneminde;

       - Rodos adasının alınması.

       - Cezayir’in Osmanlıya bağlanması,

       - Preveze Savaşının kazanılması

       - Trablusgarp’ın alınması ; gerçekleştirilmiştir.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A)    İpek yolu ele geçirilmeye çalışılmıştır.

B)    Hıristiyan toplumu parçalanmak istenmiştir.

C)    Akdeniz’de Türk hâkimiyeti pekiştirilmiştir.

D)    Türk - İslam birliği sağlanmaya çalışılmıştır

 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in İstanbul'u fethetmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) İstanbul'un coğrafî konumunun önemi
B) Bizans'ın Osmanlılar aleyhinde ittifaklar yapması
C) İstanbul'un Türk toprakları arasında kalması
D) Fatih'in yeni bir çağ açmak istemesi

Ben Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa Çavuş… Bizanslıların topraklarını alıp batıya doğru topraklarımızı genişletirken, Bizanslıların taht kavgaları ve iç karışıklıkları işimizi kolaylaştırıyordu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9-Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyümesinde etkili olan faktörlerden hangisini

vurgulamıştır?

A) Bizans halkının desteğinin alınmasını

B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini

C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini

Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

 

D) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını

 

 

 

 

10-Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni

Aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D)Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 

 

 

 

 

11- Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda,  yapmış oldukları ekonomik,  sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A-Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.

B-Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.

C-Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir. 

D-Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur

 

12. Osmanlı Devleti’nde ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.”Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır?

A)    Askeri harcamaların çok fazla olduğunun

B)    Ekonominin gelişmiş olduğunun

C)    Devletin imparatorluk unvanı kazandığının

D)    Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

 

13- Fatih; Amasra,Sinop,Trabzon ve Kırım’ı  almakla aşağıdaki denizlerin hangisinde Türk hakimiyeti sağlamaya çalışmıştır?

A) Akdeniz      B)Ege     C)Karadeniz    D)Marmara

Ben Osmanlı ordusunda görevli bir askerim. Maaş almayız. Savaş zamanı orduya katılır,savaş olmadığında bulunduğumuz köyün güvenliğini sağlarız.

 

 

 

 

 


14-Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu  asker aşağıdaki Osmanlı askerlerinden hangisine mensuptur?

A-Yeniçeriler     B-Akıncılar               C-Tımarlı sipahiler   D-Cebeciler

 

 

 

 

 

15. Osmanlıların, fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Diğer inançlara hoşgörü ile yaklaştıklarına

B) Mimari eserlere önem verdiklerine

C) Farklı dinleri tanımak istediklerine

D) Kendi kültürel değerlerini kabul ettirmek istediklerine

 

16- Aşağıdakilerden hangisi ,kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir ?

A-Tarımda makineleşme                              

B-Konut miktarının yetersiz olması

C-Geçim kaynaklarının sınırlı olması          

 D-Toprakların miras yoluyla bölünmesi

 

17- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkilemez?

A-Ekonomik faaliyetler               B-Yer şekilleri ve ulaşım

C-İklim şartları                             D-Meridyen dereceleri

 

18-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletine başkentlik yapmamıştır?

A)Bursa B)Edirne      C)İstanbul     D)İzmir

 

19-Anayasanın 60. maddesinde; “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak önlemleri alır, teşkilatı kurar.” Hükümleri yer almaktadır. Bu amaçla devlet tarafından Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları oluşturulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarının amaçları arasında gösterilebilir?

A-Halkın huzur ve refahını sağlamak

B-Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek

C-Düşünce özgürlüğünü sağlamak

D-Halkın siyasete katılmasını sağlamak

 

 

 

 

 

20-Bir ülkedeki nüfus artışına, o ülkede doğumların ölümlerden fazla oluşu, yurt dışından yapılan göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkı sağlar. Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler

B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması

C) Köyden kente yapılan göçler

D) Çocuk ölümlerinin azalması

 

21-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Kuruldukları bölgelerin Türkleşmesini sağlamışlardır

B) Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır

C) Anadolu'da Türk-İslam kültürünün yayılmasını sağlamışlardır

D) Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmişlerdir

22) Osmanlı Devleti Akdeniz hakimiyeti ve üstünlüğünü hangisiyle elde etti?

  A)Kırım‘ın Fethi      B) Preveze Deniz Zaferi  

C) Tunus’un fethi    D)  İnebahtı deniz savaşı

 

23) En uzun süre tahtta kalan.,devleti en geniş sınırlara ulaştıran padişahım.Belgrat.Rodos,Cezayir benim dönemimde alındı.Ben kimim?

A) Fatih Sultan Mehmet          B) Yavuz Sultan Selim

 c) Kanuni Sultan Süleyman    D) Sokollu Mehmet Paşa

 

24-Osmanlı Devletinde ilk ticari ayrıcalıklar Fatih S. Mehmet Venediklilere verilmiştir.Verilen bu ayrıcalıkların amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Olası Haçlı ittifakını bozmak

B)Osmanlı tüccarlarını azaltmak

C)Dış ticareti geliştirmek

D)Ticaret yollarına işlerlik kazandırmak

 

25-Divan-ı Hümayun Osmanlı devletinin askeri,siyasi,ekonomik ve sosyal meselelerinin görüşüldüğü en yüksek karar ve yönetim kuruludur.

Bu tanıma göre divanda aşağıdaki meselelerden hangisi görüşülmezdi?

A)Devletin ekonomisi                       B) Savaş durumu

C) Tımar sistemi                                D)Padişahlık sorunu


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=