SOSYAL BİLGİLER - İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf1. Bizans İmparatoru III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta taht kavgaları başladı. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzanos, Orhan Bey’den yardım istedi. Bey, Kantakuzanos’a yardım ederek onun Rumenliye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağladı. Bu yardım karşılık da Çimpe kalesi’ni aldı.

       Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans Osmanlılara karşı gücünü koruduğuna

B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez Rumeli’de toprak kazandığına

C) Bizans’ın iktidar mücadelesi içinde olduğuna

D) Kantakuzanos Orhan bey’i güçlü bir hükümdar gördüğüne

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey’in bağımsızlığını ilân ederek Osmanlı Devleti’nin temellerini atmasına ortam hazırlayan gelişmeler arasında sayılamaz?

A) Anadolu Selçuklu Devleti’nin gücünü kaybetmesi

B) Anadolu’daki Türk beyliklerinin yardım etmesi

C) İlhanlıların Anadolu’da etkisinin azalması

D) Bizanslılara karşı mücadelede başarılı Olunması

 

3. İstanbul’un fethiyle, kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı.

Bu gelişme, Avrupa’da yaşanan olayların hangisinde etkili olmuştur?

A) Rönesans hareketlerinin hızlanmasında

B) Kralların, derebeylerin egemenliğine son vermesinde

C) Yeni ticaret yollarının bulunmasında

D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında

 

4. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden Fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin

B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının

C) Köyden kente yapılan göçlerin

D) Çocuk ölümlerinin azalmasının

 

5. Osmanlılardan önce Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim problemlerini çözmek amacı ile onları Bizans’ın hakim olduğu Anadolu topraklarına yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği kurulurken, sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği en uygun yer, taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.

Bu parçadaki bilgiler dikkate alındığın da aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkmenlerin göçebe hayat yaşadıkları

B) Anadolu’da güçlü bir Bizans hakimiyetinin olduğu

C) Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans’la savaştıkları

D) Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

 

 

 

6. -  Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.

      - Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.

Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadrazam       B) Defterdar         C) Kazasker         D) Nişancı

 

7. Orta Asya Türk Devletlerinde devlet işleri, Kurultay adı verilen toplantılarda görüşülür ve karara bağlanırdı.

Osmanlı Devleti’nde Kurultay’ın karşılığı olan kurum hangisidir?

a) Medrese                                          b) Divan-ı Hümayun

c) Kervansaray                                   d) Şuray-ı Saltanat

 

8. Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 

9. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

• Akdeniz limanları gelişmiş,

• Din adamlarına güven azalmış,

• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.

 

10. Osmanlıların, fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Diğer inançlara hoşgörü ile yaklaştıklarına

B) Mimari eserlere önem verdiklerine

C) Farklı dinleri tanımak istediklerine

D) Kendi kültürel değerlerini kabul ettirmek istediklerine

 

11. Ben Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa Çavuş… Bizanslıların topraklarını alıp batıya doğru toprak-larımızı genişletirken, Bizanslıların taht kavgaları ve iç karışıklıkları işimizi kolaylaştırıyordu…

Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyü-mesinde etkili olan faktörlerden hangisini vurgulamıştır?

A) Bizans halkının desteğinin alınmasını

B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini

C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini

D) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını

 

12.          -  Miryokefalon Savaşı ile Anadolu’nun kesin Türk yurdu olmasını sağladık.

-  Bizans’la yaptığımız Malazgirt Savaşı ile Anado-lu’nun kapılarını Türklere açtık.

Verilen bu konuşmalar, Anadolu’nun Türkleşme süreci-ne katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir?

A) Sanatsal etkinlikleri                      B) Kültürel faaliyetleri

C) Askerî mücadeleleri                     D) İmar çalışmalarını

 

13. İstanbul, Türklerin eline geçince Avrupalıların doğu ile olan ticaret yollarının bir bölümü kapanmıştır

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine etkisi olduğu söylenebilir?

A) Avrupa’da Derebeyliklerin yıkılmasına

B) Reform hareketlerinin başlamasına

C) Coğrafi keşiflerin başlamasına

D) Yüzyıl savaşlarının sona ermesine

 

14. Antalya deniz kıyısında ve işlek bir limana sahiptir. Turizm gelirleri bakımından ülkemiz ortalamasının üzerinde olan şehirde, tarımsal üretim de ekonomisinde önemli bir yer tutar.

Metinden yararlanarak Antalya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Nüfusu yavaş artmaktadır.

B) Türkiye'nin en büyük limanına sahiptir.

C) Nüfus miktarı yıl içinde değişiklik gösterir.

D) Tarımsal üretimi turizme yöneliktir.

 

15. Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir.  Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?

A) Sanayi tesisleri                              B) Su kaynakları

C) İklim ve bitki örtüsü                       D) Yer şekilleri

 

16. Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması

D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması

 

17. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde;

·               Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması

·               Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması

·               İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması

Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur?

A) Sinop                                             B) Bursa

C) Muğla                                              D) Iğdır

 

18. Osmanlı Devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktu. Kösedağ savaşı sonrası Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Anadolu’nun birçok yerinde Türk beylikleri kurulmuştu. Bizans İmparatorluğu ise, Marmara kıyılarına ve Trakya’ya hâkimdi. Ancak İmparatorluk çok zayıflamıştı.

      Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.

B) Haçlı birliği kurulmuştur.

C) Osman kısa zamanda gelişip güçlenmiştir.

D) Bizans devleti yıkılmıştır.

 

19. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen “Türk beyleri Anadolu’ya ilk akın yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir.” demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.

Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?

A)Anadolu ya yurt edinmeyi amaçlamalar

B)Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları

C)Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları

D)Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması

 

20. Türkiye Selçukluları,  yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar

Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu 

Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?

A)    Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak

B)    Ülke sınırlarını genişletmek

C)    Ticari faaliyetleri geliştirmek

D)     Haçlılara karşı göç oluşturmak 

 

21. Selçuklular zamanında Bizans ordusu;

  — Bizans askerleri,

  — Antakya düküne bağlı askerler,                          

  —Yedek kuvvet olarak Ermeni askerlerinden oluşuyordu.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

A) Bizans ordusunu birçok ırktan oluştuğuna

B) Bizans ordusunun farklı güçlerden yararlandığına

C) Savaşların kazanılmasında ordunun milliyetçilik bilincinin etkili olduğuna

D) Selçukluların Bizans’a yaptığı savaşlarda farklı milleten askerlerle karşılaştığına

 

22. Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

      Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)    Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

B)    Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

C)    Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D)    Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

 

23. Aşağıda,  haçlı seterlerinin bazı sebepleri verilmiştir.

I.  Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak istemeleri

II.  Papa II. Urban’ın Hıristiyanlar üzerinde güç kazanmak istemesi 

III. Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi 

IV. Şövalyelerin macera arayışları

V. İslam dünyasının zenginliği karşısında Avrupalıların fakirliği

Bu sebeplerden hangileri ‘Haçlı Seterleri’nin ekonomik nedenleri” başlığı altında toplanabilir? 

A)    II,IV,V                                            B)  I,V            

C)  I,III,V                                                D)  I, II ve IV

 

24.  Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese,  16 kervansaray,  24 köprü,  42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda,  yapmış oldukları ekonomik,  sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)    Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.

B)    Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.

C)    Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir. 

D)    Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur.

 

25. Osmanlı devleti fethettiği şehirlerde;

    — Süleyman paşa Medresesi,

   — Yeşil cami,

   — Koinesis kilisesi

      gibi mimari eseler yapmıştır.

     Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?  

A)    Din özgürlüğünün olduğunun

B)    Mimari eserlere önem verildiğinin

C)    Eğitim faaliyetine önem verdiğinin

D)    Anadolu Türk birliğini sağlandığının

 


26. Büyük Selçukluların Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandığı ilk önemli savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler                                            B)Dandanakan        

C)Miryokefalon                   D)Yassı Çimen

 

27. Anadolu Selçukluları;   

II. Kılıç Arslan döneminde Danişmentlileri      

Rükneddin Süleyman Şah döneminde Saltukluları

I. Alâeddin Keykubat döneminde de Mengüceklileri  egemenlikleri altına almışlardır.

Bu bilgilere göre Türkiye Selçuklularının öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A)Denizlere egemen olmayı                                              B)Anadolu’daki ticarî üstünlüğü ele geçirmeyi

C)Anadolu’da Türk siyasî birliğini gerçekleştirmeyi        D)Anadolu’daki üretimin sürekliliğini sağlamayı

 

28.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın eğitimi geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biridir?

A)Köylülere arazi dağıtılması       B)Medreseler açılması       C)Kervansaraylar yapılması       D)Tersaneler açılması

 

29.Selçuklular zamanında Bizans ordusu; 

- Bizans askerleri

- Antakya düküne bağlı askerler              

-Yedek kuvvet olarak Ermeni askerlerinden oluşuyordu.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

A)Bizans ordusunu birçok ırktan oluştuğuna        

 B)Selçukluların Bizans’a yaptığı savaşlarda farklı milleten askerlerle karşılaştığına

C)Bizans ordusunun farklı güçlerden yararlandığına     

D)Savaşların kazanılmasında ordunun milliyetçilik bilincinin etkili olduğuna

 

30.Haçlı Seferlerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Avrupa’nın yoksul ve sefalet içinde olması  

B)Kudüs’ü Müslümanların elinden almak istemeleri

C)Akdeniz limanları önem kazandı.                  

D)Bizans’ın Türklere karşı yardım çağrısı yapması

 

31.Bizans İmparatoru III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta taht kavgaları başladı. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzanos, Orhan Bey’den yardım istedi.Süleyman Paşa, Kantakuzanos’a yardım ederek onun Rumenliye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağladı. Bu yardım karşılık da Çimpe kalesi’ni aldı.

Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Bizans Osmanlılara karşı gücünü koruduğuna     B)Osmanlı devleti’nin ilk kez Rumeli’de toprak kazandığına

C)Bizans’ın iktidar mücadelesi içinde olduğuna       D)Kantakuzanos Orhan bey’i güçlü bir hükümdar gördüğüne

 

32.Osmanlı devleti fethettiği şehirlerde;

- Süleyman paşa Medresesi,  

 Yeşil cami, 

-Rüstem Paşa Hanı gibi mimari eseler yapmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?  

A)Din özgürlüğünün olduğunun 

B)Ticarete önem verildiğinin

C)Eğitim faaliyetine önem verdiğinin 

D)Anadolu Türk birliğini sağlandığının

 

33.Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A)Bizans’ın elindeki Silivri ve Vize kalelerini alması     B)Balkanlardaki sınır boylarına Akıncılar yerleştirmesi

C)Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması                   D)Güçlü bir donanma meydana getirmesi

 

34. Aşağıda Osmanlı ordusunun Kara Kuvvetlerinden bazıları verilmiştir.

1. Yeniçeriler     2. Tımarlı sipahiler

3. Akıncılar        4. Silahtarlar

     Bunlardan hangileri “Eyalet askerleri ” grubuna girer?

      A) 1ve 2                                   B) 1 ve 3

      C) 2 ve 4                                  D) 2 ve 3

 

35.Kadı ve müderrislerin ataması, tayin işleri ile ordu görevlileri ve devleti ilgilendiren davalara bakarlardı.

Bu cümlede sözü edilen  Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Defterdar     B)Nişancı    C)Kazasker     D)Sadrazam

 

36.Kıbrıs Adasının fethedilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Anadolu,Suriye ve Mısır bölgelerinin ortasında bulunması  

B)Kıbrıs’ı elinde bulunduran Venediklilerin Osmanlı’ya  karşı ittifaklarda yer alması

C)Kıbrıs’ta bulunan korsanların Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermesi

D)Kıbrıs Adasının zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

 

37.Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin özelliklerinden birisi değildir?

A)İlk defa matbaa kuruldu.     

B)Avrupa’ya geçici elçilikler açıldı.

C)İtfaiye teşkilatı kuruldu.      

D)Jandarma Teşkilatı kuruldu.

 

38.Türk Tarihi’ndeki ilk denizci beylik …………………………..  Beyliğidir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

 

 

 

39. Osmanlı devleti ilk medreseyi Orhan Bey döneminde İznik’te açarak buraya baş müderris olarak  Davud-u Kayseri’yi atadı . Davudi Kayseri’ye o dönemin şartlarında oldukça yüksek maaş bağlandı.

Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Osmanlılar, eğitime büyük önem vermişlerdir

b) İlk medrese İznik’te açılmıştır

c) İlk medreseyi Davudi Kayseri açmıştır

d)Osmanlılarda ilk medrese, Orhan Bey zamanında açılmıştır

 

40. Haçlı Seferleri, İslam dünyası üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçları olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi,Haçlı Seferlerinin İslam dünyası üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

a)     Anadolu, Suriye ve Filistin topraklarının tahrip edilmesi

b)     Doğu-Batı ticaretinin canlanması

c)     Doğu-Batı medeniyetlerini,n birbirinden etkilenmesi

d)     Türklerin İslam dünyasındaki itibarının artması

 

41.          1. Güçlü bir yönetim ve ordu teşkilatının olması

                2. Fethedilen yerlere Anadoludan getirilen Türkmenlerin yerleştirilme

3. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması sebebiyle güçlü bir direnişle karşılaşılmaması

Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinde, Yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

a)1 ve 3                                b) 2 ve 3

c)1,2 ve 3                                             d) 1 ve 2

 

42. Bizans İmparatoru III. Andronikos’un ölümüyle Bizans’ta taht kavgaları başladı. Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzanos, Orhan Bey’den yardım istedi. Bey, Kantakuzanos’a yardım ederek onun Rumenliye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağladı. Bu yardım karşılık da Çimpe kalesi’ni aldı.

       Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans Osmanlılara karşı gücünü koruduğuna

B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez Rumeli’de toprak kazandığına

C) Bizans’ın iktidar mücadelesi içinde olduğuna

D) Kantakuzanos Orhan bey’i güçlü bir hükümdar gördüğüne

 

 

43. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden Fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin

B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının

C) Köyden kente yapılan göçlerin

D) Çocuk ölümlerinin azalmasının

 

44. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;

• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,

• Akdeniz limanları gelişmiş,

• Din adamlarına güven azalmış,

• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.

B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.

C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.

D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.


A-
 Aşağıdaki sorulardan her birinde dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden sadece biri doğrudur. Doğru cevabı bularak işaretleyiniz.            ( Bu bölümdeki her sorunun doğru cevabı 5  puandır. )

1.     İletişimsizliğe neden olan faktörler, etkili dinleme ve konuşma becerisine sahip olunamamasından kaynaklanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan faktörler arasında gösterilebilir?

A)    Öğretmenlerin öğrencileri dinlemesi

B)    İnsanların birbirleriyle yüksek sesle konuşması

C)    İnsanların birbirlerine karşı tebessüm ederek konuşmaları

D)    İnsanların konuşurken jest ve mimiklerle konuşmalarını desteklemeleri

2.     Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831)yapmıştır. II. Mahmut’un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nüfusun eğitim durumunu belirlemek

B)    Hıristiyanları tespit etmek

C)    Askere gidecekleri tespit etmek

D)    Köy nüfusunu belirlemek

3.     Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?

A)    Vicdan hürriyetine      C)  Düşünce özgürlüğüne

B)    Basın ahlakına           D)  Kişi haklarına

5.     Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının sonuçlarından yararlanılarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

A)    Teknolojik gelişim düzeyinin belirlenmesi

B)    Okuryazarlık oranının saptanması

C)    Nüfusun iş kollarına göre dağılımının belirlenmesi

D)    Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirlenmesi

6.     Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusuna ait özellikler arasında yer almaz?

A)    Doğu illerinden batıya doğru göç fazladır.

B)    Kırsal kesimlerde doğum oranı fazladır.

 

 

C)    Ülke içinde nüfusun dağılımı dengesizdir.

D)    Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüksektir.

7.     Ülkemizde genellikle nüfus, sanayinin yoğun olduğu, iş imkânlarının fazla olduğu, iklimin elverişli olduğu ve ulaşımın elverişli olduğu yerlerde yoğundur.

Buna göre ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ege                          C)  Marmara

B)    Doğu Anadolu           D)  Akdeniz

8.     Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 1970–1990 yılları arasındaki toplam nüfus sayısı ve nüfus artış oranları gösterilmiştir.

Yıllar

Toplam Nüfus

Sayısı

Nüfus artış

Oranı (%)

1970

35.605.176

25.19

1975

40.347.719

25.00

1980

44.736.957

20.65

1985

50.664.458

24.88

1990

56.473.035

21.71

Grafikte verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini ulaşılamaz?

A)    1980, 1985 ve 1990 yıllarındaki toplam nüfus sayısındaki dalgalanmalar birbirlerine benzemektedir.

B)    En az nüfus artış oranının yaşandığı yıl 1980’dir.

C)    Nüfus artış oranları düzenli olarak azalmaktadır.

D)    Nüfusumuz sürekli olarak artmaktadır.

9.     Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir?

A)    Tarımda makineleşme

B)    Konut üretiminin yetersiz olması

C)    Toprakların miras yoluyla bölünmesi

D)    İş imkânlarının yetersiz olması

10.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki Sosyal Güvenlik kurumlarından biri değildir?

A)    BAĞ-KUR                 C)  SSK

B)    Emekli Sandığı                      D)  TÜİK

11.  Anadolu Selçuklu Devleti’ni kim kurmuştur?

A)    II. Kılıçarslan

B)    Alaaddin Keykubat

C)    Süleyman Şah

D)    Osman Bey

12.  Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletleri’nden biridir?

A)    Artukoğulları              C) Candaroğulları

B)    Aydınoğulları D)Karamanoğulları

 

B- Aşağıda Anadolu’ da Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri ve karşılarında karışık olarak kuruldukları yerler verilmiştir. Bunları eşleştirin.

 

13.  Artuklular                              a- Amasya, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat ve Malatya  çevresinde

14.  Saltuklular                            b- İzmir ve çevresinde

15.  Mengücekliler            c- Erzurum çevresinde

16.  Danişmentliler           d- Hasankeyf, Harput ve Diyarbakır çevresinde

17.  Çaka Beyliği                          e- Erzincan ve Kemah’ta

 

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda verilen kelimelerden doğru olanı yazınız.

Alaaddin Keykubat – Miryakefalon  - Pasinler – kervansaraylar - Malazgirt

 

18.  ………................ Savaşı, Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu Devleti arasında yapılan ilk savaştır.

19.  Anadolu’nun kapıları …………………. Savaşıyla Türklere açılmıştır.

20.  Anadolu’nun Türk yurdu olduğu …………………….. Savaşıyla kesinleşti.

21.  Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti, en parlak dönemini …………………………. zamanında yaşadı.

22.  Selçuklular ticareti geliştirmek amacıyla özellikle İpek Yolu üzerine ……………….. yapmışlardır.

 

D- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ise ( Y ) yazınız.

23.  (      )  Gazete kitle iletişim araçlarından biridir.

24.  (      )  Bir kişinin Mardin’den İstanbul’a göçü, dış göçe bir örnektir.

25.  (      )  Türkiye’de nüfus sayımlarını yapan, bu sayımlar sonucunda çeşitli istatistikleri ortaya koyan kurum   TÜİK’tir.

26.  (      )  Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti 1071 yılında İznik’te kurulmuştur.

27.  (      )  Türkiye‘de ilk nüfus sayımı 1923 yılında yapılmıştır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sude, 08.11.2012, 18:10 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=