SOSYAL BİLGİLER - 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  => İLETİŞİM ÜNİTE SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI
  => İLETİŞİM VE NÜFUS SORULARI 1
  => ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  => 7. Sınıf 2.2 Yazılı Soruları
  => 7.Sınıf 2.2Yazılı Soruları 2
  => 1. dönem 2. yazılı soruları
  => Sosyal Bilgiler 3.Yazılı Soruları2
  => 7. Sınıf 3.Yazılı Soruları-1
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1) Osmanlı Devletinde farklı din, ırk ve milletten insanların bir arada barış ve huzur içinde yaşabilmeleri, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

   A) Ticaret yollarına hakim olmasının

   B) Devletin sınırlarının 3 ayrı kıtaya ulaşmasının

   C) Hoşgörülü yönetim anlayışının

   D) İslam dünyasının lideri olmasının

 

2) Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

 

A) Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı

B) Yeni Medeniyetler tanındı

C) Keşfedilen kıtalara yerleşim yapıldı

D) Akdeniz yolları önemini kaybetti

 

3) III. Selim döneminde;

I. Avrupa’da daimi elçilikler açıldı

II. Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu

III. Fransızca resmi yabancı dil oldu

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)    Osmanlı Devleti ordusunu yenilemiştir

B)    Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmek istenmiştir

C)    Yapılan  yenilikler başarılı olmuştur

D)    Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir

 

4) Türk-İslam bilim adamlarından olan Biruni, UNESCO( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından doğumunun yıldönümünde anılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?

A) Eserlerini sadece İslam devletleri için yazması

B) Dünyayı etkileyen çalışmalar gerçekleştirmesi

C) Çağdaş astronominin temellerini atması

D) Matematik,Coğrafya gibi alanlarda eserler vermesi

 

5) Aşağıdakilerden hangisi, Rönesans hareketleriyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Araştırma ve eleştiri ön plana çıktı

B) Kiliseye olan güven arttı

C) Resim ve Heykel gibi alanlarda eserler verildi

D) Skolastik( baskıcı ) düşünce etkisini kaybetti

 

 

 

 

 

 

6) Reform, 16.yüzyıl boyunca kilisenin baskıları nedeniyle Almanya’da başlayıp,  tüm Avrupa’yı

etkileyen ve mezhep birliğinin bozulmasına yol açan dinsel bir harekettir.Bu paragraftaki bilgilere bakarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Reformun ne zaman ortaya çıktığı

B) Reformun nerelerde etkili olduğu

C) Reformun sonuçları

D) Reformun Osmanlı Devletine etkileri

 

7)                                           ’’ Kilisenin dayattığı fikirlerden

                                  başkasını savunmak mümkün    

                           değil.Bu duruma artık dur demek

                           gerekiyor’’ Bu sözleri söyleyen

 

Martin Luther,aşağıdakilerden hangisini planlıyor olabilir?

A) Rönesans              B) Reform

C) Coğrafi Keşifler    D) Sanayi İnkılabı

 

8) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devletinin Akdeniz’deki etkinliğini arttırdığı söylenemez?

 

A) Kırım’ın alınması         B) Kıbrıs’ın alınması

C) Preveze Deniz Savaşı    D) Rodos’un alınması

 

9)I.Skolastik düşünce yerini özgür düşünceye bıraktı

   II. Kilisenin hakimiyeti arttı

   III.Akıl,deney ve gözlem ön plana çıktı

Yukarıdaki maddelerin hangisi veya hangileri, Sanayi İnkılabı ile birlikte ortaya çıkmıştır?

 

A) Yalnız I                     B) Yalnız II

C)  I ve III                      D) II ve III

 

10) II. Selim döneminde Kıbrıs adası, Lala Mustafa Paşa emrindeki Türk donanması tarafından fethedildi. Bu fetih, yeni bir haçlı savaşına yol açtı.Haçlılar ile yapılan İnebahtı  Savaşında(1571) Osmanlı donanması yakıldı ve savaş kaybedildi…

Bu paragraftaki bilgilere göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

 

   A)Kıbrıs’ın fethedilmesi yanlıştır

B) Bu savaştan sonra Akdeniz egemenliği pekişmiştir

C) Tarihi olayların birbiriyle bağlantısı yoktur

D) Tarihteki bazı olayların sonucu, başka bir olayın nedeni haline gelmiştir

 

 

 

 

 

 

11)    Tımarlı Sipahiler, Osmanlı Devletinde,Tımar Sisteminin

 en önemli görevlileridir..

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Tımarlı Sipahilerin

görevlerinden biri değildir?

A)    Savaş zamanında savaşa katılmak

B)    Ülke yönetimi ile ilgili kararlar almak

C)    Orduya asker yetiştirmek

D)    Çiftçiden devlet adına vergi toplamak

 

12)    Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ Avrupa’sında

Feodalizm ile birlikte merkezi yönetim anlayışının

bozulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

 

A)    Sadece köylülerin ( serflerin) üretim yapması

B)    Ülkeleri Kralların yönetmesi

C)    Roma İmparatorluğunun yıkılmasıyla Feodal

Beyliklerin ortaya çıkması

YIL

 

Toplam Nüfus

 

Tarımsal N.

 

     1927

   13.648.000

10.342.000

     1960

   27.755.000

18.895.000

      1970

   35.605.000

21.914.000

      2000

   67.803.927

23.797.653

D)    Soyluların Krallara bağlı olması

E)     

 

 

 

 

 

 

 

13)    Yukarıdaki tabloda Türkiye’de 1927-2000 yılları arası

toplam ve tarımsal nüfusun gelişimi gösterilmiştir.

Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)    1960 yılındaki tarımsal nüfus, toplam nüfusun yarısından

daha azdır

B)    Verilen yıllarda toplam nüfus sayısı sürekli artmıştır

C)    2000 yılındaki toplam nüfus, tarımsal nüfusun 2 katından

daha fazladır

D)Verilen  yıllarda tarımsal nüfus sayısı sürekli artmıştır

 

14)    II.Mahmut dönemindeki;

I.Sekban-ı Cedid ordusu kuruldu

II. Divan-ı Hümayun kaldırıldı

III. İlk resmi gazete çıkarıldı

gibi gelişmelerin eşleştirmesi hangisinde doğru

olarak verilmiştir?

 

     Yönetim            Askeri            Kültürel

A)     I                           II                    III

B)     II                          I                     III

C)    III                         II                      I

D)    III                          I                      II

 

 

 

 

 

15) Ünlü Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’ya göre;

’’………………  kontrol edebilen dünya ticaretini, dünya

ticaretini kontrol edebilen zenginlikleri, zenginlikleri kontrol edebilen ise dünyayı kontrol eder’’Boş bırakılan

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

A) İpek Yolunu                   B) Baharat Yolunu

C) Kral yolunu                    D) Denizleri

 

16) İlkçağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze   kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvim      B) Matbaa      C) Yazı        D) Tekerlek

 

17) Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi,yeni kıta

ve ülkelerin keşfedilmesi, hangi bilimsel gelişmenin

bir sonucudur?

A)    Pusulanın bulunmasının  B) Kağıdın icadının

C) Matbaanın icadının          D) Barutun bulunmasının

 

18) İpek ve Baharat yollarının Osmanlı devletinin

elinde olması, aşağıdaki gelişmelerin hangisinin yaşanmasına neden olmuştur?

A)  Skolastik düşüncenin ortaya çıkmasına

B) Hint Deniz Yolunun keşfedilmesine

C) Telgrafın icat edilmesine

D) Sanat ve Edebiyatın gelişmesine

 

19) Elif: Kanuni dönemindeki fetih hareketleri hakkında

ne biliyorsun ?

Murat: Kanuni Sultan Süleyman, özellikle Avrupa’nın

içlerine, yani merkezine ulaşmak istiyordu…

Elif: Örnek verebilir misin?

Murat, Elif’e hangi örneği verirse, verdiği bilgiyi

kanıtlamış olur?

 A) Viyana’nın kuşatılması  

 B) Kıbrıs’ın fethedilmesi

 C) Süleymaniye Camii nin yapılması

 D) Kuzey Afrika topraklarının alınması

 

20) Osmanlı Devletinde toprağını üst üste 2 yıl boş bırakan

çiftçinin toprağı elinden alınırdı.Ayrıca çiftçiden çiftbozan

vergisi alınırdı…Buna göre, Osmanlı Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini sağlamaya

çalışmaktadır?

 A)Halkın zenginleşmesini önlemek

 B) Çiftçilerin haklarını korumak

 C) Halkı ticarete yönlendirmek

 D)  Üretimde sürekliliği sağlamak


Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1-Reform ilk olarak Avrupa ülkelerinden…………………….da başlamıştır.

2-Osmanlı Devleti’nde…………………..da eğitim alan gençler nitelikli devlet adamı ve usta sanatkarlar olarak yetiştirilirdi.

3-Eski Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü kurula …………………………………..denirdi.

4-Müderrisler ……………………………de hocalık yaparlardı.Okuttukları öğrenci sayısı 20’yi geçmezdi.

5-Eski Türklerde yöneticileri Tanrının seçtiği inancına……….…………..denirdi.

6-Osmanlı Devleti’nde ilk matbaa ………………………………..kullanılmıştır.

 

*Aşağıdaki bilgilerin yanına Doğru ya da Yanlış yazınız

7- Coğrafi Keşifler Osmanlıyı olumlu etkilemiştir. (         )

8- Avrupa’da Ortaçağ’da sadece kilise görüşlerinin etkili olduğu düşünce sistemine Skolastik Düşünce denir. (         )

9- Osmanlı Devletindeki birçok yeniliğe Yeniçeri Ocağı karşı çıkmıştır.. (         )  

10-Bireylerin meslek seçimlerinde, yakınlarının istekleri kendi ilgi ve yeteneklerinden daha önemlidir. (         )

11-Vakıflar toplumda sosyal dayanışmayı sağlayan kuruluşlardır.(           )

 

12- Aşağıdaki bazı buluşlarla, bu buluşların etkileri eşleştirilmiştir.
        I.Tekerlek  -  Ulaşımın gelişmesi 
        II.Matbaa   -  Basın ve yayının gelişmesi
       III.Pusula   - Yeni yerlerin bulunması
       IV.Barut     -  Astronominin gelişmesi
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
       a- I                     b-II                     c-III                      d-IV       

 

13-Ahilik teşkilatına göre, kalitesiz ürün olduğu zaman ürünler üreticinin çatısına atılırdı. Bu durumda ulaşılmak istenen amaç hangisidir?

       a- Üretimi durdurmak                                                          b-Kalite denetimi yapmak     

       c- Üreticinin zarar etmesini önlemek                                  d- Halkın ürün almasını engellemek

 

14- Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

      a- Sosyal sınıf ayrımına                                                 b-Üretimde sürekliliği sağlamaya

      c- Ülke bütünlüğünü sağlamaya                                    d- Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

 

15- Matbaanın geliştirilmesiyle Avrupa’da yayınlanan kitap sayısı arttı. İnsanlar, okumaya, eleştirmeye başladılar.

Bilim, sanat, edebiyat v.b alanında önemli gelişmeler kaydedildi.  “Yeniden Doğuş” adıyla bilinen bu süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a- Rönesans                           b- Reform                     c-Coğrafi Keşifler                        d- Sanayi İnkılabı

 

4.           16- Reform hareketlerini başlatan Alman asıllı papaz aşağıdakilerden hangisidir

      a- Menocciho                     b- Galileo                   c- Marthin Luther                     d- Leonardo da Vinci    

 

17- ‘Ben Osmanlı ordusunda görevli bir askerim. Maaş almayız. Savaş zamanı orduya katılır,savaş olmadığında bulunduğumuz köyün güvenliğini sağlarız.’  

Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu  asker aşağıdaki  Askeri birliklerinden hangisine mensuptur?

     a-Yeniçeriler                                              b-Akıncılar

     c-Tımarlı sipahiler                         d-Cebeciler

 

18-Osmanlı Devleti’nde vakıflara ayrılan topraklardan devlet vergi almazdı.

  Vakıf topraklarından vergi alınmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

        a-Devletin gelirlerinin yeterli olması                                 b-Vakıf arazilerinin hayır işleri için kullanılması

c-Vakıf topraklarının az olması                                         d-Vakıf topraklarının Müslümanlar tarafından kullanılması

 

19-Sanayi  İnkılabının yaşanmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

         a-kağıdın bollaşması                              b-barutun ateşli silahlarda kullanılması   

         c-matbaa tekniğinin gelişmesi               d-buhar gücüyle çalışan makinelerin üretilmesi

 

20-İlkçağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze   kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

         a- Matbaa                     b- Takvim                        c- Yazı                         d- Tekerlek


1-*Laik eğitimin ortaya çıkması

   *Katolik kilisesinin yeniden düzenlenmesi

   *Yeni mezheplerin ortaya çıkması

Yukarıdaki gelişmelere neden olan olay hangisidir?

a)Rönesans                      b)Coğrafi keşifler   

c)Reform                          d)Haçlı seferleri

2- Türkiye Selçuklu Devleti  döneminde şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarlar Ahi teşkilatını oluşturmuşlardı.Bu teşkilatta her esnaf grubu bir lonca oluştururlardı.Loncalar şehirde üretilen malların fiyat ve kalitesini kontrol eder,çırak,kalfa,usta yetiştirerek bunlara diploma verirdi.

    Buna göre,Ahi teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Şehir ekonomisini yönlendirmiştir

b)Devlet otoritesini zayıflatmıştır.

c)Mesleki eğitim verilmesini sağlamıştır.

d)Esnaf arasında dayanışmayı sağlamıştır.

3-Osmanlı Devleti’nde Divanda alınan kararlar hükümdarların onayından sonra uygulamaya konulurdu.

   Yalnız bu bilgilere göre

I.Divan,danışma meclisi gibi çalışmaktadır.

II.Hükümdarın onaylamadığı kararlar uygulanmamıştır.

III.Divanda yalnız siyasi sorunlar görüşülmüştür.

  Yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılabilir?

a)Yalnız I          b) II ve III      c)yalnız III       d) I ve II

4-Yazının icat edilmesinin ,

I.Bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılması

II.Göçebelikten yerleşik düzene geçilmesi

III.Ticarette değiş tokuşun yerini paranın alması

 Gelişmelerinden hangisi yada hangilerine doğrudan katkı yaptığı söylenebilir?

a) yalnız II    b)II veIII   c)yalnız I  d)I ve II

5-Matbaanın bulunuşundan sonra kağıda olan gereksinim hızla arttı .Avrupalıların selülozdan kağıt üretmeyi başarmaları sonucunda kağıt hem bollaştı hem de ucuzladı.

         Avrupa’da matbaanın bulunuşu ve kağıdın ucuzlamasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a)Kitap sayısının artması

b)Okuma yazma bilenlerin çoğalması

c)Düşünce  ve kültür hayatının gelişmesi

d)Şehirlerde nüfusun artması

6-Orta çağda derebeyler hakim oldukları şehirlerin etraflarını kale ve surlarla çevirirler böylece aylarca düşmanlarına karşı direnebilirlerdi.Yeniçağdan sonra ise kale ve surlar giderek önemini kaybetmiş derebeyliklerde ortadan kalkmıştır.

      Bu bilgilere göre kale ve surların önemini kaybetmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a)Sömürge yarışının başlamasıyla

b)Surları yıkabilecek  ateşli silahların icat edilmesiyle

c)Rönesans hareketlerinin başlamasıyla

d)Derebeylerin sayılarının azalmasıyla

7-Osmanlı Devleti’nde gelirleri medrese, hastane, çeşme, aş evi, cami, köprü gibi ihtiyaçlar için ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zeamet  b) Vakıf  c) Has  d) Tımar

8-  Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez ilkelerinden biri değildir?

a) Dili Türkçedir           b) Yönetim şekli Cumhuriyettir

c) Cumhurbaşkanı 7 yılda bir seçilir   d) Sosyal hukuk devletidir.

9-Bir kanun teklifi veya tasarısının yasalaşması için  farklı aşamalardan geçmesi gerekir. Kanunun T.B.M.M genel kurulunda kabul edilmesinden sonra hangi aşama gelir?

A) Komisyon görüşmeleri    

B) Resmi Gazetede yayınlanması

 

 

 

C) Cumhurbaşkanı onayı

D) Komisyon raporu

10-Kişinin mesleğini seçerken
I.   İlgi ve isteklerine uygunluk          

II. Kişilik özelliklerine uyum             

III. Arkadaş hatrı
durumlarıdan hangilerine dikkat etmesi gerekir?
A) Yalnız I  B) I ve II      C) II ve III  D) I,II ve III

11- Fransız ihtilali sonuncunda tüm dünyaya birçok akım yayılmıştır. Bu akımlardan bir tanesi çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili olan ve Osmanlı Devletini de olumsuz etkileyen bir akımdır.

Yukarıda özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi                                         b) Eşitlik

c) Özgürlük                                            d) Milliyetçilik

12-Bir ülkenin kralı  ülkeyi tek başına,  kafasına göre idare temektedir ve durmadan insanlara emirler vermektedir.  Kralın emirlerini dinlemeyenler ve itiraz edenler ceza almaktadır. Bu krallıkta hangi rejim uygulanmaktadır?

a)  Monarşi              b) Oligarşi          

c)  Teokrasi             d) Cumhuriyet

13- Avrupa’da Sanayi İnkılâbı’yla birlikte küçük atölyeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmış, bu durum üretimin artmasına neden olmuştur. Sanayi İnkılâbı’yla birlikte fabrikalar için gerekli olan hammadde ihtiyacının artması, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A)İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır.  

B)Soylular güç kazanmıştır.

C)Sömürgecilik rekabeti hızlanmıştır.             

D)Osmanlı Devleti’nin ihracatında artma meydana gelmiştir

Aşağıdaki  cümlelerden doğru olana D yanlış olana Y harfini koyunuz

1-(      )Sanayi İnkılabı ilk kez İngiltere’de başlamıştır.

2-(      )Tımar sistemi Osmanlılarda hazineye yük olmadan sürekli ve güçlü bir orduya sahip olmasını sağlayan sistemdir.

3-(      )Osmanlı divan üyelerinden mali işlere vezir bakar.

4-(      )Yıldırım Beyazıt’ın ölümünden sonra Osmanlı tahtının yaklaşık 11 yıl boş kaldığı döneme Lale devri denir

5-(       )Yeniçeri ocağını kaldıran padişah III.Selim’ dir

 

DİVAN,             VAKIF,              RÖNESANS. KURULTAY ,              ENDERUN

Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki uygun kelimeyi yazınız

1-15. ve 16. yy.larda Avrupa da bilim,sanat,edebiyat alanında meydana gelen yenilik hareketlerine …………….

denir.  

2-……………….eski Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclistir.

3-Osmanlılar kimsesizlere, fakirlere hayır işlerinden bulunmak için………………………..kurmuşlardır.

4-Osmanlı’da devlet adamı yetiştirmek amacıyla sarayın iç kısmında açılan eğitim kurumu………………….…dir.

5-Osmanlıda devlet işlerinin görüşüldüğü yere……….…………..denir.

Cumhuriyet rejimi ve güçler ayrılığının olduğu bir ülkede aşağıdaki devletin temel görevlerini hangi organlar yapar karşılarına yazınız

 

.

Buhar gücünün icadıyla yaşanan bilim ve teknik alandaki gelişmelerdir.

Rönesans

 

 


 


Yeni yerler keşfetmek için çıkılan yolculuklar

Dini alanda kiliseye karşı başlayan hareket.

Edebiyat, sanat, mimari, tıp alanında yaşanan yeni dönem...

Reform

Sanayi İnkılâbı

Coğrafi Keşifler

B- Aşağıda  Verilen Durumları Eşleştiriniz.(10*1=10 P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

Coğrafi Keşifler

 

Çin’den başlayarak İstanbul ve Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoludur

2

Vakıf

 

Ortaçağ’da Avrupa’da hakim olan toprak yönetim şeklidir

3

Enderun

 

Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.

4

İpek Yolu                                    

 

Buharın makinelerde kullanılmaya başlanması ile ortaya çıkmıştır.

5

Ahilik

 

Avrupa’lı devletlerin doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek için çıktıkları seferlerdir

6

İkta Sistemi                                

 

Selçuklular’daki toprak yönetim şekline denir

7

Feodalite

 

Osmanlı Devletinde devlet görevlilerin yetiştirildiği eğitim kurumu

8

Macellan                               

 

Anadoluda 13.Yüzyılda kurulmuş olan esnaf ve sanaatkarlar birliği

9

Sanayi inkılabı                              

 

Hayatını devam ettirmek için kazanç sağlamak amacıyla yaılan sürekli iş.

10

Meslek

 

Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kurulan kurum

D- Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına (D),yanlış olanlarına (Y) harfi koyarak, yanlış ifadeleri doğrularıyla düzeltiniz.(6 Puan)

 

C-15.ve 19.yy lar arasında Avrupa’da büyük değişiklikler meydana getiren olaylar gerçekleşmiştir. Bu olaylara ait gelişmeler karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi yapınız(10*1=10 P)

 

 

 

 


MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Coğrafi Keşifler

Rönesans

Reform

Sanayi İnkılâbı

Atlas Okyanusuna kıyısı olan limanlar önem kazanmıştır

 

 

 

 

Altın, Gümüş gibi madenlerin yerini kömür, petrol almıştır.

 

 

 

 

Avrupa’da mezhep birliği bozuldu

 

 

 

 

Hıristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.

 

 

 

 

Bilimsel alanda deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayıldı.

 

 

 

 

Eğitim öğretim işleri kilisenin elinden alındı.

 

 

 

 

Büyük fabrikalar kuruldu, işçi sınıfı ortaya çıktı

 

 

 

 

Tıp, matematik, astronomi, edebiyat ve resim alanında gelişmeler oldu.

 

 

 

 

Okuma ve yazma oranının artmasıyla toplumun kültürel seviyesi yükseldi

 

 

 

 

Avrupa zenginleşti, Soyluların nüfusu azaldı.

 

 

 

 

 

 

 (   ) Türk-İslam devletlerinde yetişen bilginler, bilimin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

………………………………………………………………………………………………………

(   ) Rönesans’ın sonucunda Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur.

………………………………………………………………………………………………………

 (   )  Coğrafi Keşifler Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumlu yönde etkilemiştir.

………………………………………………………………………………………………………

(   ) Bilim bir uygarlığa,millete ait değildir evrenseldir.

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 


E- Aşağıdaki verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını bularak  işaretleyiniz(12*4=48 P)

 

 

 


1) Osmanlı Devleti topraklarından;

-     Has, hanedan mensuplarına ve di­van üyelerine

-     Zeametler, kadılara ve orta seviyedeki devlet memurlarına

-     Tımarlar da düşük seviyedeki memur­lara dirlik olarak verilirdi.

Bu uygulama ile devlet topraklarının dir­lik olarak verileceği kişilerin yönetimde­ki mevkileri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?

A)  Ailedeki kişi sayısı

B)  Toprakların merkeze olan uzaklıkları

C)  Toprakların gelirleri

D)  Kişilerin yetiştiği yer

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dev­leti'nde toprak yönetimiyle ilgili değildir?

A) Has                          B) Zeamet

C) Tımar                       D) Lonca

 

3) -Pusulanın geliştirilerek kullanılması

    -Okyanus koşullarına dayanıklı sağ­lam ve süratli gemilerin yapılması

    -Cesur gemicilerin yetişmesi

Yukarıdaki ge­lişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A)  Sanayi İnkılabı'na

B)  Krallıkların güç kaybetmesine

C)  Coğrafi Keşiflere

D)  Haçlı Seferlerine

 

4) Osmanlı Devleti'nde topraktan alınan vergiler devlet görevlileri­ne aylık olarak verilirdi. Tımar sa­hibi aldığı bu ücretle asker yetiş­tirmek zorundaydı. Bu askerler savaş zamanında sefere çıkar barış zamanında da tarımsal üretimden ve bulunduğu böl­genin güvenliğinden sorumluy­du. Dirlik sahiplerinin yetiştirdiği askere Tımarlı Sipahi denirdi.

Verilen bilgiye bakarak aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Tımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlerin yaşadıkları yerde asayişi sağladığı

B)  Devletin toprak gelirlerinden elde edi­len vergiyi memurlarına ücret olarak verdiği

C)  Tımarlı Sipahilerin askerlikten başka ta­rımsal faaliyetlerle de ilgili olduğu

D)  Tımarlı sipahilerin ücretlerini devlet büt­çesinden aldığı

 

5)  Osmanlı Devleti'nde ele geçirilen topraklar

devletin malı sayılırdı. Toprağın üzerinde yaşayan çiftçiler kiracı durumundaydı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bil­giyi doğrular?

A)  Yerleşik yaşamın teşvik edilmesi

B)  Üç yıl üst üste toprağını ekmeyen çiftçi­nin toprağının elinden alınıp başkasına verilmesi

C)  Vergilerin tımarlı sipahiler tarafından toplanması

D)  Devletin ürün sahiplerinden öşür ve ha­raç adıyla vergi alması

 

6)  Keşfedilen yeni ülkelerden bol miktarda altın, gümüş gibi de­ğerli madenler Avrupa'ya getiri­lince ticaretle uğraşan kesim zenginleşti.

Bu  bilgide Coğrafi Keşif­lerin hangi alandaki sonucunu vurgula­mıştır?

A) Ekonomik                 B) Siyasi

C) Bilimsel                    D) Dini

 

7) Coğrafi Keşiflerle birlikte bazı inançlar sar­sıldı. Rahiplerin söylediklerinin hepsinin doğru olmadığı anlaşıldı.

Yukarıdaki paragrafta Coğrafi Keşiflerin hangi alandaki sonucu vurgulanmıştır?

A) Siyasi                      B) Dini

C) Sosyal                     D) Bilimsel

 

 

8) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı Avrupa devletlerinin gelirlerinin artma­sında ve sömürgecilik faaliyetlerine başlamalarında etkili olmuştur?

A)  Matbaanın icadı

B)  Coğrafi Keşifler

C)  Barutun bulunması

D)  Rönesans Hareketleri

 

9) Osmanlı Devleti'nde eğitim, sağlık,  beslenme  gibi  halkın temel    sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kurumların giderleri vakıflar ta­rafından  karşılanırdı.  Vakıflar zengin ve yardımsever vatandaşlar tarafından kurulurdu. Vakıflar devlet tarafından des­teklenir ve teşvik edilirdi.

Öğretmenin verdiği bilgiye göre vakıf­larla İlgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Devlet tarafından kurulduğu

B)  Sosyal dayanışma esasına dayalı ola­rak çalıştıkları

C)  Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılan­masında etkili olduğu

D)  Sosyal bir kurum olduğu

 

10) Aşağıdakilerden   hangisi   Sanayi   İn­kılabının sonuçlarından biri değildir?

A)  Uluslararası ticaretin gelişmesi

B)  Pazar bulma ihtiyacının artması

C)  Mutlak krallıkların kurulması

D)  Büyük fabrikaların kurulması

 

11) İpek Yolu aşağıdaki olaylardan hangisi­nin sonucunda tamamen Osmanlı Dev­leti'nin kontrolüne girmiştir?

A) Mısır'ın alınması       B) Mora'nın fethi

C) Konya'nın alınması   D) Kırım'ın alınması

 

12)  Aşağıdakilerden hangisi Ahi Teşkilatının görevleri arasında gösterilemez?

A)   İhtiyaçtan fazla üretim yaptırtmak

B)   Malların kalitesi ve fiyatını belirlemek

C)  Sanatkarlara sanat ahlakını yerleştirmek

D)   Esnaflar arasındaki haksız rekabeti önlemek

1)    –Çicek aşısının uygulanması           -İlk itfaiye teşkilatının kurulması         -Avrupaya elçiler gönderilmesi

    Yukarıdaki  gelişmeler,aşağıdaki dönemlerden hangisinde olmuştur?

     a)Lale Devri                 b)II.Mahmut dönemi                c)Tanzimat dönemi                 d)Meşrutiyet dönemi

 

2)Aşağıdaki yeniliklerden  hangisi III. Selim döneminde gerçekleşmiştir?

     a)Nizam-ı cedit ordusunun kurulması

     b)Yeniçeri Ocağının kaldırılması

     c)Matbanın Osmanlı Devletine getirilmesi

     d)Osmanlı resmi gazetesi  Takvim-i Vakayi’nin yayınlanması

3)II. Mahmut döneminde    

      - Divan-ı humayun kaldırıldı

      -Sadrazamlık makamı Başbakanlık olarak değiştirildi

   Bu düzenlemeler ,Osmanlı Devletinde aşağıdaki   alanlardan hangisinde yapılan yeniliklere örnek oluşturur.

   a)Merkezi yönetimde                 c)Sosyal Ekonomik yaşamda

   b)Hukuk sisteminde                   d)Temel Hak ve özgürlükte

4)   1826 Yeniçeri ocağının kaldırılması

1840 Posta Teşkilatı’nın açılması

1866 İzmir aydın demiryolu

1873 Darüşşafaka Okulu’nun açılması

Yukarıda yeniliklere bakarak aşağıdaki hangi alanda yenilikler yapıldığı söylenemez ?

   a) Askeri                  b) Yönetim                   c)Ulaşım                      d) Eğitim

5)II. Mahmut, “ Ben, tebaamdan müslümanı  mescidde, hristiyanı kilisede, yahudiyi havrada görmek isterim!” demiştir.

    Buna  göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Hoşgörülü olunduğu                                     c) Osmanlı’da farklı inanışlara sahip insanların olduğu

   b) İnançlarında herkesin özgür davrandığı      d) Herkesin ibadet etmesi için baskı yapıldığı

6)Mısır’ın fethiyle aşağıda yaşanan  gelişmeler dini,ekonomik ve siyasi olarak hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

   I.Baharat yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesi

  II.Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

 III.Mısır ve Suriye topraklarının Osmanlı topraklarına katılması

           DİNİ           EKONOMİK          SİYASİ

a)            I                     II                     III

b)           II                   III                     I

c)           III                 II                       I

d)           II                    I                       III

7)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eğitim amaçlı çalışan kurumlardan değildir?

   a)Enderun                 b)İmaret                     c)Medrese                   d)Ahi teşkilatı

 

8)Coğrafi Keşifler’in sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

   a)Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

   b)Ticaret yollarının değişmesi

   c)Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda hammaddenin aşınması

   d)Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: qarisv, 12.05.2018, 16:49 (UTC):
çok iğrenç

Yorumu gönderen: gdv, 22.05.2013, 13:50 (UTC):
cevaplar nede

Yorumu gönderen: adaz, 16.04.2013, 16:00 (UTC):

Yorumu gönderen: yok, 09.04.2013, 18:20 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: hasan, 07.01.2013, 10:30 (UTC):
naberla adamım ağzına balgam atarımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=