SOSYAL BİLGİLER - 2.Dönem 1. yazılı 2
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  => 1.Dönem 2. Yazılı
  => 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  => 2. Dönem 1. Yazılı
  => 2.Dönem 1. yazılı 2
  => 2. Dönem2. Yazılı
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1.      Aşağıdaki illerden hangisinde taşkömürü çıkarılmaktadır?

A)    Artvin                       C) Antalya

B)    Kütahya                  D) Zonguldak

2.      Aşağıdakilerden hangisi petrol rafinerilerimizden değildir?

A)    İzmit (İpraş)

B)    Batman (Batman)

C)    Şanlıurfa (GAP)

D)    İzmir(Aliağa)   

3.      Dünyada en fazla Türkiye’de bulunan maden hangisidir?

A)    Bor                           C) Bakır

B)    Demir                      D) Altın

4.      Ülkemizde kağıt sanayi genellikle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz gibi kıyı bölgelerimizde gelişmiştir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İş gücü olanakları

B)    Hammaddeye yakınlık

C)    Ulaşım kolaylığı

D)    Pazar olanakları

5.      Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması, insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacı azaltır. Bu yörelerde köyden kente göç fazla olur.

Ali, ailesinin geldiği yörede tarımda makineleşmenin fazla olduğunu söylediğine göre bu yöre aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)    Rize             C) Diyarbakır

B)    Konya         D) Niğde

6.      Devletin vatandaşlara alışveriş sonrası fiş alması zorunluluğu getirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Vatandaşların vergi iadesi almalarını sağlamak

B)    Vergi toplamayı kolaylaştırmak

C)    İnsanları alışveriş yapmaya teşvik etmek

D)    Vatandaşların neler aldığını kontrol etmek

 

 

7.      Bir mesleği seçerken hangi özellik dikkate alınmaz?

A)    Eğitim durumu

B)    Kişisel becerisi

C)    Arkadaş hatırı

D)    Kişisel özeliklere uygunluğu

8.      Aşağıdaki devletlerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletidir?

A)    Büyük (Asya) Hun Devleti

B)    Göktürk Devleti

C)    Uygur Devleti

D)    Selçuklu Devleti

9.      Orhun Yazıtları, (Göktürk Kitabeleri) Türkçe yazılmış en eski yazılı eserlerdir. Bu yazıtlar, hükümdar Bilge Kağan kardeşi Kültiğin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Yazıtlarda; Türk toplumunun özellikleri, devlet adamlarının devlet yönetimi hakkındaki fikirleri ve tavsiyeleri yer almaktadır. Devlet adamlarının ve halkın birbirine karşı olan görevlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Çinlilerin hilelerinden söz edilerek, geçmişteki hatalar sıralanmış, geleceğe yönelik öğütler verilmiştir?

Yukarıdaki bilgilere dayanarak Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Türk destanlarının yazılış nedenlerini açıklamaktadır.

B)    Geleceğe yönelik nasihatlarda bulunulmuştur.

C)    Devlet adamlarının görevlerinden bahseder.

D)    Çinlilerin Türlere karşı hileleri üzerinde durulur.

10.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi, eski Orta Asya Türk Devletlerine ait değildir?

A)    Türkler açlık, susuzluk, kuraklık nedeniyle batıya göç etmeleri, Avrupa’nın etnik yapısını değiştiren tarihi Kavimler Göçü’ne neden olmuştur.

B)    Bozkırda yaşayan Türkler, İpek yoluna hâkim olarak ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

C)    Türk Tarihine ait ilk yazılı eser Orhun Yazıtları’dır.

D)    Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerinin hepsinde mimari ve sanat gelişmiştir.

A-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı (D) , yanlış olanı (Y) ile gösteriniz.

1-(     )  Nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

2-(     )   Atatürk diğer milletlerin örf ve adetlerine hoşgörü  göstermemiz gerektiğini belirtmiştir.

3-(     )   Kutuplar dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlerdendir.

4-(     )   Türkiye Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği dünyanın önemli bir yerinde bulunmaktadır.

5- (     )  Türkiye’deki Formula 1 yarışları İzmir’de yapılmıştır.                         

B-Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri olanını yerleştiriniz.

( Her soru 2 puandır )

   1- Dünya nüfusunun büyük bölümü ……………….    yarım kürede yer alır.

   2- Dünyada en fazla nüfusa sahip olan kıta ………………..       kıtasıdır.

   3- Türkiye’de en fazla nüfus yoğunluğu …………………   .Bölgesi’ndedir.

   4- Ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesine ………….           denir.

   5-………………….dünyanın en fazla nüfuslu ülkesidir.


C-Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. ( Her soru 4 puandır )

 1- Nitelikli elemanlar işini en iyi şekilde yapan ,işlerinin özelliklerini bilen,eğitim görmüş kişilerdir.Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın ülke ekonomisi açısından yararları arasında gösterilemez?

A) Daha fazla enerji ve zaman harcanarak üretim sağlanır.

B) Teknolojik alanın yabancı ülkelere bağımlı olması önlenir.

C) Malzeme ve emekten tasarruf sağlanır.

D) Ulusal gelirin gereksiz yere harcanması önlenir.

  

2- Bir ülkenin ihracatında sanayi ürünleri en önemli paya sahip ise bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Ekonomik bakımından geri kalmış bir ülkedir.

B) Sanayileşmiş ,gelişmiş bir ülkedir.

C)Tarım kesiminde çalışan nüfus fazladır.

D) Nüfus artış hızının fazla olduğu bir ülkedir.

 

3- Doğal afetler ve çevre sorunları gibi insanlığı etkileyen önemli olaylar karşısında bütün ülkelere büyük görevler düşmektedir. Bu gibi durumlar karşısında ülkelerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A)Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.

B)Ülkeler arası kültürel ilişkilerin geliştirilmesi.

C)Ülkeler arası işbirliğinin artırılması.

D)Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi.

 

4- Uluslar arası kültür sanat ve spor etkinliklerinin toplumlar arası ilişkilere sağladığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Ülkeler arası kültürel ilişkileri artırması.

B)Uluslararası barışın güçlenmesine hizmet etmesi.

C)Ülkelerin birbirini daha yakından tanımasını sağlaması.

D)Ülkeler hakkındaki ön yargıları derinleştirmesi.

 

5-Türkiye’nin aşağıdaki komşu devletlerden hangisiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştiği söylenemez?

A) Ermenistan             B) Gürcistan          C) İran      D) Bulgaristan

 

6- I.Krom         II.Taşkömürü          III.Bor        IV.Petrol

Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği madenler arasında yer alır?

A)I ve II               B) I ve III             C) II ve III               D) III ve IV

7-Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülkeler genellikle Avrupa Birliği ülkeleridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

A) İngiltere              B) Fransa          C) Almanya               D) Rusya

8-Türkiye’nin ithalat ve ihracatında ilk sırayı alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya             B)A B D             C)İngiltere                 D )Fransa

 

9 I.Kazakistan     II.Tacikistan     III.Kırgızistan         IV.Azerbaycan

Yukarıda verilenlerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?

A) I                        B)II                     C)III                               D)IV

 

10- Hayvanların otlaklardaki ot örtüsünden yaralanarak beslenmesine mera hayvancılığı denir.Mera hayvancılığında hayvanın et ve süt verimi düşüktür.Buna göre verilen bölgelerden hangisinde mera hayvancılığı daha çok tercih edilir?

A)İç Anadolu                  B)Marmara               C)Doğu Anadolu           D)Ege

 

11-Her mevsimi yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki faaliyetlerden hangisi güçleşir?

A)Büyükbaş hayvancılık                                 B) Çay tarımı

C)Fındık tarımı                                                D) Pamuk tarımı

 

12-Aşağıdaki seçeneklerde verilen illerden hangisinde liman bulunmaz?

A) Aydın-Isparta                                            B)İskenderun-Trabzon

C)Samsun-Mersin                                          D) İstanbul-İzmir                                          

 

13-Enerji tüketiminde ilk sırada yer alan enerji üretiminde ise son sırada yer alan bölge hangisidir?

A) İç Anadolu               B) Marmara             C) Akdeniz            D)Karadeniz

 

14-Nüfusun azalmasına aşağıdakilerden hangisi neden olmaz?

A)Dış ülkelere göç                                       B)Ölümlerin çok olması

C)Doğumların çok olması                            D)Doğal afetler

 

15-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkilemez?

A)Yer şekilleri          B)Eğitim olanakları             C)İklim          D)Boylam

 

D. Aşağıda Türkiye’nin komşuları ve başkentleri karışık verilmiştir.Doğru  olarak eşleştiriniz.   (10 Puan)

 

TAHRAN                (       )

 


 

1. Suriye

SOFYA                    (        )

                                         

2.Yunanistan

ATİNA                   (         )

                                             

3.Irak                                      

ŞAM                       (         )

 


 

4.Bulgaristan                      

BAĞDAT                (         )

 


 

5.İran                                    

 

 

 

 E-Aşağıdaki gümrük kapılarımızı komşu ülkelerle eşleştiriniz

 

YUNANİSTAN            (          )

 (10 Puan)

 

1.     Sarp

                                                 

IRAK                            (           )

                                 

 2.Gürbulak       

              

İRAN                          (            )

                                            

 3.Kapıkule  

 

GÜRCİSTAN             (             )

                                      

 4.Habur 

 

BULGARİSTAN        (            )

  

 5.İpsala                                                                            

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 


 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: enes, 14.05.2011, 08:28 (UTC):
sasaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=