SOSYAL BİLGİLER - 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  => 1.Dönem 2. Yazılı
  => 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  => 2. Dönem 1. Yazılı
  => 2.Dönem 1. yazılı 2
  => 2. Dönem2. Yazılı
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf

1)Hun, Kök Türk ve Kırgız gibi Türk dev­letlerinin göçebe hayat yaşaması aşa­ğıdakilerden hangisine neden olma­mıştır?

A)  Ticari faaliyetlerde bulunmamalarına

B)  Kalıcı mimari eserler (Ev, tapınak, sa­ray vb) bırakmamalarına

C)  Doğa şartlarına kolay uyum sağlama­larına

D)  Temel geçim kaynaklarının hayvancı­lık olmasına

 

2)Türk tarihinin en önemli yazılı kaynakla­rından birisi Orhun Yazıtları'dır. Orhun Ya­zıtları, Kök Türklere aittir.

Orhun Yazıtları'nı önemli yapan aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sanat özellikleri

B)  Mimari tarzları

C)  Türklere ait ilk yazılı belgeler olmaları

D)  Orta Asya'da olmaları

 

3)Orta Asya'da kuraklık ve otlak azlığına bağlı olarak hayvan ölümlerinin artmasını ve Türk boylan arasındaki, mücadeleleri fırsat bilen Moğol ve Çinlilerin saldırıları sonucu Türkler, Orta Asya'dan göç ede­rek dünyanın farklı bölgelerine gitmek zo­runda kalmışlardır.

Yukarıda verilen bilgilerde Türklerin göç etme nedenlerinden hangisine değinilmemiştir?

A)    Ekonomik nedenlere

B)    İklime bağlı nedenlere

C)    İç ve dış mücadelelere

D)    Nüfus artışına

 

4)Asya Hun Devleti'nin takip ettiği dış poli­tikaya baktığımızda;

-   Çin'i vergiye bağlamak,

-   İpek Yolu'nu kontrol altına almak gibi amaçların olduğu görülmektedir.

Buna göre Hunların izlediği dış politika aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A)  Sınırlarının güvenliğini sağlama

B)  Ekonomik kazanç elde etme

C)  Gök Tanrı dinini yayma

D)  Ülke sınırlarını genişletme

 

5)Orta Asya Türk devletlerinde görülen;

-Hükümdar öldüğünde yerine hükümdar ailesinden (hanedan) birinin geçmesi,

-Ülkenin doğu-batı diye ikiye ayrılıp, başına yönetici olarak hükümdarın yakınlarından birinin getirilmesi

gibi uygulamalar aşağıdakilerden han­gisine kanıt olarak gösterilemez?

A)  Halkın sosyal sınıflara ayrıldığına

B)  Merkeziyetçi yönetim anlayışının zayıf olduğuna

C)  Ülkenin hükümdar ailesi tarafından yönetildiğine

D)  Ülkenin hanedan üyelerinin ortak ma­lı sayıldığına

 

6)Asya Hun Devleti'ne ait olan Oğuz Kağan Destanı'nda geçen;

  Oğuz Kağan'ın kısa sürede at binip, at sürüsü gütmesi ve avlanması,

   Derelerin, ırmakların ve av hayvanları­nın olduğu ulu bir ormana yakın yerde yaşanması,

   Oğuz Kağan'ın kılıç, kalkan, kargı, ok ve yayıyla ormandaki canavarı öldür­mesi

bilgilerinden hareketle Türklerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

A)  Türklerin geçim kaynakları nelerdir?

B)  Türklerin kullandığı silahlar nelerdir?

C)  Türklerin dini inançları nelerdir?

D)  Türklerin yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri nelerdir?

 

7) -Ben Hititli bir devlet görevlisiyim. Hitit krallarının yapmış olduğu bütün işleri bu kil tabletlere yazıyorum. Çünkü kralımız bu sayede öldükten sonra Tanrıya daha kolay hesap verecektir.

Yukarıdaki konuşma metninden hare­ketle aşağıdakilerden hangisi doğru ol­maz?

A)  Hititlerdeki inanç sistemi, krallarını dikkatli hareket etmeye zorlamıştır..

B)  Hititlerin tarihinin büyük bir bölümü objektif olarak bilinebilmektedir.

C)  Hititler mutlakıyetle yönetilmiştir.

D)  Hititlerde ahiret inancı vardı

- Aşağıda Anadolu uygarlıkları ile ilgili verin bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Urartular, taş oymacılığında ve kale yapımında ilerlemişlerdir.

B) İyonların geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır.

C) Frigyalılar, tarımda ve dokumacılıkta ilerlemişlerdir.

D) Hititler, anallar oluşturarak tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

 

Hicret, İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesidir.
2- Aşağıdakilerden hangisinin Hicret’in sonuçlarından olduğu söylenemez?
A) İslamiyet daha kolay yayılma ortamı buldu.
B) Hicri Takvimin başlangıcı sayıldı.
C) Kabe putlardan temizlendi.
D) Medine’de ilk İslam Devleti’nin temeli atıldı.

 

3- Aşağıdaki Türk sultanlardan hangisinin döneminde İslamiyet Hindistan’da yayılmaya başlanmıştır?

A) Gazneli Mahmut                 B) Alp Arslan

C) Melikşah                           D) Bilge Kül Kadir Han

  

4- Ege Bölgesi’nin fiziki haritasında, aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?

A) 1/100.000                              B) 1/800.000
C) 1/1.250.000                           D) 1/50.000

 

5- Manisa ilinin ekvator’a uzaklığı kaç kilometredir?

A) 32 km                                   B) 3888 km
C) 4218 km                                D) 3800 km

 

6- Haritadaki küçülme oranına ölçek denir.

Büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında, büyük ölçekli haritalar ile ilgili ne söylenemez?

A) Paydadaki rakam küçüktür.

B) Yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir.

C) Dar(küçük) alanları gösterir.

D) Bozulma oranı fazladır

 

Hilal: Düşmanları tarafından hile yenilgiye uğratılan Türklerin Ergenekon Ovası’na önce çekilip, sonra yeniden türeyip eski yurtlarına dönerek düşmanları ile çarpışmalarını anlatan Ergenekon Destanları vardır.

Merve: Tarihte Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile yazılmış Orhun Anıtlarını yazmışlardır.

Ferhat: Ötüken merkezli Orta Asya’da kurulmuştur.

7- Yukarıda öğrencilerin özelliklerini belirttikleri Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya Hun Devleti                 B) Köktürkler

C) Uygurlar                             D) Karahanlılar

 

  I. Türk adıyla kurulan ilk devlettir

 II.Düzenli orduyu kuran ilk devlettir.

III.Yerleşik hayata geçen ilk devlettir.

8- Yukarıda verilen devletler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

          I                         II                                 III…………                   

A)   Göktürk           Asya Hunları                       Uygur

B)   Uygur                 Göktürk                     Asya Hunları

C)   Asya Hunları        Göktürk                          Uygur

D)   Göktürk                 Uygur                       Asya Hunları  

                                

Hunlar Çin’in kuzey sınırında yaşarlardı. Otlaklarda hayvan yetiştirirlerdi. Yetiştirdikleri hayvanların çoğu at, sığır ve koyundu. Surlarla çevrili şehirleri yoktu. Herkesin kendine ait toprağı vardı.

9- Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hunluların bulunduğu coğrafya.

B) Hunlarda devlet yönetimi

C) Hunların toplumsal hayatı

D) Hunlarda ekonomik hayat

10- İpek Yolu 2000 yıldan beri insanlık tarihinde devletler arası siyasi, ekonomik ve kültürel bir köprü olmuştur. Günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisinin toprağı üzerinde bu ticaret yolu geçmemektedir?

A) Afganistan                             B) Türkmenistan

C) İran                                      D) Özbekistan

 

11- Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki şıklardan hangisi doğru bir çıkarım olur?

A) Köktürkler ekonomik olarak en gelişmiş medeniyettir.
B) Devlet yönetiminde erkek egemenliği vardır.
C) Kadınlar toplumda saygın yere sahiptir.
D) Tarımda modern teknik uygulamışlardır.

 

 

12-  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri sürecinde meydana gelen olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Türkler Abbasiler zamanında islamiyeti kabul etmişlerdir.

B) Arapların savaşlarda Türklere karşı galip gelmeleri, Türklerin Müslüman olmasında oldukça etkili olmuştur.

C) Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde önceki inanışlarının İslam dinine yakın olması da etkili olmuştur.  

D) İslamiyeti ilk olarak kabul eden Türk Devleti Karahanlılar olmuştur.

 

MÖ 209-174 tarihleri arasında Hun Devletinde hükümdarlık yapmış olan Mete Kağan’ın hayatına ilişkin destan olduğu kabul edilir. Orduyu on, yüz, bin olarak birliklere ayırdı.

13- Hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenekon Destanı           B) Türeyiş Destanı          

C) Oğuz Kağan Destanı         D) Göç Destanı

 

14- Aşağıda İlk Çağ uygarlıkları ve bu uygarlık­lara ait başkentler eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Hitit-Hattutaş                 B) Asur- Ninova                 

C) Urartu-Tuşpa                  D) Lidya -Efes

 

Peygamber efendimizin vefatından sonra “Dört Halife Devri” denilmektedir. Dört halifen seçimle iş başına gelmesi bu dönemin en önemli özelliğidir.

15- Aşağıdakilerdenn angisi dört halifeden birisidir?

A) Ebu Bekir                     B) Memun                 

C) Harun Reşit                     D) Yezit

<v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip1


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=