SOSYAL BİLGİLER - 2. Dönem 1. Yazılı
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  => 1.Dönem 2. Yazılı
  => 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  => 2. Dönem 1. Yazılı
  => 2.Dönem 1. yazılı 2
  => 2. Dönem2. Yazılı
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf


  
1. Bir girişimci, ülkemizin bazı illerinde fabrikalar kurmak istemektedir. Ürünün fabrikaya  yakın olması ulaşım masrafını azaltacaktır.   Buna göre girişimcinin seçeceği il ve ürün aşağıdakilerden hangisinde  yanlış verilmiştir?

                  İl                           Ürün

A)    Konya                    Bisküvi

B)    Giresun                  Kağıt

C)    Adana                    Tekstil

D)    Balıkesir                 Çay

    2. Aşağıdaki tabloda 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.

K. Alan

Sanayi

Konut

Turizm

Aydınlatma

Diğer

Tüketim

% 55

% 15

% 8

% 4

% 19

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

    A) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında tüketilmektedir.

    B) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir

    C) Konutlar sanayiden sonra  en fazla enerji tüketmektedir.

    D) Aydınlatmada kullanılan enerji Turizm’de kullanılan enerjinin yarısıdır.

      3. Ülkemizde sanayi kuruluşları içerisinde ham maddesi tarım ürünlerin dayalı kuruluşlar sayıca fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

        A) Bu alanda iş gücünün fazla olması

        B) Devletin bu kuruluşları desteklemesi

        C) Tarıma dayalı üretimin fazla olması

        D) Bu sektörün gelirinin fazla olması

    4. Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesinin sonuçlarından biri değildir?

    A) Doğal denge bozulur    B) Erozyon artar

    C) Bitki örtüsü zenginleşir D) Canlılar yok olur.

    5. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ekonomik gelişme için kredi desteği sağlar?

     A) Sanayi odaları          B) Bankalar        

     C) Ticaret odaları          D) Sendikalar

    6. Yol,su, Kanalizasyon, elektrik, hastane, okul vs. gibi hizmetlerin planlı olarak yürütülebilmesi için her vatandaşın üzerine düşen sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Vergi vermek           B) Kanunlara uymak     

    C) Seçimlere katılmak   D) Askerlik yapmak  

    7. Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinde dünya rezervinin yarıdan fazlasına sahiptir?

     A) Altın         B) Bor          C) Demir       D) Linyit

    8. Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan değildir?

A)Ziraat Bankası            C) Tarım Kredi kooperatifleri

C)Türkiye İstatistik Kurumu D)Toprak Mahsulleri Ofisi

 

9. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ harfi yazınız.

(…..) Petrol ve doğalgaz önemli ihraç ürünlerimizdendir

(…..) Ülkemizin en büyük yatırım projesi GAP’tır.

(…..) Ülkemizde herkesten aynı oranda vergi alınır.

(…..) İlgisi ve yeteneği doğrultusundan eğitim almış bir insan, çalışırken zamanını ve enerjisini verimli kullanır.

(…...) Orman yangınlarının en önemli nedeni yıldırım düşmesidir.

10. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1.Bir ülkenin dışarıya mal satmasına …………..  denir.

2. ……………dış ticaretimizin en yoğun olduğu ülkedir.

3. …………………. bölgesi ülkemizde sanayinin en gelişmiş olduğu yerdir.

4. …………. ve ……………   Türkiye’nin en fazla doğalgaz satın aldığı iki ülkedir.

5. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı ile Hazar ………….. Akdeniz’e taşınacaktır.

11. Aşağıdaki madenleri çıkarıldıkları yerlere göre eşleştir. Açıkta kalan yerlerde hangi madenleri çıkarıldığını bularak verilen boşluklara yaz.

   1.Petrol                      .….    MURGUL  (Artvin)          

   2.Taşkömürü             …..     FETHİYE  (Muğla )

   3.Alimünyum             …..     DİVRİĞİ    (Sivas)

   4. Demir                    …..     RAMAN    (Batman)

   5. Bor                        …..     SUSURLUK (Balıkesir)

   6.Bakır                       …..    SEYDİŞEHİR (Konya)

   7.Krom                       …..    ZONGULDAK

   

 12. Aşağıdaki grafikte bir ilin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre soruları cevaplayınız.

Þ     Yaklaşık en yüksek aylık sıcaklık:……….0C

Þ     En sıcak ay: ……………………………………

Þ     Aylık en fazla yağış:…………………..….mm

Þ     En yağışlı ay:……………………………….….

Þ     En kurak mevsim:…………………………....

Þ     En Yağışlı mevsim: ……………………….…

Þ     En sıcak mevsim: …………………………....

Þ     En soğuk mevsim: …………………………..


. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğruysa D ve yanlışsa Y yazınız.(10p.)

1.     İlk Türk – Müslüman devleti Gazneliler’dir. (    )

2.     Vergi herkesten gelirine göre alınmaktadır. (    )

3.     Bakkaldan aldığımız küçük eşyalar için fiş almaya gerek yoktur. (    )

4.     Türkler ilk Hz. Muhammet döneminde Müslümanlığa geçmiştir. (    )

5.     Nizamiye Medreseleri Selçuklu Devletinin önemli eğitim kurumlarıdır. (    )

 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.(10p.)

(Hammadde, Mekke, Bor, Devlet Su İşleri, GAP, Medine ,Doğal Gaz, Tarım Kredi Kooperatifi)

  1. Müslümanlık ilk ………………… kentinde yayılmaya başlamıştır.
  2. Güney Doğu Anadolu bölgesi…………………….ile çeşitli imkanlara kavuşmuştur.
  3. Bent, gölet, baraj ve sulama şebekesi kurarak tarımın sulama ihtiyacını sağlayan kurum ………………………….dir.
  4. Üretimde kullanılmak üzere henüz işlenmemiş, doğadaki şekliyle var olan maddeye…………………………. Denir.
  5. Dünyada geleceğin Petrolü olarak anılan ve Türkiye’nin Dünya toplam rezervinin %63’ne sahip olan maden …………………………… madenidir.

 

 C.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(25p.)


K. Alan

Sanayi

Konut

Turizm

Aydınlatma

Diğer

Tüketim

% 55

% 15

% 8

% 4

%19

1)     Aşağıdakilerden hangisi Türk – İslam medeniyetinde yer alan sanatlardan değildir?

                 A)Halıcılık

                 B)Çinicilik

                 C)Ebru

                 D)Heykel

2)    Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması, insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacı azaltır. Bu yörelerde köyden kente göç fazla olur.

Ali, ailesinin geldiği yörede tarımda makineleşmenin fazla olduğunu söylediğine göre bu yöre aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)    Rize               C) Diyarbakır

B)    Konya            D) Niğde

3) Ülkemizde kağıt sanayi genellikle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz gibi kıyı bölgelerimizde gelişmiştir.Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İş gücü olanakları

B)    Hammaddeye yakınlık

C)    Ulaşım kolaylığı

D)    Pazar olanakları

4) Aşağıdaki grafikte 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında tüketilmektedir.

B) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir.

C) Konutlar sanayiden sonra  en fazla enerji tüketmektedir.

D) Aydınlatmada kullanılan Turizmde kullanılanın yarısıdır  

5) Devletin vatandaşlarına alışveriş sonrası fiş alma zorunluluğu getirmesinin temel nedeni nedir?

A) İnsanları alışveriş yapmaya teşvik etmek

B) Vergi toplamayı kolaylaştırmak

C) Vatandaşların vergi iadesi almasını sağlamak

D) Vatandaşların neler aldığını kontrol etmek


 

D.Büyük bir şirketin patronusunuz. 2008 yılında yurdumuzun değişik bölgelerinde yatırımlarda bulunacaksınız. Yatırımda bulanacağınız fabrikalar aşağıda belirtilmiş. Ulaşım, hammadde, su, enerji gibi koşulları dikkate alarak fabrikalarınızı harita üzerinde belirtilmiş yerlerden hangisinde kurmanızın uygun olacağını fabrikanın önündeki rakamı yazarak belirtiniz.(10p.)

1- Türkiye’ de tarımın gelişmesi için öncülük eden kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)    Ziraat Bankası

B)    Toprak Mahsulleri Ofisi

C)    Tarım Kredi Kooperatifi

D)    Etibank

 

2-    Bazı sanayi kollarının hammaddenin bulunduğu yerlerde kurulduğu görülür.

Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir örnek oluşturur?

A) Petro-kimya                   B) Demir- Çelik

C) Şeker                             D Konserve

 

3- Ülkemizin ‘’Buğday ambarı’’ olarak adlandırılan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi

D) Marmara Bölgesi

 

4- l. Buğdaya göre, soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.

    ll. Karadeniz Bölgesinde yetiştirilmez.

   lll. Hayvan yemi yapımında ve bira sanayisinde kullanılır.

Yukarıda özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pamuk                           B) Şeker pancarı

C) Arpa                              D) Mısır

 

5- Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklarımız arasında gösterilmez?

A) Nüfus miktarı                  B) Güneş enerjisi

C) Demir                            D) Akarsular

 

6- Aşağıdaki elektrik üreten santrallerimiz,n hangisinde, jeotermal enerji kullanılır?

A) Soma (Manisa)               B) Yatağan (Muğla)

C) Sarayköy (Denizli)                      D) Keban (Elazığ)

 

7-  ELEMAN ARANIYOR!!!

-Makine mühendisliği bölümünden mezun

-İngilizce bilen

-Seyahat engeli bulunmayan

Yukarıda iş ilanı ile aranan nitelikteki kişinin aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmesi beklenemez?

 

A) Makine muhasebe elemanı

B) Makine teknik tasarım

C) Makine elemanları pazarlama

D) Makine teknik tanıtım

 

8- Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin mesleğini seçerken öncelikle dikkat etmesi gereken özelliklerinden biridir?

 

A) Babasının mesleği                      B) İlgi ve yeteneği

C) Ailesinin isteği                D) Mesleğin ekonomik getirisi

 

 

9-  *İncir           *Zeytin             *Üzüm

Yukarıda verilen ürünlerin en çok yetiştiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz                 B) Doğu Anadolu

C) İç Anadolu               D) Ege

 

10- Aşağıda verilen madenler ve kullandıkları sanayi alanı ile ilgili eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?

A) Demir→ Demir-Çelik sanayi

B) Bakır→ Elektrik-Elektronik sanayi

C) Kükürt→ Cam sanayi

D) Krom→ Paslanmaz çelik sanayi

 

♠ Aşağıdaki boşlukların her biri 3 puandır.

*bor     *İstanbul          *Ziraat Bankası                *doğalgaz

* ormanlar       *MTA           *bakır        * ayçiçeği

*büyükbaş hayvancılık            *kümes hayvancılığı

 

11- Elektrik, elektronik endüstrinin başlıca hammaddesi olan ………… Murgul, Küre ve Ergani’ de çıkarılır.

 

12- ………………. üreticilere kredi vererek tarımın gelişmesine katkıda bulunur.

 

13- …………… şehir nüfusunun fazla olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.

 

14- ………….. , kömür kadar havayı kirletmeyen bir yakıt olması nedeniyle son yıllarda giderek yaygınlaşan bir enerji kaynağıdır.

 

15- …………… geleceğin yakıtı olarak adlandırılır, roket yakıtı olarak kullanılır ve dünya rezervinin %60-65’ i ülkemizde bulunur.

 

Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretleyiniz. Her soru 3 puandır.

 

16- (   ) Zeytin, karasal iklimde yetişen bir bitkidir.

 

17- (   ) Nitelikli insan; yeniliklere açık, tecrübeli ve eğitimlidir.

 

18- (   ) Balıkçılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölge; Akdeniz’dir.

 

19- (   ) Linyit; yenilenebilen enerji kaynaklarımız arasında yer alır.

 

20- (   ) Ülkemizde fındığın %80’ i Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.

 

 

1-) Bozkır kültürünün yaygın olduğu Türklerde giyim eşyaları koyun, keçi, deve yününden oluşturulurdu. Bez dokuyan Türkler ayrıca ürettikleri bu kumaşları satardı.

  Sadece bu bilgilere göre Türklerin ekonomik faaliyetleri     arasında hangisinin olduğundan söz edilemez?

  A) Tarım      B) Ticaret      C) Dokumacılık    D) Hayvancılık

 

  2-) İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli   faaliyetlerde bulunurlar. Bunların başında tarım, hayvancılık, maden ve sanayi ürünlerinin üretimi gelir.

Buna göre, insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için yaptığı faaliyetlerin tamamına aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

A) Tarımsal faaliyet              B) Ekonomik faaliyet

C) Sanayileşme                    D) Hayvancılık

 

3-) *Türkiye, Dünya’da bilinen rezervlerin yaklaşık %65’ine    sahiptir.

*Kütahya, Eskişehir, Balıkesir çıkarıldığı başlıca yerlerdir.

*Cam, kâğıt, cep telefonu, sabun-deterjan, jet ve roket yakıtı gibi değişik alanlarda kullanılmaktadır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen maden hangisidir?

A) Boksit       B) Bor                       C) Krom           D) Demir

4-)

Tarım

Düz, geniş ve verimli ovalarda

Turizm

Zengin tarihi ve doğal güzellikleri olan yerlerde

Hayvancılık

Yüksek ve dağlık alanlardaki gür otlaklarda

Ormancılık

İç kısımlarda ve kurak yerlerde

Yukarıdaki ekonomik faaliyet ve yapıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tarım      B) Turizm          C) Hayvancılık      D) Ormancılık

      

5-) Bir girişimci dokuma fabrikası kurmak      istemektedir. Fabrikayı kurarken de hammaddeye yakın olmasını istemektedir. Buna göre girişimcinin aşağıda verilen illerden hangisine fabrikayı kurması daha        uygun olacaktır?

A) Yozgat   B) Ankara         C) Şanlı Urfa      D) Konya

 

6-) ’’Ben bir yatırımcıyım. Bir un fabrikası açmak istiyorum. İşleyebileceğimiz hammadde buğday olacağından, buğday yetiştirilebilen Ankara’da fabrikamı açacağım. Hammaddeye yakınlığın yanı sıra ulaşımı rahat olduğundan üretilen unun Ankara’dan yurt içi pazarlara kara veya demiryolu ile ulaştırılması kolay ve masrafsız olacaktır.’’

  Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yatırımcı için önemli olan herhangi bir ilde un fabrikası kurmaktır.

B) Yatırımcı, fabrikasını kurarken hammaddeye yakın olmaya önem vermektedir.

C) Yatırımcının fabrikasını kurduğu yerden diğer bölgelere ulaşım rahat olmalıdır.

 

 

 

 

 

DİVAN-I LÜGATİT TÜRK

D) Yatırımcı kuracağı iş alanının demir veya karayollarına bağlantısını araştırmıştır.

7-) Buğday, halkımızın en önemli besin kaynaklarından birisidir. Ülkemizin çoğu bölgelerinde ekilebilen bu ürüne olgunlaşma ve hasat döneminde yağış zarar verir.

Buğdayın özellikleri göz önüne alındığında aşağıda verilen illerden hangisinde yetiştirilmesi beklenemez?

A) Konya        B) Rize     C) Ankara     D) Manisa

 

8-)İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’ın resmi dillerinin Türkçe olması ve Karahanlı ilim adamı Kaşgarlı Mahmut’un ansiklopedik Türkçe sözlük olan Divan-ı Lügat-ı Türk’ü yazması, onların hangi özelliğini göstermektedir? 

A) Düzenli ordu kurduklarını

B) Arap kültürü içinde kaybolduklarını

C) Bütün dillere hoşgörüyle davrandıklarını

D) Türk diline sahip çıktıklarını

 

9-) Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için kemerler, silahlar, at koşumları, kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir. Uygur Türkleri ise yerleşik yaşama geçtiklerinden saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında da ilerleme sağlamışlardır. Buna göre Türklerin sanat anlayışlarındaki bu değişikliği belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumlar arası kültürel alışverişler

B) Yaşadıkları bölgedeki coğrafi koşullar

C) Toplumsal yaşam biçimindeki değişmeler

Baba böyle çok yorucu oluyor bir traktör alsak?

D) Türk toplumları arasındaki ticari ilişkiler

 

 

Bende istemez miyim oğlum traktör almayı ama çevrene bir bak ne kadar engebeli ve eğimli arazi, burada traktör alsak bile kullanamayız ki.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

10-) Yukarıdaki resimde görülen, tarlasını karasaban

kullanarak süren çiftçi Çelebi  Amca ile oğlu Haydar’ın  konuşması dikkate alındığında, bu ailenin aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştiği alanda yaşadığı söylenebilir.

A) Çay            B) Arpa         C) Buğday        D) Pamuk

 11-)Türkler İslamiyet geçtikten sonra bilim kültür edebiyat alanında eserler vermişlerdir. aşağıdakilerden hangisi bu eselerden biri değildir.

          A)                     B)                         C)                    D)

 

 

 

 

 

SİYASET

   NAME

 

 

 

 

 

KUTADGU   BİLİG

 

 

 

 

 

OĞUZ KAĞAN DESTANI

12-) Selçuklular döneminde görülen,

— Nizamiye medreselerinin kurulması

— Ünlü bilim adamlarının yetişmesi

gibi gelişmeler hangi alanla ilgilidir?

    A) Siyasi         B) Eğitim           C) Ekonomik         D)Askeri

 

 

   13-) Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Türkler      arasında İslamiyet hızla yayılmıştır?

  A)Pasinler Savaşı          B)Dandanakan  Savaşı  

  C)Talas Savaşı              D)Malazgirt Savaşı

 

14-)  25˚ – 40˚ Güney enlemleri ile 20˚ – 35˚Doğu boylamları arasında yer alan bir ülke yukarıda verilen küre şekli üzerinde numaralandırılmış hangi alanda yer alır?

 

 

 

  A) 1                 B) 2                      C) 3                       D) 4

İyon uygarlığı ile ilgili kazılarda kütüphane kalıntılarının bulunması, aşağıdakilerden hangisine doğrudan kanıt sayılabilir?

 


 

  15-)

 

 

 

 

 

  A) Zengin bir toplum olduklarına

  B) Savaşçı bir millet olduklarına

  C) İnsanların eğitime ve bilime önem verdiklerine

  D) Ticarette ve tarımda ileri gittiklerine

 

 16-)

Ülkeler

Tarım (%)

Sanayi (%)

Hizmet (%)

Türkiye

48,5

12,9

38,6

ABD

8,4

27,7

63,9

Fransa

7,4

31,3

61,3

İtalya

10,9

33,1

56

Ülkemizde ve bazı ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı (2000)

 

 Sadece    tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Gelişmiş ülkelerde insanlar en fazla hizmet sektöründe çalışmaktadır.

B) Ülkemizde sanayi faaliyetleri diğer ülkelere göre fazla gelişmemiştir.

C) Ülkemizde tarımda çalışanların oranı diğer ülkelere göre daha fazladır.

                 CEVAP ANAHTARI

1-

A)

B)

C)

D)

11-

A)

B)

C)

D)

2-

A)

B)

C)

D)

12-

A)

B)

C)

D)

3-

A)

B)

C)

D)

13-

A)

B)

C)

D)

4-

A)

B)

C)

D)

14-

A)

B)

C)

D)

5-

A)

B)

C)

D)

15-

A)

B)

C)

D)

6-

A)

B)

C)

D)

16-

A)

B)

C)

D)

7-

A)

B)

C)

D)

17-

A)

B)

C)

D)

8-

A)

B)

C)

D)

18-

A)

B)

C)

D)

9-

A)

B)

C)

D)

19-

A)

B)

C)

D)

10-

A)

B)

C)

D)

20-

A)

B)

C)

D)

D) En fazla tarım arazisi Türkiye’dedir. 

                Çin’den başlayan tarihi bir ticaret yoludur. Doğu ile Batının sosyal ve ekonomik alanlarda birbirlerinden etkilenmelerini sağlamıştır. Doğudaki ipek, porselen, baharat ve buna benzer ürünler Batıdaki pazarlarda satılırken aynı zamanda Doğunun kültürü ve sanatı da buralara kervanlar vasıtasıyla ulaştırılmıştır.

17-)

 

 

 

 

 

         Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi ticaret yolu   aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İpek Yolu                       B) Baharat Yol

  C) Kervan Yolu                     D) Kral Yolu

90ºKP

90ºGP

10ºGP

10ºKP

Efe

Ece

İki paralel arsı 110 km olduğuna göre Ece ile Efe arasındaki mesafeyi hesaplayabilir misiniz?

 
 

                                                    

-          Büyük Selçuklu Devleti’nde vezirlik yaptım.

-          Hükümdarların devleti daha iyi yönetmeleri için Siyasetname’ adlı kitabı yazdım.

20-) Yukarıda kendinden bahseden Türk  devlet  adamının adı nedir?

A) Kaşgarlı Mahmud            B) Nizamülmülk

C)  Melikşah                      D) Yusuf  Has Hacip

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

 A)Elverişli iklim koşulları      

 B)Verimli kıyı ovaları

 C)Sulama olanakları                        

 D)Zengin yer altı kaynakları

------------------------------------------------------------

3.Karahanlılar’la ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A)840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik   kurmuş İlk Müslüman Türk Devleti’dir.

B)Dünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir,

C)Hindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını sağlayan devlettir,

D)11.Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldı.

------------------------------------------------------------

4. I. İspanya’nın Fethi

     II. Mekkle’nin Fethi

    III. Bedir Savaşı

    IV. Türklerin İslamiyeti Kabulü

 Yukarıdaki olaylardan hangileri Hz. Muhammed döneminde gerçekleşmiştir?

 A) I ve II   B) II ve III   C) II ve IV   D) III ve IV

------------------------------------------------------------

5.Yol,su,kanalizasyon,elektrik,hastane,okul vs.gibi hizmetlerin planlı olarak yürütülmesi için her vatandaşın üzerine düşen sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 A)Kanunlara uymak   B)Vergi vermek       C)Seçimlere katılmak   D)Askerlik yapmak

------------------------------------------------------------

6.Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydaları arasında değildir?

A)Yer altı sularını zenginleştirir                 B)Hava kirliliğini ve gürültüyü önler 

C)Yakacak ve hammadde kaynağıdır.        D)Enerji kaynaklarını korur.

------------------------------------------------------------

7.Güneş enerjisinden yararlanabilmek için, bulutlu gün sayısının az, güneşlenme süresinin fazla olması gerekir.

Buna göre,güneş enerjisinden yararlanma imkanının en fazla olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Marmara Bölgesi 

  B)Karadeniz Bölgesi         

  C)İç Anadolu Bölgesi  

  D)Güneydoğu Anadolu Bölgesi

     --------------------------------------------------------

8.Arazi yapısı engebeli ve dağlık olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılık faaliyetleri sanayi ve tarıma göre oldukça yaygındır.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A)Ulaşım kolaydır.

 B) Et ve et ürünlerine dayalı sanayi                    faaliyetleri      vardır.

 C)Otlak alanları geniş bir yer tutar.  

 D) Süt ve süt ürünleri ticareti yapılır.

------------------------------------------------------------

9.Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A)Müslümanlar güçlenmiş ve kendilerine güvenleri artmıştır.  

B)Savaş sonunda Hudeybiye Barışı yapıldı

C)Müslümanlar ilk zaferlerini kazandı.                                         D)Müslümanlar büyük ganimetler elde etti.  

------------------------------------------------------------                              

10.Büyük Selçuklu Devleti dönemine ait minyatür ve çinilerinde Uygur duvar resimlerinin özellikleri bulunmaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A)Türklerde minyatür sanatı ilk defa Uygurlar tarafından kullanılmıştır. 

 B)Uygur sanatı, Türk-İslam sanatını etkilemiştir.

 C)Uygur minyatürlerinde İslami motifler yer almaktadır.           

 D)Uygur duvar resimlerinde Çin etkisi görülmektedir. 

------------------------------------------------------------               

11.Üretiminde Dünya birincisi olduğumuz, iki yüz’e yakın alanda kullanılan, en fazla Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir’de çıkartılan maden hangisidir?

A)Krom   B)Petrol      C)Doğalgaz        D)Bor

------------------------------------------------------------

12.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki Demir-Çelik fabrikalarından değildir?

A) İskenderun             B) Soma        

C) Karabük                 D) Ereğli

------------------------------------------------------------

13.Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.

Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A) Makarna Fabrikaları         

B) Kereste Sanayi

C) Fındık İşletmeleri  

D) Çay Fabrikaları

------------------------------------------------------------

14.Ayni iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki  ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İncir -Zeytin

B) Buğday –Şeker pancarı   

C) Pirinç – Mısır

D) Buğday-Çay   

------------------------------------------------------------

15.Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz tarımını destekleyen kuruluşlardan biri değildir?

A)Devlet Malzeme Ofisi

B)Ziraat Bankası

C)Tarım Kredi Kooperatifleri

D)Toprak Mahsulleri Ofisi

------------------------------------------------------------

16.Türkiye maden kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen sahip olduğu madenlerin tamamı işletilememektedir.

Buna göre, bir madenin işletilebilmesi için,  aşağıdakilerden hangisi öncelikle gerekli değildir?

A)Maden cevheri içindeki metal oranı yüksek olmalıdır.

B)Maden rezervi bol olmalıdır.

C)Madenin üretim maliyeti düşük olmalıdır.

D)Maden yatağı düz bir alanda bulunmalıdır.

------------------------------------------------------------

17.Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır?

A)Bor  B)Petrol  C)Linyit  D)Rüzgar

18.Tarım amacıyla ağaçların kesilmesi ve çiftliklerin kurulması, birçok bölgede ormanların seyrekleşerek yangına açık alan haline gelmesine neden olmuştur.

Yukarıdaki duruma göre, ormanların yangına açık hale gelmesinin temel faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklıklar       B)Hayvanlar 

C)Tarım alanları   D)İnsanlar

-------------------------------------------------------------

19.Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimlerin etkisinde bulunduğu için özellikle yaz döneminde su ihtiyacı çok artmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaya göre ülkemizde tarımdaki verimi etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gübreleme  B)Tohum Islahı

C)İlaçlama      D) Sulama

--------------------------------------------------------------

20.Erozyon, bir yandan verimli tarım alanlarının çoraklaşmasına yol açarken, bir yandan da taşınan topraklar büyük harcamalarla yapılan barajların, göllerin, dolmasına neden olmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi erozyonu ve erozyonun yol açtığı zararları önlemenin başlıca yollarından biri değildir?

A)Çıplak yerler ağaçlandırılmalı, yeni ormanlar yetiştirilmelidir.

B)Eğimli alanlardaki tarlalar, eğim yönünde sürülmelidir.

C)Yamaçlarda suyun hızlı akmasını önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.

D)Mevcut bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır.

 

    4.  Aşağıdakilerden hangileri doğal kaynaklarımızdan değildir? (5 puan)

                     

   a) ormanlar          b) turizm               c) madenler              d) sular

 

   5. Bir mesleği seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz? (5 puan)

            

   a) Eğitim durumu             b) Kişisel becerisi           c) Arkadaş hatırı            d) Kişisel özeliklere uygunluğu

1)- Bir girişimci, ülkemizin bazı illerinde fabrikalar kurmak istemektedir.Ürünün fabrikaya yakın olması ulaşım masraflarını azaltacaktır.Buna göre girişimcinin seçeceği il ve ürün aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir.

   İl                                     Ürün

 A)Giresun                           Kâğıt    

 B)Ankara                            Makarna

 C)Rize                                Demir-Çelik

 D)Balıkesir                         Zeytin

 

2)-      I.İzmit= Petro-Kimya sanayi

          II.Burdur=Şeker fabrikası

         III.Ankara=Uçak fabrikası

         IV.Karabük=Demir-çelik fabrikası

Yukarıda verilen endüstri kuruluşu ve bulunduğu şehir eşleştirmelerinden hangisinde fabrikanın

Yeri belirlenirken enerji kaynağına yakınlık etkili olmuştur?

 A) I                   B) II                     C)III                       D)IV

3)-İstanbul’un, Türkiye’nin nüfusu en fazla şehri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

  A) Sanayi                     B) Ticaret                          C) Ulaşım                       D) Tarım

4.)  I. İlk Müslüman Türk devletidir.   II. İlk Müslüman Türk boyudur.    III.Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlamış­lardır.

 

Özellikleri verilen devletlerin doğru sıralaması hangisidir?

A) Karahanlılar-Karluklar-Selçuklular            B) Karluklar-Selçuklular-Karahanlılar

C) Karahanlılar-Selçuklular-Karluklar            D) Selçuklular-Karahanlılar-Karluklar

 

5.    I. Tarımın makineleşmesi

      II. Besi ve ahır hayvancılığının gelişmesi

      III. Sulanabilen tarım alanlarının artması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kırsal kesimden kente göçü artıran bir fak­tördür?

 

A)Yalnız l                      B) l -II                           C) Yalnız II                       D) II - III

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ayşe, 20.05.2011, 14:55 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=