SOSYAL BİLGİLER - 2. Dönem2. Yazılı
  ANA SAYFA
  6.SINIF SORULARI
  => 1.Dönem 2. Yazılı
  => 1. Dnm 2. Yzl 2. Bölüm
  => 2. Dönem 1. Yazılı
  => 2.Dönem 1. yazılı 2
  => 2. Dönem2. Yazılı
  7. SINIF SOSYAL DERS NOTLARI
  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  İNKILAP DERS NOTLARI
  İNKILAP SORULARI
  PERFORMANS ÖDEVLERİ
  KLAVYE KISAYOLLARI
  GÜZEL SÖZLER
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE İSTATİSTİĞİ
  ŞİİRCE
  s. Sınıf


1) Ülkemizin ithalatında ve ihracatında ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
 A) İtalya                B) Kıbrıs               

C) Almanya           D) İngiltere

2-Aşağıdaki ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)Kazakistan- Astana

b)Özbekistan- Taşkent

c)Türkmenistan- Aşkabat

d)Azerbaycan- Tiflis

 

3)  ‘’Sadece belirli bir zümrenin veya grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir.’’

Yukarıda tanımı verilen devlet yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet      B) Teokrasi

C) Oligarşi            D) Monarşi

 

4) “Bir girişimci ülkemizin bazı illerinde fabrikalar kurmak istemektedir. Ürünün fabrikaya yakın olması ulaşım masrafını azaltacaktır. “

Buna göre girişimcinin seçeceği il ve ürün aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiş olabilir?
A) Antalya-Fındık ezmesi fabrikası   

B) Konya-Bisküvi fabrikası

C) Erzurum-Süt ve süt ürünleri                    

D) Gaziantep-Mercimek fabrikası               

 

5- Hammurabi kanunlarında, kanunların özgür adam, köylü ve kölelere farklı uygulanması aşağıdaki ilkelerinden hangisine uymaz?

A) Eşitlik                     B) Özgürlük

C) Milli Egemenlik     D) Kanun Üstünlüğü

 

6-Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir devletin özelliklerinden birisidir?

A)Yöneticiliğin babadan oğula geçmesi

B)Egemenliğin yönetenlere ait olması

C)Sınıf egemenliğine dayanması

D)Egemenliğin millete ait olması

 

7-Kazanç sağlamak amacıyla mal alıp satma işine ne denir?

a)ekonomi b)ithalat c)ihracat d)sanayi

8-Ülkemiz zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasına rağmen hala dünya üzerinde kişi başına düşen milli gelirin en düşük olduğu ülkedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olarak gösterilebilir?

a)Bağımsızlığını geç kazanmış olmasına

b)kaynaklarının yeterince işletilememesine

c)ulaşım imkânlarının yetersizliğine

d)Yer şekillerinin etkisine

 

9-Ekonomisi sanayiye dayalı ülkelerde okur-yazarlık oranı yüksekken, ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde okur-yazarlık oranı düşüktür.

 Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde okur-yazarlık oranı daha yüksektir?

a)Pakistan b)Hindistan  c)Somali  d)Japonya

 

10-Ülkelerin ikliminin, doğal kaynaklarının toprak özelliklerinin ve devlet politikalarının farklı olması nedeniyle seçtikleri ekonomik faaliyetler farklıdır.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen ülke ve gelişen ekonomik sektör eşlemesi  yanlıştır?
a)İspanya- endüstri

b)Arabistan-petrol

c)Norveç- endüstri

d)Almanya- otomotiv sanayi

 

11-Aşağıdakilerden hangisi insanları yanlış meslek seçimine iten sebeplerden biri değildir?

a)ilgi ve yeteneklerini bilmeme

b)eğitim yüksekliği

c)aile baskısı

d)iş bulamama korkusu

 

12-Aşağıdakilerden hangisi vergi çeşitlerinden biri değildir?
a)kurumlar vergisi            b)gider vergisi

 c)gelir vergisi                  d)katma değer vergisi

 

13-Aşağıdakilerden hangisi GAP projesinin önemli katkılarından değildir?

a)Bölgedeki tarım ürünlerinde çeşitlilik sağlandı.

b)Bölgede yeni iş imkânları ve geçim kaynakları doğdu.

c)Bölgede turizm ve kültürel faaliyetler artı.

d)Türkiye’nin elektrik ihtiyacı arttı.

14-Bir yatırımcı devlet desteği ile ziraat bankasından tarıma destek kredisi olarak Adana’daki tarım arazisini değerlendirmek istiyor.

  Bu yatırımcı arazisine aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ekmeyi düşünemez?

a)tütün        b)turunçgiller      c)çay        d)pamuk

 

15-Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girmesini ve ekonomimizin gelişmesini isteyen öğrencilerin öncelikle yapması gerekenlerden biridir?

a) Hak ve özgürlerinin doğru kullanmak

b) Vatandaş olma sorumluluğunu yerine getirmek

c) Bilgi, beceri ve donanımı ile nitelikli insan gücünü oluşturmak için eğitimini sürdürmek

d) Toplumsal kurallara uymak

 

16-Aşağıdakilerden hangisi bazı ürünleri ithal etmemizin nedenlerinden değildir?

a)Bu ürünün ülkemizde yeterince yetiştirilememesi

b)Bu ürünün fiyatının çok ucuz olması

c)Bu ürünün ülke iklim şartlarına göre çok az bir bölgede yetiştirilmesi

d)Bu ürünün ülke ihtiyaçlarını karşılayamaması

 

17-Marmara Bölgesi, ülkemizde enerji kaynakları bakımından en zayıf bölge olmasına rağmen ülkemizde en büyük enerji tüketiminin olduğu bölge olmasının nedeni nedir?

a)İkliminin uygun olması

b)Bölgedeki nüfusun fazla olması

c)Bölgedeki sanayi kuruluşlarının fazla olması

d)Yer altı zenginliklerinin fazla olması

 

18-Sahip olduğu hakları bilen ve bilgi doğrultusunda nerede ve nasıl davranacakları bilincinde olan insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)Yaşadıkları toplumda kararlara aynen uydukları

b)Sahip oldukları haklarının engellendiği durumda susmayı seçtikleri

c)Kendine yapılan bir haksızlıkta şiddete başvurduğu

d)Vatandaşlık bilinç ve sorumluluğunu taşıdıkları

 

19-Ülkemiz 2000 yılından itibaren olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istiyor. Devlet yetkilileri bu konuda sürekli çaba harcıyor. Basın yayın kuruluşları da devlete destek vererek İstanbul’un olimpiyat oyunları için uygun olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılmak istenmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

a)Madalya kazanmak

b)Ülkemizin tanıtımını yapmak

c)Sporun gelişmesini sağlamak

d)Farklı kültürlerle tanışmak

 

20-Gelişmiş ülkelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)İthalat oranları ihracat oranlarından fazladır.

b)İhracat oranları ithalat oranlarından fazladır.

c)Nüfus artış oranı yüksektir.

d)Tarım sektöründe çalışan insan sayısı fazladır.

 


 

A )  Aşağıdaki  boşlukları  uygun  kelimelerle  doldurunuz .

1.  …………………….. Yönetiminde  yöneticiler  halk  tarafından  seçilir .

2. ……………………..  kanunları  en sert  kanunları  yapmıştır ;  göz  çıkartanın  gözü  çıkarılır .

3.  Avrupa’da 1215 yılında ……………………… İmzalanmasıyla  kralın  yetkileri  ilk defa  sınırlandırılmıştır .

4………………. Yönetimde  tek bir  kişi  yönetime  eğemendir; ve bu kişi her istediğini  yapabiliyordu .

5. Şu an  ülkemizde ……………………yönetimi  uygulanmaktadır .Böylece  halk  hep beraber  yönetime katılmaktadır .

6. Türkler  ……………………………………Savaşını  kazandıktan  sonra Anadolunun  kapıları  Türklere  açıldı

7. Orhun yazıtları ……………….………………..devletine  aittir.
8. Tarihte kurulan ilk Türk devleti………………………………………………………………………dır .
9. Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ………………………………………………………dır.

 

B )  Aşağıdaki  soruların her birine  dört  cevap  verilmiştir . cevaplardan  sadece  biri  doğrudur . doğru  cevabı  bularak işaretleyiniz .


1. Aşağıdakilerden  hangisi  Oligarşik yönetimlerin  özelliklerinden  biridir .

A) Krallar tanrının  yeryüzündeki temsilcileridir

B)  Toplumda  herkesin  seçme-seçilme  hakkı  vardır .

C)  Ülke  toprakları hanedanın  ortak malıdır .

D) Yönetim yetkisi  asiller (arhonlar) sınıfının elindedir

 

2. Yasal  izin olmadan hiç kimse bir başkasının  konutuna giremez .Bu ifade aşağıdaki  hak ve özgürlüklerden  hangisi  ile ilgilidir .

A) Yaşama  hakkı                  B) kişi  dokunulmazlığı  hakkı

C) Düşünce  özgürlüğü          D) Din  ve vicdan özgürlüğü 

 

3.  “Özgür bir adam suçun derecesine  göre yalnızca  para cezasına  çarptırılacaktır .”    Manga cartada  geçen bu madde aşağıdakilerden  hangisinin  olmadığını  gösterir .

A) Yargılama              B)  Eşitlik

C ) Devlet  otoritesi    D)  Yasa 

 

4. Büyük Hun devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)  Devletin başında kağan bulunur                   

B)  Türk Ordusunu temellerini atmışlardır
C)  Orhun alfabesini kullanmışlardır                                           

D)  Oğuz kağan destanı Hunlara aittir

 

5. Aşağıdakilerden  hangisi ilk Türk devletlerinin  özelliklerinden  değildir .

A)  Devleti  hakan ve hatun  birlikte  yönetirdi .

B)  Devlet  toprakları  doğu-batı diye  ikiye  ayrılırdı .

C)  İlk  Türk  devletleri  çok güzel  gemi  yaparlardı

D)  Hükümdarlık  babadan  oğula  geçerdi

 

6.  Aşağıdakilerden  hangisi  Hun ve Göktürklere  ait  bir  özellik  değildir .

A) Genellikle  göçebe  yaşam sürmüşlerdir

B) Başlıca  ekonomik faaliyetleri  tarım ve  hayvancılıktır

C)  Keçeden yapılmış  çadırlarda   oturuyorlardı

D)  Mani  dinini  kabul etmişlerdir

 

C )  Aşağıdaki   klasik  soruları  cevaplandırınız .

1.  Cumhuriyet  yönetimi  hakkında  bilgi  veriniz

2.   Krallık  yönetimi  ve  Cumhuriyet  yönetimlerini  karşılaştırınız  .  ve  hangi  yönetim  biçiminin  daha  uygun  olduğunu  yazınız

3   Fransız  İnsan  ve  Yurttaş  Hakları  bildirgesi   hakkında  bilgi  veriniz .

4.  Ülkemizde   kadın  haklarının  gelişimi  hakkında  bilgi  veriniz

5.Ülkemiz  İnsan  Hakları  Evrensel  Bildirgesine  imza  atmıştır ; ülkemiz  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesine de  imza  atmıştır  Ülkemizdeki  İnsan  Hakları  konusunda  neler  söyleyebilirsiniz

 

1)Ortaçağda Avrupa’da din adamları üstün bir sınıf olarak siyasi,dini,ekonomik ve sosyal bir güç haline gelmişti.Din adamlarından farklı düşünen insanlar aforoz edilip dinden çıkarılabileceği gibi hemen oracıkta öldürülebilirlerdi.

      Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Din adamlarının siyasi gücü vardır.                                               B)Din adamlarının bir kişiyi dinden çıkarma hakkı vardır.

C)Toplumsal alanda kişisel haklara dikkat edilmiştir.                       D)Din kuralları toplumun her alanında geçerlidir.

 

2)Demokrasi,halkın kendi kendini yönetmesi anlamını taşımaktadır.Halkın belirli aralıklarla seçim yaparak ülke yöneticilerini belirler.

    Buna göre,aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin demokrasi anlayışı ile yakından ilgili olduğu söylenebilir?

A)Oligarşi        B)Monarşi       C)Cumhuriyet            D)Teokrasi

 

3)2004 yılında uygulamaya konulan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Seçme ve Seçilme kültürünün yerleşmesini sağlamak            B)Katılım ve hoşgörü anlayışını kazandırmak

C)Demokrasi bilincini kazandırmak                                   D)Seçmen yaşının düşürülmesini sağlamak

 

4)Doğal Hukuk Anlayışına göre insanın doğuştan sahip olduğu bir takım vazgeçilemez ve devredilemez haklar vardır.

    Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz haklardan biri değildir?

A)Yaşama Hakkı                   B)Sağlık Hakkı                       C)Eğitim Hakkı                      D)Zengin Olma Hakkı

 

5)Demokrasinin geçmişten günümüze ulaşana kadar uzun bir serüveni vardır.Demokrasi doğuşundan itibaren büyük değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir.

   Buna göre,aşağıdakilerden hangisinin demokrasi serüveni içersinde olduğu söylenemez?

A)Fransız İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi                               B)Manga Carta’nın ilan edilmesi

C)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanması                     D)Kurtuluş Savaşının Kazanılması

 

6)Türkiye Cumhuriyetinde herkes istediği dini seçebilmektedir.Bunun yanında insanlar ibadetlerini özgürce yapabilmektedir.

   Bu durum,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasa ile güvence altına alınmış olan hangi haklarına girmektedir?

A)Eğitim-Öğretim Hakkı        B)Yaşama Hakkı        C)Kişi Dokunulmazlığı Hakkı    D)Din ve Vicdan Hürriyeti Hakkı

 

7)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre,kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.Bu hakkı insanlar doğuştan kazanırlar.

    Bu bilgilere bakılarak,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda aşağıdaki kişi hak ve özgürlüklerin  hangisinin teminat altına alındığı söylenebilir?

A)Düşünce Özgürlüğü Hakkı B)Yaşama Hakkı                   C)Sağlık  Hakkı                      D)Eğitim-Öğretim Hakkı

 

8)Özgürlük,başkasına zarar vermeyecek şekilde her şeyi yapabilmektir.Doğal haklarımızdan olan özgürlüğün herkes için sınırı,başaklarının özgürlüğünün sınırıdır.

   Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması durumunda yukarıda verilen bilgilere uyulmamış olunur?

A)Yüksek sesli müzik dinleyerek komşuları rahatsız etmek                        B)Kırmızı ışık yandığında durmak

C)Okul kurallarına uymak                                                                D)Eğitim-Öğretim görmek

 

9)Hammurabi yasalarında,

   I.Bir adam kendisiyle eşit olan birinin dişini kırarsa onunda dişi kırılır.

  II.Eğer bir adam bir adamın gözünü çıkarırsa onunda gözü çıkarılır.

 III.Anlaşamayan kadın ile erkeğin boşanma hakkı vardır.

 

 Yer alan maddelerinden hangileri kısasa kısas uygulamasının olduğuna kanıt olarak gösterilebir?

A)Yalnız I          B)Yalnız II                   C)I ve II                      D)II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

10)Hz. Muhammed (S.A.V)döneminde

     -İlk Müslümanlardan Hz. Ali’nin çocuk, Hz. Hatice’nin kadın,Hz Ebubekir’in zengin bir tüccar ve Hz Zeyd’in eski bir köle olması

     -Hendek Savaşı öncesinde İran asıllı Selman-ı Farisi’nin görüşünün kabul edilmesi

 

  Durumlarına bakarak aşağıdaki yargılardan hanginse ulaşılabilir?

A)İslamiyet’te ırk,renk ve cinsiyet ayrımı yapılmamıştır.      B)Arap olmayanların görüşleri kabul görmemiştir.

C)İslamiyet yayılma fırsatı bulamamıştır.                             D)İslamiyet insan haklarına önem vermemiştir.

 

11)Osmanlı Devleti’nde 1876 yılında Kanun-i Esasi ilan edilerek anayasal düzene geçilerek meşrutiyet ilan edilmiştir.

     Bu durumun,Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)Halkın yönetime katılması sağlanmıştır.                B)İnsan haklarına önem verilmiştir.

C)Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.                                 D)Irkçılığa dayalı politikalar işlenmiştir.

 

12)Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların milletvekili olarak meclise girmesi Avrupalı birçok devletten önce olmuştur.

     Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Türkiye yaşayan kadınlar demokratik hak konusunda Avrupalı kadınları geçmiştir.

B)Avrupalılar Türkiye’ye baskı yapmışlardır.

C)Kadınlar siyasal hayattan soyutlanmışlardır.

D)Türkiye’de erkek nüfusu azdır.

 

13)Atatürk’ün aşağıdaki hangi sözü bilime verdiği önemin kanıtıdır?

A)Öğretmenler!Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.                 B)Yurtta barış,cihanda barış.

C)Ordular!İlk hedefiniz Akdeniz’dir.                                      D)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

 

14)Deney ve gözlem yapılamayan bilim dalı  aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fizik                        B)Kimya                     C)Tarih                                   D)Biyoloji

 

15)Aşağıdaki kişilerin hangisinden kan bağışı alınabilir?

A)AIDS hastalarından                                                           B)Hepatit C virüsü taşıyan hastalardan

C)Anemi Hastalarından                                             D)Ayağında özür olanlardan

 

16)Geçmişte yaşamış insan topluluklarının arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır

    Yukarıda tanımı verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarih                       B)Coğrafya                C)Ekonomi                 D)Psikoloji

 

17)Organ naklinde,nakilleri yapılan organlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Böbrek                    B)Karaciğer                C)Kalp                        D)Beyin

 

18)Sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre sahibinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleyen belgeye …………denir.

     Yukarıda nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Bandrol                   B)Patent                                 C)Telif Hakkı              D)Korsan

 

19)Aşağıdaki davranışlardan hangisinin toplumda dayanışmayı artırdığı söylenemez?

    A)Kan bağışında bulunmak                       B)Yoksullara yardım etmek  

    C)Organ bağışında bulunmak                   D)Tıp alanında buluş yapmak

 

20)Türkiye’de patent verme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hanginse aittir?

A)Türkiye Patent Enstitüsü                B)Maden Tetkik Arama Enstitüsü

C)Kültür ve Turizm Bakanlığı            D)Devlet Planlama Teşkilatı

1- Orta Asya Türk Devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü ve demokrasiye örnek olan meclise ne denir?

a) Parlamento                b) Kurultay       

c) Konsey                      d) Pankuş

 

2- Demokratik hayatın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?                                                    

a) Başka düşünceden olanları da dinlemek                

b) Fikirleri diğer insanlarla paylaşmak                  

c) Halkı dinine göre ayırmak                      

d) Kişilerin sorunlarına yardımcı olmak

 

3- Özgür bir ortamda, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesi olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü; insanın aklına her geleni söyleyebilmesi anlamına gelmez. Özgürlük aynı zamanda insana sorumlulukta yükler.

Yukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Özgürlük, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesidir

b)Her insan istediğini ve dilediğini her zaman yapabilir.

c)Düşünce özgürlüğü özgür bir ortamda gerçekleşebilir.

d)Özgürlüğün insana yüklediği bazı görevler vardır.

 

4- Türkler aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında İslamiyet dinine hızla geçmeye başlamışlardır? 

a)Abbasi                            b) Emevi                  c)Endülüs Emevi              d) Safevi     

 

5- Aşağıdakilerden hangisi aile içi demokrasiye uygun değildir?

a) Fikirleri paylaşmak

b) Küçüklere söz hakkı vermemek

c) Bireylere eşit fırsatlar vermek

d) Aile bireylerine saygılı olmak

 

6- Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?

a) Eğitim hakkı            

b) Yaşama hakkı       

c) Özel yaşamın gizliliği

d) Konut dokunulmazlığı

 

7- Demokrasinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer

b)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir

c)Hak ve özgürlükler kanunlarla güvence altına alınmıştır

d)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar

 

8-Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Satıcıyla tartışmak

b) Tüketici derneğine başvurmak

c) Dilekçe ile hakkımızı aramak

d) Ürünü değiştirmek için satıcıyla görüşmek

 

9-    I.Sosyoloji     Toplum bilimi

      II. Arkeoloji     Sağlık bilimi

     III. Felsefe         Düşünce bilimi

     IV. Coğrafya     Yer bilimi

   Yukarıda bazı sosyal bilimler ve kısaca tanımları verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) I              b) II            c) III               d) IV           

 

10-Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin amacı olamaz?

a)Geçmişteki olaylarla ilgili ders vermek

b)Olayların sebep ve sonuçlarını araştırmak

c)Gen teknolojisindeki yenilikleri incelemek

d)Geçmişteki olaylara bakarak geleceğimize yön vermek

 

        Şüphe etmek düşünmektir

        Düşünmekse var olmaktır.

        Öyleyse var olduğum şüphesizdir

        Düşünüyorum, o halde varım

 

 11- Yukarıdaki dörtlükte   insan haklarından hangisi anlatılmaktadır?

                    a) Kişi dokunulmazlığı      

                    b)Din ve vicdan hürriyeti     

                    c)Düşünce özgürlüğü         

                    d)Eğitim öğretim hattı

 

12-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan birisidir?
a)Liseler için Geometri kitabı yazması
b)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
c)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
d)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Türk bilimine katkıda bulunan ve iz bırakan bilim adamlarından biri değildir?

a)Pisagor                b)İbn-i Sina             

d)Farabi                 d)Biruni

 

14-Sümerlere göre her merkezin bir tanrısı olduğu gibi tanrının da yeryüzünde kendisini temsil eden bir hükümdarı vardı. Bu Hükümdarlar Patesi ya da Ensi adı verilen rahip krallardı.

   Bu bilgilere göre Sümerlerin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)Teokrasi                     b)Oligarşi                     c)Demokrasi                 d)Meşrutiyet

 

15-Demokrasi ile yönetilen ülkelerde hukuk kuralları tüm insanlara eşit olarak uygulanır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

a)Kararların tartışılarak alınması

b)Çoğunluğun verdiği karara göre hareket edilmesi

c)Düşüncelerin zorla başkalarına kabul ettirilmesi

d)Meslek seçiminde özgür olunması

 

16-Aşağıdakilerden hangisi dini kurallara dayalı yönetim şeklidir?

a) Teokrasi                  b) Demokrasi                

c) Monarşi                  d) Oligarşi

 

17-Halk egemenliğinin sağlanması aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi ile gerçekleşir?

a)Teokrasi                       b)Demokrasi                    c)Oligarşi                        d)Monarşi

 

18-Sizce aşağıdakilerden hangisini yaptığımızda, doğru bir davranışta bulunduğumuz söylenemez?

a)Büyüklerimize saygı gösterdiğimizde

b)Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yaptığımızda

c)Hatalı bir davranışımız olduğunda özür dilediğimizde

d)Arkadaşlarımıza karşı sevgi gösterdiğimizde

 

19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?
a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek

 

20- Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

a)İslamiyetin tüm Müslümanlara eşit davranması          

b)Türklerin Gök Tanrı inancıyla İslamın benzer taraflarının olması

c)Emevilerin bütün Müslümanlara hoşgörüyle bakması 

 d)Abbasilerin bütün Müslümanlara eşit davranıp devlette görev vermeleri

 

21- Eski Türklerde kadının toplum içinde saygın bir yeri vardı.Kadınlarda erkekler gibi hükümdar,vali,elçi olabiliyorlar,kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar,'Hakan ve hatun emrediyor ki......' diye başlardı.

  Bu parçada dile getirilen görüş,aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

a)Kadınların toplumsal değişimi sağladığına                     b)Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına

c)Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne                            d)Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine

 

22-Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a)Askerlik yapmak        

b)Seçimlerde oy kullanmak

c)Vergi vermek 

d)Fabrika kurmak

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: öğrenci X, 24.05.2011, 17:24 (UTC):
hocam cevap anahtarını yayınlar mısınız :-Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=